Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret innfører vi elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak i samarbeid med Norsk Helsenett og Folkehelseinstituttet. Den nasjonale innføringen startet våren 2020. Modernisert løsning gir raskere oppdateringer i Folkeregisteret og store besparelser for samfunnet.

Løsningen krever enkel tilrettelegging, er brukervennlig og gir høyere kvalitet på meldingene. Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret blir oppdatert i nær sanntid.

På Norsk Helsenett finner du informasjon om den nye løsningen, teknisk tilrettelegging, opplæringsmateriell og endringer i forskrifter og rutiner

Effektivisering av rutiner

Melding om dødsfall og dødsårsak har vært en papirbasert prosess med mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon har vært gjentatt i flere sektorer og feil og avvik har oppstått som følge av manuelle overleveringer. Samme informasjon har vært registrert av lege, lensmann, tingrett, folkeregistermyndigheten, NAV og Folkehelseinstituttet.

Elektronisk melding om dødsfall vil fjerne doble rutiner og sørge for kortere saksbehandlingstid og bedre personvern.

Endringene skjer i flere runder

Forbedringene fra digitaliseringen av melding om dødsfall har kommet i flere runder.

  • Domstoladministrasjonen: Alle landets tingretter har siden 31. august 2018 videresendt alle meldinger om dødsfall elektronisk til Folkeregisteret.
  • Helse- og omsorgssektoren: Løsningen som innføres har vært testet siden september 2018. Løsningen går direkte fra legen til Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dette gjør at informasjonen om dødsfallet vil bli tilgjengelig umiddelbart.

Volumet økes gradvis utover i 2020. Når digital løsning er tatt i bruk i hele helse- og omsorgssektoren, vil verken pårørende, tingrettene eller lensmannen ha noen rolle i å sende ordinære dødsattester eller registrere slike meldinger om dødsfall. Tingretten vil riktignok fortsatt ha en rolle i å melde død ved dom og forsvinningssaker, men også disse vil sendes elektronisk.