Viktig informasjon

Oppdatert skjema for 2020 finn du her midt i februar.

Skjema RF-1242

Næringsoppgåve for biletkunstnar

Skjemaet skal leverast som elektronisk vedlegg til skattemelding for næringsdrivande, av biletkunstnarar som ikkje er fullt rekneskapspliktige etter lov om årsrekneskap o.a.

Logg inn og fyll ut RF-1242:

Lever Næringsoppgåve for biletkunstnar

Næringsdrivande og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivande kan bruke papirskjemaet til å førebu seg og som støtte ved utfylling.

 

Har du årsrekneskapsplikt etter rekneskapsloven leverer du i staden RF‑1167 Næringsoppgåve 2

Personleg næringsdrivande (enkeltpersonføretak) har slik årsrekneskapsplikt viss føretaket i året har hatt eigedelar med samla verdi over 20 millioner kroner eller har meir enn 20 tilsette.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsrekneskap etter bestemmelsen om avgrensa rekneskapsplikt kan levere Næringsoppgave 5.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidlegare års skjema og rettledning

 

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.

Skattemeldinga for lønnsmottakarar/pensjonistar og skattemeldinga for enkeltpersonføretak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du framleis endre og levere på nytt dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver.