Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema

Aksjonærregisteroppgaven

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Logg inn og fyll ut RF-1086:

Endre og levere aksjonærregisteroppgåva

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett skattemelding. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen.

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Verdipapirsentralen (VPS) står for innrapporteringen. Da står VPS for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent = konsekvenser for selskapets aksjonærer

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer (RF-1088).

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter (RF-1159).

Du må levere aksjonærregisteroppgaven innen fristen - 31. januar

Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert.