Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Rettledning for utfylling og innlevering av tredjepartsopplysninger om livsforsikring

Tredjepartsopplysningene benyttes til produksjon av skattemeldingen. Revidert oktober 2019.

1 Innledning

Denne rettledning med tilhørende formatbeskrivelse skal gjelde for inntektsåret 2019.

En skjematisk oversikt over forsikringstyper, utbetalingstyper og kombinasjoner av disse er vist i dokumentet Kombinasjoner av forsikrings og utbetalingstyper.

Det er viktig at forsikringsselskapene forholder seg til denne oversikten.

1.1 Nytt for 2019:

Fra og med 2019 skal investering i aksjer og andre verdipapirer gjennom kapitalforsikring (fondskonto) skattlegges likt med investering i verdipapirfond, når forsikringselementet er lite.

Forsikringselementet er lite når det ved investors død og/eller uførhet utbetales et forsikringstillegg som er mindre enn 50 % av gjenstående sparebeholdning på investeringskontoen.

Hvorvidt forsikringselementet er lite avgjøres forskjellig avhengig av om det utbetales prosentvis tillegg eller fast tillegg når forsikringstilfeller inntreffer.

Slik kapitalforsikring (fondskonto) skal ikke lengre rapporteres på denne ordningen, men på ordningen Fondskonto.

2 Opplysningsplikten

2.1 Hvem er opplysningspliktig?

Opplysningsplikten til denne tredjepartsordningen er hjemlet etter skatteforvaltningsloven § 7-3 med tilhørende forskrift.

Merk: Det er anledning til å rapportere opplysninger for internasjonal utveksling via denne tredjepartsordningen.

2.2 Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14.

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgaver ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir.

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

2.3 Reelle rettighetshavere

Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere skattemessig bosatt i Norge, utlandet og/eller som er amerikanske statsborgere. En reell rettighetshaver kan være skattemessig bosatt i flere land, og opplysningsplikten vil da gjelde for hvert av de aktuelle landene.  Opplysningsplikten omfatter reelle rettighetshavere i selskap mv. som omtalt i "Rettledning om undersøkelse av hvor kontohavere er skattemessig bosatt mv.

2.4 Hvordan bli opplysningspliktig

For å kunne rapportere til grunnlagsdataordningen må opplysningspliktige registrere seg i Skatteetatens oppgavegiverregistester via Altinn-skjema: RF-1312 Tredjepartsopplysninger -nye opplysninger til oppgavegiverregisteret. Opplysningspliktige skal til enhver tid sørge for at kontaktopplysninger er oppdaterte. Skatteetaten vil benytte kontaktinformasjonen i oppgavegiverregisteret for å kommunisere viktig informasjon og invitere til dialogmøte osv.

2.4.1 Internasjonal rapportering

Spesifikk rettledning vedrørende internasjonal rapportering iht.  CRS og FATCA er gjengitt i rettledningen til tredjepartsordningen Internasjonal Rapportering CRS/FATCA.

3 Levere tredjepartsopplysninger

Tredjepartsopplysninger leveres som XML-filvedlegg via Altinn-skjema "RF-1301 Tredjepartsopplysninger eller via tasteskjema (enklere forhold med få oppgaver kan benytte tasteskjema på enkelte ordninger).

3.1 Identifisere oppgaver

Leveranser består av en eller flere oppgaver. Oppgaver skilles fra hverandre ved hjelp av feltene "inntektsår", "opplysningspliktig", "oppgaveeier" og "forsikringsnummer". Disse identifikatorene utgjør til sammen oppgavens unike identifikator.

Opplysningspliktig 

  • Opplysningspliktige identifiseres ved organisasjonsnummer

Oppgaveeier (Den som står som eier forsikringen)

  • Oppgaveeier identifiseres ved fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer
  • Dersom oppgaveeier ikke har fødselsnummer eller organisasjonsnummer så skal opplysningspliktige angi en unik verdi for forsikringseier i feltet for Alternativ identifikator. Verdien brukes som del av unik nøkkel på oppgaven og er grunnlag for endring/sletting av innsendte opplysninger.

Forsikringsnummer

  • Nummer som identifiserer forsikringen

Internasjonal rapportering

Se veiledning til tredjepartsordningen Internasjonal rapportering CRS/FATCA for spesifikk informasjon om indentifisering og merking av oppgaver som skal utveksles.

3.2 Korrigere oppgaver

En tidligere innsendt oppgave korrigeres ved å rapportere ny oppgave med like verdier i identifikatorfeltene for oppgavene. Ny oppgave overskriver da tidligere rapportert oppgave.

