Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger for Fondskonto

Revidert oktober 2020.

Innledning

Investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skal skattlegges tilsvarende som investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite. Forsikringselementet anses som lite når det ved investors død eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på kontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen. Reglene om dette følger av sktl. § 10-20 (10) og trådte i kraft fra og med inntektsåret 2019.

Lenke til Mer om skattlegging av Fondskonto.

Rettledningen er skrevet for opplysningspliktige av tredjepartsopplysninger for fondskonto.

Rettledningen inneholder praktiske, juridiske og datatekniske opplysninger vedrørende beskatning og rapportering av fondskonto.

Rettledningen med tilhørende formatbeskrivelser (se "Beskrivelse av filformatet") skal gjelde for inntektsåret 2020 og senere år, inntil ny rettledning eller formatbeskrivelse blir utarbeidet.

Ved brudd på opplysningsplikten kan Skatteetaten ilegge tvangsmulkt for å få opplysningspliktig til å levere pliktige oppgaver som mangler, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1. Se mer om dette nedenfor.

Nytt for 2020

Fra og med 2020 er det ønskelig at dere benytter dere av feltet <ubenyttetSkjermingsfradragTilFremfoering>

Ved flytting rapporteres dette på følgende måte:
Mottakende OP rapporterer følgende i feltet:
Årets skjerming + ubenyttet skjerming fra tidligere – anvendt skjerming i inntektsåret
Avgivende OP rapporterer følgende i feltet: 0

Opplysningsplikt

Hvem som har opplysningsplikt følger av skatteforvaltningslov § 7-3 (1) og ny skatteforvaltningsforskrift § 7-3-1.

Hva det skal gis opplysninger om følger av § 7-3 (2)

Hvem det skal gis opplysninger for fremgår av § 7-3 (3).

Det fremgår av formatbeskrivelsen hvilke opplysninger som skal gis.

Tredjepartsopplysninger skal innrapporteres elektronisk via Altinn (se Tredjepartsopplysninger som vedlegg). 

Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen 10. februar, kan ilegges tvangsmulkt (se Tvangsmulkt).

Reelle rettighetshavere

Opplysningsplikten omfatter også reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, utlandet og/eller som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene, og de forskjellige landkoder må oppgis. Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Fondskonto

En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt. Produktet har blitt markedsført under ulike navn som Unit Link, Investeringskonto, Ekstrapensjon mv. Fondskonto er en samlebetegnelse på disse variantene.

Via fondskontoen kan det kjøpes og selges ulike verdipapirer mv. Verdipapirer som omfattes kan for eksempel være aksjer, obligasjoner/rentepapirer, andeler i verdipapirfond, bankinnskudd og derivater. En del fondskonti er mer direkte rettet inn mot aksjeinvesteringer, og kunden vil da ofte kunne velge mellom investeringer i en portefølje av ulike verdipapirfond som leverandøren tilbyr, og hvor verdipapirfondene eier aksjer. En fondskonto kan også inneholde andre formuesgoder enn verdipapirer, f.eks. fast eiendom og kontanter.

Det er forsikringsselskapet som eier eiendelene på fondskonto, men kunden har hele risikoen for avkastningen av innbetalte midler. Kunden har et krav overfor selskapet på et beløp som tilsvarer verdien av de underliggende eiendelene på kontoen.

Det er også knyttet et forsikringselement til fondskontoen. Når investor dør, vil den gjenstående sparebeholdningen utbetales til begunstiget arving.

Forsikringselementet er ofte lite. Forsikringselementet skal anses som lite når det ved investors død og/eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 prosent av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen. Det samme gjelder når det ved forsikringstakers død eller uførhet blir utbetalt et fast beløp som utgjør mindre enn 100 prosent tillegg til innbetalte sparebeløp på kontoen. I slike tilfeller skal beskatning skje tilsvarende verdipapirfond.

Beskatning og skjerming

Investering i verdipapir gjennom kapitalforsikring skattlegges på tilsvarende måte som verdipapirfond, jfr. skatteloven § 10-20 (10). Dette innebærer blant annet at skattleggingen skal tilpasses sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer på kontoen.

Aksjeandelen avgjør hvilken skattesats avkastning på fondskonto skal skattlegges med. Ved beregning av aksjeandel gjelder samme sjablong som for verdipapirfond (jfr. skatteloven § 10-20 (3)), altså 80/20-sjablongen. Se mer info om beskatning av andeler i verdipapirfond. Dette innebærer for eksempel at dersom aksjeandelen på fondskontoen er over 80 prosent skattlegges all avkastning som aksjeinntekt og dermed høy sats (31,68 % for 2020).

