Betalingsavtale eller betalingsutsetjing for skatt og avgift

Hovudregelen er at skatt og avgifter skal betalast ved forfall. Du kan søkje om ein betalingsavtale, men det er strenge vilkår for å få dette.

Betaler du ikkje ved forfall, må du betale forseinkingsrenter. Viss du framleis ikkje betaler, må vi krevje inn pengane på ein annan måte. Då kan vi til dømes trekkje deg i lønn eller ytingar, eller ta pant i eigedelane dine. Då vil du få ein betalingsmerknad.

Ein betalingsavtale er ein avtale om betalingsutsetjing, ei avdragsordning eller ein kombinasjon av begge delar.

Desse vilkåra må vere oppfylte for å få ein betalingsavtale

Alle punktene må være oppfylt for å få kunne en betalingsavtale:

 • Det er ikkje mogleg for deg å betale innan fristen.
 • Du må sende inn eit forslag til ein nedbetalingsplan.
 • Du kan ikkje ha pengar til gode etter livsopphald/dokumenterte utgifter.
 • Betalingsplanen din må gi eit raskare resultat enn dersom vi må trekkje deg i lønn, pensjon eller ytingar, eller dersom vi må gjennomføre ei utleggsforretning.
 • Du kan søkje om ein betalingsavtale viss du ikkje kan betale skatten ved forfall på grunn av til dømes alvorleg sjukdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsløyse eller samlivsbrot. Dette må du kunne dokumentere.
 • Det at du får ein betalingsavtale, kan ikkje vere urimeleg for den alminnelege betalingsmoralen.

Slik søkjer du om betalingsavtale

Du kan søkje om betalingsutsetjing eller betalingsavtale for

 • skatt og/eller arbeidsgivarvgift
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Du kan søkje om betalingsutsetjing eller betalingsavtale for

 • skatt/arbeidsgivaravgift
 • meirverdiavgift
 • særavgift, motorvognavgift, inn- og utførselsavgift og vektårsavgift

Treng du hjelp?

Skattehjelpen er ei eining i Skatteetaten som kan hjelpe skattebetalarar som er i ein særleg vanskeleg livssituasjon. Målet er å finne løysingar som kan forbetre situasjonen og gjere skattebetalaren i stand til å betale riktig skatt.