Viktig informasjon

Oppdatert skjema for 2022 finn du her seinast 16. februar.

Skjema RF-1242

Næringsoppgåve for biletkunstnar

Skjemaet skal leverast som elektronisk vedlegg til skattemelding for næringsdrivande, av biletkunstnarar som ikkje er fullt rekneskapspliktige etter lov om årsrekneskap o.a.

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon.

Skjemaet RF-1242 Næringsoppgave for billedkunstnere skal derfor kun brukes hvis du leverer skattemeldingen i gammelt format via Altinn.

Hvis du leverer skattemeldingen i nytt format, fyller du ut de nødvendige opplysningene i skattemeldingens næringsspesifikasjon.

Vi hjelper deg:
Skattemelding for deg som er billedkunstner

Har du årsrekneskapsplikt etter rekneskapsloven leverer du i staden RF‑1167 Næringsoppgåve 2

Personleg næringsdrivande (enkeltpersonføretak) har slik årsrekneskapsplikt viss føretaket i året har hatt eigedelar med samla verdi over 20 millioner kroner eller har meir enn 20 tilsette.

Enkeltpersonforetak som utarbeider årsrekneskap etter bestemmelsen om avgrensa rekneskapsplikt kan levere Næringsoppgave 5.

Du får hjelp og rettleiing når du loggar inn og fyller ut skattemeldinga di, anten du gjer det i rekneskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettleiinga til skjemaet får du hjelp til å fylla ut:

Du må levere  elektronisk. Papirskjemaet kan du bruke til førebuingar og som støtte ved utfylling i Altinn.

Dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver kan du framleis endre og levere på nytt skattemeldinga for 2018, 2019 og 2020. 

Du kan bruke dei eldre utgåvene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du treng å endre noko i tidlegare innsende skattemeldingar.

2020

2019