Selv om det er forsikringsselskapet som eier aksjene på fondskontoene gir de nye reglene fondskontoeier rett til skjermingsfradrag på kontoens aksjeandel. Skjerming skal beregnes hos fondskontoeier på grunnlag av aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.

Eksempel

Du som investor skyter inn kr 120 000 på en fondskonto i 2019. Ved inngangen til 2020 er aksjeandelen på fondskonto 40 % (resten er rentepapirer og andre verdipapirer). Skjermingsgrunnlaget på fondskonto for 2020 blir da kroner 48 000 fordi aksjeandelen er 40 % prosent (40% av innskudd på kr 120 000). Ved inngangen til 2021 er aksjeandelen 10 %. Skjermingsgrunnlaget for 2021 blir da kr 0 fordi aksjeandelen er under 20 % og da settes den til 0 grunnet sjablongregelen.

I eksempelet er det ikke tatt hensyn til eventuelt ubenyttet skjerming som inngår i skjermingsgrunnlaget.

Spesifikasjon av utvalgte felter i formatet

Produkttype: Godkjente verdier i dette feltet er

 • Aksjer
 • Verdipapirfond
 • Obligasjoner
 • Derivater
 • Kontanter
 • Annet

Saldo: Markedsverdi på fondskontoen ved utgangen av inntektsåret

Innskutt kapital: Tilgjengelig beløp for skattefritt uttak ved utgangen av året

Faktisk uttak: Sum uttak fra konto i løpet av inntektsåret

Skattepliktig gevinst/tap: Den delen av uttak som er skattepliktig realisasjon

Skattefritt uttak: Den delen av uttak som er skattefri tilbakebetaling av innskutt kapital

Aksjeandel: Faktisk aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret

Formuesverdi kontantdel: Her føres formuesverdi på alle aktiva unntatt aksjer/aksjefond

Navn (felt under produkttype):

Her føres tickerkoden på produktet, eventuelt navn på produkt.

 

Særlig om utbytte som går inn på fondskonto

Dersom det utdeles utbytte på aksjene på fondskonto skal dette skattemessig tilordnes forsikringsselskapet og skattlegges der.

Særlig om uttak fra fondskonto – realisasjon

Alle uttak fra fondskonto anses som delvis gjenkjøp av forsikringen og utløser realisasjonsbeskatning. Ved hvert uttak anses en forholdsmessig andel av innbetalt premie (skattefri innskutt kapital på fondskonto) og skattepliktig gevinst tatt ut fra fondskontoen. Når den skattepliktige gevinsten er beregnet splittes denne i en aksjedel gevinst som skattlegges med høy sats (31,68 prosent for 2019) og en rentedel gevinst som skattlegges med lav sats (22 prosent for 2019). Ubenyttet skjerming må benyttes hver gang på hele gevinsten. Eventuelt skjermingsfradrag reduserer den skattepliktige aksjedelsgevinsten eller rentedelsgevinsten. Reduksjon av gevinst ved skjermingsfradrag kan gjøres ved f.eks å redusere gevinsten på aksjedelen med maksimalt ubenyttet skjerming og så eventuelt redusere gevinst rentedel for overskytende ubenyttet skjerming.

Beregning av realisasjonsgevinst aksjedel skjer på grunnlag av gjennomsnittlig aksjeandel for hvert år i eierperioden.

Arv/gave/skilsmisse

Hvis overføringen ikke utløser skatteplikt skal om mulig konto på avgiver innrapporteres og saldo settes til 0.

Dersom overføring ved arv/gave/skilsmisse medfører skattemessig realisasjon skal det på avgiver innrapporteres skattepliktig gevinst/tap.

Fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer

For personlig kontoeier skal oppgaven inneholde et 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

Der hvor utlendinger har fått tildelt D-nummer, skal dette oppgis på oppgaven. 

For kontoeier bosatt i utlandet, kan det benyttes fødselsdato etterfulgt med fem nuller, eller 11 nuller dersom fødselsdato er ukjent.

Bosatt/hjemmehørende i Norge

Alle personer som er bosatt i Norge skal ha et 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer.

D-nummer tildeles av Personregisteret (Skatt nord, Hammerfest) og er et identifikasjonsnummer på lik linje med fødselsnummer. Oppgaven som sendes til Skatteetaten skal inneholde enten fødselsnummer eller D-nummer.

Ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer, skal alltid dette benyttes.

D-nummer må innhentes dersom eier av andel ikke er bosatt i Norge, og D-nummer ikke allerede er tildelt.

