Skjema RF-1224

Personinntekt frå enkeltpersonføretak

Dette skjemaet skal leverast av eigarar av enkeltpersonføretak som vedlegg til skattemeldinga.

Logg inn og fyll ut RF-1224:

Fyll ut og lever saman med skattemeldinga

Næringsdrivande og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivande kan bruke papirskjemaet til å førebu seg og som støtte ved utfylling.

 

Skjema for ”Personinntekt frå enkeltpersonføretak (RF-1224) er pliktig vedlegg til skattemeldinga, med 

Skjema for ”Personinntekt frå enkeltpersonføretak” (RF-1224) er pliktig vedlegg til skattemeldinga, med unnatak av enkelte tilfelle der enkeltpersonføretaket kan velje å ikkje levere næringsoppgåve

Ver merksam på at ein må levere RF-1224 dersom enkeltpersonføretaket har negativ utrekna personinntekt, anten frå det aktuelle inntektsåret, eller til framføring frå tidlegare år.

Inntekt frå felles verksemd med ektefelle, partnar eller sambuar

Dersom du deler inntekt frå felles verksemd med ektefelle, registrert partnar eller meldepliktig sambuar, treng ikkje begge to å levere RF-1224.

Det er nok at hovudutøvaren av næringsverksemda leverer næringsoppgåve og personinntektsskjemaet. Slik deler ektefellar inntekt frå felles verksemd.

Når næringsinntekta er ført i skattemeldinga på post 2.7.6

Positiv næringsinntekt fører du over frå post 0402 i næringsoppgåva til post 2.1.3, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5 eller 2.7.6 i skattemeldinga. Desse postane inngår i alminneleg inntekt.

Er du medlem av folketrygda, skal du som personleg skattytar betale trygdeavgift. Trygdeavgifta blir fastsett av utrekna personinntekt mellom anna i skattemeldinga (skattemeldinga) post 1.6.1 og/eller 1.6.2. Personinntekta som du fører i desse postane spesifiserer du i skjemaet RF-1224.

Sum personinntekt dannar òg grunnlaget for å rekne ut trinnskatt til staten.

Arbeidsgodtgjersle frå selskap med deltakarfastsetting (SDF)

Du skal ikkje føre denne i RF-1124.

Du fører beløpa frå RF-1221 Deltakaren si melding over eigen formue og inntekt i selskap med deltakarfastsetting direkte i skattemeldinga. Arbeidsgodtgjersla fører du frå RF-1221 post 1160 til skattemeldinga post 1.7.1, eller frå RF-1221 post 1162 til skattemeldinga post 1.7.4. I tillegg inngår arbeidsgodtgjersla i talet som du fører frå RF-1221 post 1140 til skattemeldinga post 2.1.3, 2.7.7, 2.7.8 eller 3.2.19.

Landbruk eller reindrift

Dersom du har positiv utrekna personinntekt i inntektsåret, fører du denne i personinntektsskjemaet RF-1224 post 1.36 og skattemeldinga post 1.6.2.

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.

Skattemeldinga for lønnsmottakarar/pensjonistar og skattemeldinga for enkeltpersonføretak med vedleggsskjema for 2017 og 2018 kan du framleis endre og levere på nytt dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver.