Skjema RF-1028

Skattemelding for aksjeselskap o.a.

Skattemeldinga for aksjeselskap med alle skjema/vedlegg skal leverast elektronisk innan 31. mai.

Logg inn og fyll ut RF-1028:

Lever skattemelding for aksjeselskap

Kven skal levere?

Skattemelding for aksjeselskap mv. skal leverast av aksjeselskap, norskregistrerte utanlandske føretak (NUF), verdipapirfond, bankar, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeforetak og andre upersonlege skattytere.

Finn du feil eller mangler i skattemeldinga for inntektsåra 2019, 2020 eller 2021, skal du ikkje sende klage. Du skal i staden endre opplysningane sjølv. Endringa gjer du ved å sende inn eit nytt fullstendig oppgåvesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikkje nok å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik rettar du

Du sender inn eit nytt fullt oppgåvesett frå ditt fagsystem via Altinn. 

Viss endringane skal gjerast direkte i Altinn, finn du tidlegare innsendte oppgåvesett i "Arkiv" i Altinn. Vel "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du treng ikkje å informera Skatteetaten om at du har endra.

Ver merksam på at om du vil å endre kontonummer for tidlegare år, kan du ikkje bruke kontonummerfeltet i skjemaet RF-1028. Du må logge deg inn hos Skatteetaten for å endre eller registrere kontonummer.

Logg inn her for å sende inn eit nytt fullt oppgåvesett:

Ei innsending av ny skattemelding for inntektsåret 2018 og tidlegare, blir behandla som ei klage (oppfordring om endring). Legg ved ei forklaring på kvifor skattemeldinga blir ønskt endra.

 

Dersom eit selskap er sletta og ikkje har levert skattemelding, kan du bruke denne framgangsmåten for å få levert skattemelding for selskapet.

Føretak som er sletta finn du framleis i Altinn. Dette krev at du har tilgang/rolle i Altinn til å representere selskapet. Sjå meir informasjon om roller og rettar på nettsidene til Altinn. 

Sjå ein film som viser korleis du finn og får levert oppgåver for eit selskap som er sletta. (Filmen blir åpna i eit nytt vindu.)

Slik gjer du det:

 • Logg deg inn i Altinn og set hake i avkryssingsboksen "Sjå sletta einingar". Boksen finn du under oversikta "Alle dine aktører".
 • Dersom avkryssingsboksen ikkje viser, trykkjer du på namnet ditt oppe til høgre på sida. Vel deretter "+ Vis alle aktører".

Det kan i tillegg vera nødvendig å gjera endring i "Profil" for å få levert skattemelding:

 • Vel "Profil " og "Avanserte innstillingar".
 • Rull heilt ned til du ser desse vala:

profilvalgAS.png

 • Huk av i alternativet vist ovanfor og Trykk "Lagre".

Du må opprette skattemeldinga for selskapet

 • Vel "Nytt skjema" og søk opp "RF-1028".
 • Trykk på skjemaet Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskap o.a.
 • Vel "Start tjeneste".

Du må velje vedleggsskjema

Ved levering av RF-1028 er selskapet pliktig til å levere RF-1167 Næringsoppgåve 2 og RF-1052 Avstemming av eigenkapital saman med skattemeldinga. Andre skjema kan også vere pliktige avhengig av verksemda i selskapet, til dømes: RF-1217 Forskjellar mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdiar og RF-1084 Avskriving.

 • Trykk på fana "Oversikt – skjema og vedlegg" når du er innlogga i skattemeldinga. Her finn du alle skjema.
 • Fyll ut skattemeldinga med alle nødvendige vedleggsskjema og lever i Altinn.

 • Næringsdrivande kan søkje om utsetjing innan 31. mai for levering av skattemeldinga.
 • Søkjer du utsetjing som næringsdrivande er ny utsatt frist 30. juni. Det vil ikke bli gitt utsetjing utover 30. juni.
 • Dersom skattemeldinga blir levert etter fristen, må du leggje ved en forklaring på kvifor den leverast etter fristen.
 • Ektefeller til næringsdrivande, som sjølv ikkje er næringsdrivande, treng ikkje å søke om utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsette frist som den næringsdrivande har fått godkjend.

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

Vi fornyer skattemeldingen

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet. Dette skjer gradvis de kommende årene.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022. Deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Du som næringsdrivende får hjelp og veiledning uansett om du leverer skattemeldingen i nytt eller gammelt format.

Se flere detaljer om den nye skattemeldingen

 

I 2022 skal de aller fleste næringsdrivende sende inn skattemeldingen på et såkalt standardisert digitalt format. Dette skal forenkle innsending av skatteopplysninger.

Forstå hva dette betyr for din virksomhet