Identifikasjonsnummer for ikke bosatt/hjemmehørende i Norge

Norge er gjennom avtaler forpliktet til å utveksle opplysninger med andre lands skattemyndigheter. Selv om en oppgave er uidentifisert, kan den utveksles med andre land. Det er derfor viktig at det også for skattepliktige som ikke er bosatt i eller er hjemmehørende i Norge innhentes så fullstendige personopplysninger som mulig.

Dersom skattepliktig har norsk fødselsnummer eller er tildelt et D-nummer skal dette alltid benyttes. Likeledes for upersonlige skattepliktige: dersom disse har et norsk organisasjonsnummer skal dette alltid benyttes.

Alternativ identifikator

Alternativ identifikator benyttes dersom det ikke finnes et fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer for oppgaveeieren. Dette er et nummer som tildeles av den opplysningspliktige. Dette må være et unikt nummer gjennom hele inntektsåret slik at oppgaven kan gjenkjennes ved eventuell erstatning eller sletting. Feltet for fødselsnummer eller organisasjonsnummer angis da med 9 eller 11 nuller.

Internasjonal rapportering

Andelshavere og reelle rettighetshavere som er identifisert etter reglene beskrevet i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.", skal rapporteres til Skatteetaten. Se rettledning om internasjonal rapportering.

Levering av tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres elektronisk via Altinn ved å benytte skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg. Pass på at du har nødvendige utfyllings- og innsendingsrettigheter (se "Tredjepartsopplysninger via Altinn").

Når du åpner ”RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg”, velger du oppgavetype: ”Fondskonto” som oppgavetype i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp en XML-fil (se "Beskrivelse av filformatet") med oppgaver for verdipapirfond og sende inn.

Tredjepartsopplysninger kan leveres via Altinn fra 2. januar året etter inntektsåret.

Innleveringsfrister

Opplysningspliktige skal sende årsoppgaver for fondskonto til Skatteetaten innen følgende frister i året etter inntektsåret:

 • 10. februar i året etter inntektsåret for årsoppgaver for fondskonto.

For å unngå at oppgaver mangler på skattemeldingen, er det meget viktig at fristen overholdes. Endrings- eller erstatningsoppgaver som sendes inn etter 1. mars vil ikke automatisk komme med i skattepliktiges skattemelding.

Hvis opplysningspliktig ikke har tredjepartsopplysninger å levere, skal "ingen oppgaver å levere" benyttes.

20. oktober er siste frist for innsending av endrings- eller erstatningsoppgaver.

Post- eller temahenvisninger til skattemeldingen

Tredjepartsopplysningene benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen til personlige aksjonærer.

Skatteetaten har utviklet en ny elektronisk skattemelding. En stor del av befolkningen fikk skattemelding i ny versjon for inntektsåret 2019. Antallet vil øke for inntektsåret 2020. Ny versjon er temabasert og ikke skjemabasert. Temaene er organisert med temaer og undertema. Et tema heter "Bank og forsikring" og som undertema finner man Fondskonto. I ny skattemelding vil det ikke være postnumre slik som tidligere.

I tabellen nedenfor er det henvisninger til hvor man finner opplysninger fra tredjepartsordningen i både ny (tema) og gammel (postnummer) skattemelding. Les mer om ny skattemelding her.

Tidligere skattemeldingsformat

Nytt skattemeldingsformat

Posthenvisning

Tema

Undertema

3.1.4 Gevinst fondskonto aksjedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

3.1.4 Gevinst fondskonto rentedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

3.3.7 Tap Fondskonto aksjedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

3.3.7 Tap Fondskonto rentedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

4.5.2 Formue Fondskonto aksjedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

4.5.2 Formue Fondskonto kontant/rentedel

Bank, lån og forsikring

Fondskonto

Årsaken til at postene 3.1.4 og 3.3.7 er splittet opp i flere poster er for å kunne skille mellom skattepliktig gevinst/tap for aksjedel (31,68 %) og rentedel (22 %). 

Korrigere en oppgave

Ved korreksjon eller sletting av en tidligere innrapportert oppgave er kravet at den nye oppgaven har samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Grunnen til dette er at Skatteetatens systemer skal oppfatte dette som en korreksjon og ikke som en ny oppgave. For fondskonto er det oppgaveeiers kontonummer, fødselsnummer, d-nummer, sammen med inntektsår og opplysningspliktig som er unik identifikator (se "Unik identifikasjon av oppgave").

Når korrigert oppgave med korrekte verdier mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave.

Korrigere en oppgave med feil i identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en nullet oppgave for å slette den oppgaven som var feil. Den nullede oppgaven må ha de samme identifikatorfeltene som oppgaven med feil identifikator (se "Slette en oppgave").

Slette en oppgave

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å innrapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for fondskonto skal bygges opp. Dokumentene finner du her:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Fondskonto

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere tredjepartsopplysninger via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen