Skjema RF-1086

Aksjonærregisteroppgåva

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, i tillegg til sparebankar med eigenkapitalbevis, skal kvart år levere ei aksjonærregisteroppgåve til Skatteetaten sitt aksjonærregister. I dette registeret blir informasjon om alle hendingar og transaksjonar i selskapa samla.

Logg inn og fyll ut RF-1086:

Endre og levere aksjonærregisteroppgåva

Hjelp til utfylling