3.2.1 Korrigere oppgave med feil identifikator

Dersom det er feil i et eller flere av identifikatorfeltene i en tidligere innsendt oppgave, må denne oppgaven eksplisitt slettes. Det vil si at det da skal sendes inn en oppgave med korrekte verdier og en sletteoppgave for å slette den oppgaven som var feil. Sletteoppgaven må ha de samme identifikator som oppgaven med feil identifikator.

3.3 Slette oppgave

Sletting av en tidligere innsendt oppgave gjøres ved å rapportere en <sletteoppgave> med samme unike identifikator som oppgaven som skal slettes.

3.4 Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktige sender inn testoppgaver. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å sende inn testinnsendinger hele året. Les mer om innsending av testoppgaver her.

3.5 Forsikringstyper

3.5.1 Hvilken type forsikring oppgaven gjelder

Oppgaven gjelder kapitalforsikring med sparing (forsikringstype 'Kapitalforsikring med sparing'), individuelle livrenter (forsikringstype 'Individuelle livrenter') og kontobasert kapitalforsikring (forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring'). Se for øvrig "Forsikringstyper".

3.5.2 Kapitalforsikring med sparing

Kapitalforsikring med sparing rapporteres med forsikringstype 'Kapitalforsikring med sparing'.

3.5.2.1 Gjenkjøpsverdien

Gjenkjøpsverdien per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal rapporteres. Gjenkjøpsverdien skal reduseres med eventuell saldo på den enkeltes skattetrekkskonto. Dersom gjenkjøpsverdien er negativ skal beløpet settes til 0 (null) ved rapportering. Eventuell andel av tilleggsavsetninger og kursreserve skal ikke tas med.

Gjenkjøpsverdien skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

3.5.2.2 Avkastning

Den beregnede årlige avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med garantert avkastning skal rapporteres. Dersom samlet årlig avkastning i selskapet er under kr 300 har ikke selskapet plikt til å rapportere beløpet, jfr. § 5-20-12 (2) b i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158, fastsatt med hjemmel i skatteloven § 5-20.

Avkastningen skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

Se også "Kontobasert kapitalforsikring".

3.5.3 Individuell livrente

3.5.3.1 Gjenkjøpsverdi
Individuelle livrenter skal rapporteres med forsikringstype 'Individuelle livrenter'. Gjenkjøpsverdien per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal rapporteres. Dersom det ikke finnes opplysninger om livrentens gjenkjøpsverdi, må gjenkjøpsverdien fastsettes ved skjønn.

3.5.3.2 Avkastning
Avkastning på individuelle livrenter skal rapporteres ved utbetaling.

3.5.4 Kontobasert kapitalforsikring

Kontobasert kapitalforsikring skal rapporteres med forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring'.

3.5.4.1 Gjenkjøpsverdi
Gjenkjøpsverdi per 1. januar året etter inntektsåret er skattepliktig som formue og skal rapporteres.

3.5.4.2 Avkastning
Den beregnede årlige avkastning på sparedelen av en kapitalforsikring med garantert avkastning skal rapporteres. Dersom samlet årlig avkastning i selskapet er under kr 300 har ikke selskapet plikt til å rapportere beløpet, jfr. § 5-20-12 (2) b i forskrift av 19. november 1999 nr. 1158, fastsatt med hjemmel i skatteloven § 5-20.

Avkastningen skal deles likt på eierne når det er to eller flere eiere.

Dersom en konto avsluttes i løpet av året, skal opptjente renter inntil avslutningsdatoen rapporteres som skattepliktig avkastning. Det samlede beløp som blir utbetalt rapporteres i utbetalingsformatet. Se for øvrig "Utbetalt beløp".

3.5.5 Skattetrekk

Eventuell skattetrekk som er foretatt av den årlige avkastning skal ikke rapporteres i denne oppgaven, men i A-meldingen.

3.6 Utbetalinger på livsforsikring (utbetalingsformatet)

Bestemmelsene i FSFIN § 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt av livrente gjelder så langt de passer for livrente som er tegnet etter lov om individuell pensjonsordning av 27. juni 2008 nr. 62 § 5-3. Det betyr at det ved rapporteringen må skilles mellom de utbetalinger som foretas fra den individuelle pensjonsforsikringsavtalen etter skatteloven (IPA), og de utbetalinger som foretas fra den nye individuelle livrenteavtalen. Utbetalinger knyttet til IPA-avtalen skal skattlegges fullt ut som pensjonsinntekt, med unntak av uføreytelser fra slik avtale som skattlegges som lønnsinntekt. Utbetalinger som foretas fra den individuelle pensjonsforsikringsavtalen etter skatteloven (IPA) skal fra inntektsåret 2015 rapporteres i A-meldingen.

