Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Søk i skattelistene

Her kan du søke i skattelistene for inntektsåret 2018.

Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger, og hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret i oktober. Listen oppdateres vanligvis fire ganger i året. Når du logger inn, kan du se nederst i høyre hjørne på siden. Der står det når listen sist ble oppdatert.

Du kan se hvem som har søkt på deg

Stortinget har besluttet at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Innlogging gjør at man kan begrense hvor mye informasjon en enkeltperson kan hente. I tillegg brukes innlogging i forbindelse med tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt på hvem.

Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Slik søker du

For å søke i skattelistene må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å få søke i skattelistene.

Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning. 

Hvis du klikker på et navn, men ikke får opp noe har du brukt opp dine 500 visninger. Du kan fortsatt søke, men får ikke vist skattelisteopplysningene. Den 1. i ny måned nullstilles antall visninger. Når du har 50 eller færre visninger igjen, varsles det på skjermen.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • navn
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper )
 • postnummer og poststed
 • kommune
 • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44)
 • nettoformue
 • skatt

Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen. 

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og upersonlige skattytere som har fått skatteoppgjør. "Upersonlige skattytere" betyr aksjeselskaper osv.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelisten for personlige skattytere inneholder ikke:

 • opplysninger om personer med sperret adresse (gitt i medhold av lov om folkeregistrering)
 • opplysninger om personer der opplysningene som inngår kan røpe et klientforhold
 • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntekstsårets utgang
 • opplysninger om personer uten fast bopel
 • opplysninger om avdøde personer

Opplysningene er à jour på det tidspunktet skattelistene er produsert. Personer som for eksempel har fått sperret adresse etter dette tidspunktet, vil derfor stå i skattelistene til neste oppdatering.

Det ble fra 2011 slutt på søk i skattelister via nettaviser. Det er Stortinget som har bestemt dette. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Du vil fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv fjerner opplysningene. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis bli dårligere jo eldre disse blir.

Pressen får fortsatt utlevert elektroniske skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. For nærmere informasjon om hva som regnes som presse, se Prop. 116 LS (2010-2011) pkt. 2.5.3.2. Pressen forplikter seg gjennom avtalen til at hele eller deler av skattelisten ikke skal legges ut på Internett eller gis til andre. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og publisere ”topp-lister”. 

Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven § 9-7.

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Du kan fortsatt gå på skattekontoret for å se skattelistene, men skattekontorene har ikke lenger skattelistene på papir. I stedet har de tilgjengelig pc som du kan låne for å logge deg inn og søke. Skattekontorene kan veilede deg som trenger hjelp til å søke, men du må selv logge deg inn med din egen elektroniske ID for å gjøre oppslagene.

I forbindelse med skatteoppgjøret presenteres hovedtallene for hver kommune i Norge.