ID-kontroll

ID-kontroll er ein identitets- og legitimasjonskontroll. For å bli ID‑kontrollert, må du møte opp personleg og vise fram legitimasjon.

Krav til legitimasjon

Statsborgarskapen din og opphaldsgrunnlaget ditt i Noreg avgjer kva krav som blir stilte til legitimasjonen din.

Sjå kva som gjeld deg:

 • Pass eller nasjonalt ID‑kort, som viser bilete, statsborgarskap og kjønn. Dersom du flyttar til Noreg frå eit anna nordisk land, kan vi også godta gyldig førarkort saman med utskrift frå folkeregisteret i landet du flyttar frå som viser statsborgarskap og kjønn. Utskrifta må vere datert og ikkje eldre enn tre månader. Ho må også vere signert og stempla.
 • Barn under 18 år kan bruke fødselsattest/fødselsregisterutskrift frå nordisk land saman med passfoto og utskrift frå folkeregisteret i heimlandet som viser statsborgarskap og kjønn. Utskrifta kan ikkje vere eldre enn tre månader. Ho må også vere signert og stempla.

 • Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilete, statsborgarskap og kjønn

 • Pass

 • asylsøkjar og overføringsflyktning utan flyktningstatus
 • flyktning, medrekna overføringsflyktning med flyktningstatus
 • person på familiegjenforeining med flyktning
 • person med opphald på grunnlag av sterke menneskelege omsyn
 • person med refleksjonsperiode (offer for menneskehandel)
 • person som har fått innvilga opphaldsløyve og IKKJE kan få pass frå styresmaktene i heimlandet

Høyrer du til ei av desse gruppene, kan du legitimere deg med eit av desse identitetsdokumenta:

 • norsk Schengen-standardisert opphaldskort
 • reisebevis for flyktningar skrive ut av norske styresmakter
 • norsk asylsøkjarbevis, i kombinasjon med utskrift frå «UDI opphaldsstatus»
 • tidsmessig gyldig passérbrev med Schengen-visum
 • passérbrev med Schengen-visum som ikkje er tidsmessig gyldig, men som har påskrift frå politiet om at det gjeld som legitimasjon overfor styresmaktene som har ansvaret for Folkeregisteret
 • utlendingspass skrive ut av norske styresmakter

Bestill time for ID-kontroll

Skatteetaten tilbyr ID-kontroll på 42 utvallde skattekontor.

 

Statusen din kan vere kontrollert eller ikkje kontrollert

Identiteten din kan bli registrert i Folkeregisteret som kontrollert eller ikkje kontrollert. Opplysningar om at identiteten din er kontrollert blir registrerte i Folkeregisteret, og er tilgjengelege for offentlege etatar og private verksemder som bruker Folkeregisteret. 

 • Kontrollert
  Det er gjennomført ein identitets- og legitimasjonskontroll ved personleg oppmøte.
 • Ikke kontrollert
  Blir brukt i dei tilfella identiteten ikkje er kontrollert.

Om identiteten din er registrert som kontrollert i Folkeregisteret, kan vere avgjerande for tilgangen din til ei rekkje rettar. Det er den offentlege etaten eller private verksemda som tilbyr ei teneste som avgjer om identiteten din må vere kontrollert for å få tilgang til tenestene deira.

Dersom du lurar på noko om dette, må du kontakte den aktuelle verksemda.