Med utbetalinger i denne forbindelse menes utbetalinger fra livsforsikringsselskaper, unntatt pensjoner og kollektive livrenter (livrenter i arbeidsforhold).

3.6.1 Hvem beløpet er utbetalt til

Fødsels-, organisasjons- eller D-nummer benyttes til å identifisere den som beløpet utbetales til, og er avgjørende for korrekt fastsetting. Ett av numrene må alltid oppgis.

Dersom beløpet utbetales til en annen person enn forsikringstaker, skal i tillegg navnet og identifikasjonsnummer (fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer) til forsikringstaker oppgis i feltet 'forsikringstaker'. Ved utbetaling til dødsbo (avdøde) skal forsikringstakers fødselsnummer og navn oppgis.

Ved utbetaling av gruppelivsforsikring tegnet av arbeidsgiver, hvor beløpet utbetales til gjenlevende ektefelle, eventuelt barn, skal beløpet rapporteres på den som mottar beløpet. I tillegg oppgis arbeidsgiver med organisasjonsnummer som forsikringstaker. Det samme gjelder utbetaling av livsforsikring tegnet og betalt av arbeidsgiver til fordel for arbeidstaker, medeier, aksjonær eller disses nærmeste familie.

NB! Unntak fra hovedregelen;
Når gjeldsforsikring for eksempel utbetales direkte til en bank, skal forsikredes (avdødes) navn og fødselsnummer oppgis som den beløpet utbetales til. I disse tilfellene skal dessuten bankens navn og organisasjonsnummer oppgis som forsikringstaker.

3.6.2 Forsikringstyper

Oppgaven gjelder for følgende typer forsikringer:

Verdifelt:

<forsikringstype></forsikringstype>

Beskrivelse

kapitalforsikringMedSparing

Kapitalforsikring med sparing

gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring

gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring (individuell og kollektiv)

individuellRisikoforsikring

Individuell risikoforsikring

individuelleLivrenter

Individuelle livrenter

ufoererenter

Uførerenter

kontobasertKapitalforsikring

Kontobasert kapitalforsikring

Kontobasert livrente likestilles med vanlig livrente (forsikringstype 'Individuelle livrenter').

Om kombinasjon av forsikringstyper og utbetalingstyper, og hvilke som er skattepliktige/skattefrie, se oversikten "Utbetalt beløp".

3.6.3 Utbetalingstyper

Oppgaven gjelder for følgende typer av utbetaling:

Verdfelt:

<utbetalingstype></utbetalingstype>

Beskrivelse

engangsutbetalingDoed

Engangsutbetaling, død

engangsutbetalingUfoerhet "

Engangsutbetaling, uførhet

engangsutbetalingAlder

Engangsutbetaling, alder

engangsutbetalingGjenkjoep

Engangsutbetaling, gjenkjøp

renterAvLivsforsikring

Renter av livsforsikring

terminutbetalingLivrente

Terminutbetaling, livrente

terminutbetalingUfoererente

Terminutbetaling, uførerente


Når det i året bare er foretatt à kontoutbetaling, skal beløpet rapporteres med den utbetalingstype som utbetalingen hører hjemme under.

Om kombinasjoner av utbetalingstyper og forsikringstyper, og hvilke som er skattepliktig/skattefrie, se oversikten "Kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstype"

3.6.4 Kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstype

Se følgende dokument for gyldige kombinasjoner av forsikrings- og utbetalingstyper.

3.6.5 Utbetalt beløp

Alle utbetalinger skal rapporteres, også den skattefrie delen av livrenter og uførerenter. Skattepliktige beløp skal oppgis før eventuelt skattetrekk. Beløpet oppgis i hele kroner.

Dersom det ved en utbetaling foreligger både skattepliktig og skattefritt beløp, kan dette rapporteres i samme oppgave. Det behøver ikke være samme utbetalingstype. I tilfeller hvor det f.eks. foretas utbetaling av” Engangsutbetaling, uførhet” og i tillegg utbetales renter, kan dette rapporteres i samme oppgave.

