Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Informasjon om overføringen av skatteoppkreverne til eksterne parter

Onsdag 7.oktober går det ut e-post eller brev til en del eksterne samarbeidspartnere og interessenter om skatteoppkreveroverføringen.

Denne uka sender vi en e-post eller brev til ulike interessentgrupper. Innholdet består av flere deler:

  • Generell informasjon
  • Nytt organisasjonsnummer for henvendelser via Altinn
  • Garantier
  • Stopp i konkursberamminger og rettsmøter
  • Overføring av gjeldsordninger
I vedlagte oversikt går det fram hvilke mottakere som får hvilken informasjon.

E-posten er sendt til generell e-postadresse/postadresse hos mottaker. Avsender er [email protected].

I uke 39 sendte vi ut brev til alle opplysningspliktige med utleggstrekk på skattekrav. Brevet beskrev endringene i ordningen for utleggstrekk.