Individuelle livrenter skal rapporteres ved skattepliktig utbetaling eller det foreligger fradragsberettiget tap. Ved gjenkjøp (innløsning) av livrenter før vilkårene til minste forsikringstid er oppfylt skal” tilleggsskatten” på en åttendedel av gjenkjøpsverdien, jf. FSFIN § 5-41-8 (2), føres i element merket med utbetalingstype 'Engangsutbetaling, gjenkjøp'.

Ved rapportering av fradragsberettiget tap, ved individuelle livrenter, skal det ikke rapporteres negative beløp i felt for "skattepliktig beløp" slik som i tidligere format. Gevinst eller tap skal oppgis som positivt beløp som egne utbetalingstyper.

Det er bare ved opphør av en kontobasert kapitalforsikring at utbetalingen skal rapporteres. Hele beløpet skal da rapporteres, både det som står inne på kontoen og det som omfatter forsikringsmessig dekning. Vanlige uttak fra kontobasert kapitalforsikring gjennom året skal ikke rapporteres. Opptjente renter skal rapporteres som skattepliktig avkastning med forsikringstype 'Kontobasert kapitalforsikring '.

4 Fortsettelsesforsikring i kollektiv pensjonsforsikring etter opphør av arbeidsforhold

I følge forsikringsavtaleloven § 19-7 har en skattepliktig adgang til å fortsette forsikringsforholdet med individuell premieberegning, når vedkommende avslutter et arbeidsforhold og således trer ut av den gruppen som forsikringen omfatter. Forsikringen kalles fortsettelsesforsikring.

Løpende utbetalinger av midler fra fortsettelsesforsikring skal rapporteres i A-meldingen. Bestemmelsene i FSFIN § 5-41 om beregning av skattepliktig inntekt gjelder så langt de passer for livrente som er tegnet som fortsettelsesforsikring etter lov om foretakspensjon § 4-9, og livrente som er tegnet etter overgangsbestemmelsen i FSFIN § 6-47-41.

Det vises til veiledningen til A-meldingen.

Det er gjeldende overgangsregler i FSFIN § 6-47-40. Overgangsreglene gjelder for avtale om fortsettelsesforsikring inngått før 1. januar 2007.

FSFIN § 6-47-40 gir rettighetshaver rett til å få samlede innestående midler utbetalt dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Rettighetshaver som har benyttet adgangen til utbetaling, må ha sendt skriftlig melding om dette til selskapet innen 31. desember 2010.

Innestående beløp på premiefond

Innestående beløp på premiefond i fortsettelsesforsikring ved inntektsårets utgang skal rapporteres i felt for "innestående på premiefond". Beløpet skal være inklusiv renter for siste år. Innestående beløp skal rapporteres selv om det ikke har vært innbetalt noe i løpet av inntektsåret.

5 Post- eller temahenvisning til skattemeldingen

Skatteetaten utvikler en helt ny skattemelding. Det er planlagt at en stor del av befolkningen skal få skattemeldingen sin i ny versjon for 2019. Nedenfor er det derfor gjengitt henvisninger til hvor man finner opplysninger fra tredjepartsordningen i både nytt og tidligere skattemeldingsformat.
Les mer om ny skattemelding her

Tidligere skattemeldingsformat

Nytt skattemeldingsformat

Posthenvisning

Tema

Undertema

Post 2.6.1        Livrenter utenfor arbeidsforhold (engangsutbetaling)

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 2.6.1        Uførerenter 20 % av terminbeløpet

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 2.6.2 Utbetalt skattepliktig beløp (individuell livrente)

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 3.1.2        Renter av livsforsikring

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

 

3.1.4 Avkastning/Gevinst kapitalforsikring

 

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

 

Post 3.3.7        Tap kapitalforsikring

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 4.5.1        Innestående på premiefond (fortsettelsesforsikring)

 

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 4.5.2        Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikringsavtale

 

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

Post 4.5.2        Formue kapitalforsikring

Bank, lån og forsikring

Livsforsikring

 

Post 2.6.1        Livrenter utenfor arbeidsforhold (engangsutbetaling)

Post 2.6.2        Utbetalt skattepliktig beløp (individuell livrente)

Post 3.1.2        Renter av livsforsikring

Post 3.1.4        Avkasting/Gevinst kapitalforsikring

Post 3.3.7        Tap kapitalforsikring

Post 4.5.1        Innestående på premiefond (fortsettelsesforsikring)

Post 4.5.2        Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikringsavtale

6 Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tredjepartsopplysninger for livsforsikring skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Livsforsikring

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

  • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
  • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
  • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
  • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
  • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.