Retningslinjer

Retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet

 • Publisert:
 • Oppdatert: 02.07.2021
 • Avgitt: 12.06.2020

Denne retningslinjen gjelder ved behandling av søknader om betalingsutsettelse etter forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet § 6 første ledd og ved avdragsordninger etter § 6 annet ledd.

Innhold

Retningslinjene gjelder fra 12. juni 2020. Sist endret 7. januar 2022.

1. Innledning

Som følge av utbruddet av Covid-19 er det vedtatt nye bestemmelser som åpner for en mer forenklet og fleksibel ordning for betalingsutsettelse. Reglene vil i en begrenset periode supplere eksisterende ordninger for betalingsutsettelse etter skattebetalingsloven og SI-loven.

Bestemmelsene åpner for at personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av virusutbruddet kan innvilges en kortvarig betalingsutsettelse.

I utgangspunktet var det mulig å søke om utsettelse frem til 31. desember 2020. Ved forskriftsendring av 20. november 2020 ble ordningen forlenget slik at det var mulig å søke om utsettelse frem til 28. februar 2021. Ordningen ble ytterligere forlenget ved forskriftsendring av 24. februar 2021 til 30. juni 2021 for alle krav med unntak av merverdiavgift som forfaller etter 12. april 2021, se punkt 7.

I forbindelse med forlengelsen til 28. februar 2021 ble det også vedtatt nytt annet ledd i forskriften § 6 som innebar at krav som er gitt en utsettelse etter bestemmelsens første ledd kan betales i seks avdrag i perioden 1. april til 1. september 2021. Som følge av forlengelsen av ordningen ble avdragsordningen forskjøvet slik at første avdrag ble 30. juli.

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ble ordningen for betalingsutsettelse ikke forlenget ytterligere. Den midlertidige ordningen for betalingsutsettelse avsluttes derfor 30. juni 2021. Første avdrag i avdragsordningen er imidlertid flyttet til 31. oktober 2021 samtidig som antall avdrag er økt fra seks til tolv, se punkt 10.

Ved forskriftsendring av 6. januar 2022 er nedbetalingsperioden forlenget til 30. desember 2022. I den forbindelse er avdraget som skulle vært betalt 31. desember 2021, samt etterfølgende avdrag, forskjøvet med tre måneder.

En innvilgelse av betalingsutsettelse etter første ledd og en avdragsordning etter annet ledd endrer ikke kravets forfall og det skal på vanlig måte beregnes forsinkelsesrenter.

Retningslinjens punkt 6-8 omtaler vilkårene for den midlertidige utsettelsesordningen. Selv om ordningen er avsluttet beholdes omtalen i retningslinjen. Punkt 10 omtaler vilkårene for avdragsordningen.

2. Hjemmel

Skattebetalingsloven § 15-4 og SI-loven § 8 tredje ledd siste punktum gir departementet hjemmel til å gi særlige regler om betalingsutsettelse i økonomiske krisesituasjoner i forskrift. Med hjemmel i disse bestemmelsene er det i forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet i § 6 gitt særlige regler om adgang til å innvilge betalingsutsettelse når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19. Videre er det gitt regler om avdragsordning i § 6 annet ledd.

3. Anvendelsesområde

Det følger av forskriften § 6 første ledd at det kan gis betalingsutsettelse etter bestemmelsen for alle krav som omfattes av skattebetalingsloven kap. 1 og alle krav det kan gis betalingsutsettelse for etter SI-loven § 8, med unntak av følgende krav:

 • forskuddstrekk og skattetrekk etter skattebetalingsloven §§ 5-4 og 5-4a, samt ansvarskrav etter skattebetalingsloven §§ 16-20 og 16-21,
 • artistskatt etter artistskatteloven § 7,
 • krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter skatteforvaltningsloven § 12-4,
 • merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021, jf. skattebetalingsloven §10-30,
 • særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-40 første ledd,
 • toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår etter skattebetalingsloven § 10-41 første ledd,
 • erstatningskrav etter skattebetalingsforskriften § 1-2-2, og
 • erstatningskrav som kreves inn etter SI-loven § 1.

Ved forskriftsendring av 24. februar 2021 er det gjort unntak for nye krav på merverdiavgift. Det kan derfor ikke søkes om utsettelse av krav på merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021.

Det kan ikke søkes om betalingsutsettelse dersom det aktuelle kravet allerede er betalt. 

Det kan heller ikke søkes om utsettelse av fremtidige krav. For krav som har oppstått, men ikke forfalt kan det søkes om utsettelse. Dette gjelder likevel kun krav med forfall senest 30. juni 2021.

Ordningen gjelder heller ikke for krav som kreves inn etter bidragsinnkrevingsloven.

For kredittkunder og frivillig registrerte særavgiftspliktige gjelder det særlige vilkår for opprettholdelse av kreditten og registreringen se punkt 7, 8 og 10.

Avdragsordningen etter § 6 annet ledd er begrenset til de krav som er gitt utsettelse etter første ledd.

4. Avgrensninger mot annet regelverk

De nye reglene om betalingsutsettelse er ment å tilrettelegge for en mer skjematisk behandling av søknader om betalingsutsettelse. Enkelte skyldnere med betalingsproblemer vil som følge av de objektive vilkårene ikke være omfattet av de nye reglene. Disse kan søke om betalingsutsettelse mv. etter de ordinære reglene i skattebetalingsloven §§ 15-1 eller 15-2/SI-loven § 8 første ledd, se Retningslinje for lempning av hensyn til skyldner og Retningslinje for lempning av hensyn til det offentlige som kreditor. Det samme gjelder dersom det er behov for en lengre betalingsutsettelse enn til 30. juni 2021, eller dersom det søkes om hel eller delvis nedsettelse av kravet.

Dersom søker allerede har en løpende betalingsavtale etter skattebetalingsloven §§ 15-1 eller 15-2/SI-loven § 8 første ledd vil vedkommende i utgangspunktet være henvist til å be om en endring av denne avtalen, i tilfeller der den økonomiske situasjonen har forverret seg vesentlig siden avtalen ble inngått.

5. Rette myndighet

Det fremgår av forskriften § 6 fjerde ledd at avgjørelser etter bestemmelsen treffes av den innkrevingsmyndighet i skatteetaten som Skattedirektoratet bestemmer.

Divisjon innkreving gis myndighet til å innvilge og avslå søknader om betalingsutsettelse etter første ledd uavhengig av beløp.

6. Vilkår for betalingsutsettelse etter første ledd

Det fremgår av forskriften § 6 første ledd at "(n)år noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene, kan det gis utsettelse med betalingen."

Nærmere føringer for hva som ligger i dette vilkåret fremgår av forarbeidene til skattebetalingsloven § 15-4 og SI-loven § 8 tredje ledd, jf. Prop. 107 LS (2019 – 2020) punkt 6.3.2, og er nærmere beskrevet i punktene under.

6.1. Personlige skyldnere

6.1.1 Vilkår om betalingsproblemer som følge av covid-19

Det følger av forskriften § 6 første ledd at når noen er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet, kan det gis utsettelse med betalingen.

For personlige skyldnere fremgår det av forarbeidene at dette vilkåret innebærer at det må ha vært en betydelig reduksjon i søkers inntekt, eller i søker og søkers ektefelle/samboers samlede inntekt.

Vilkåret om at det må ha vært en betydelig reduksjon vil i alle tilfeller anses være oppfylt der søker er 100 prosent permittert/arbeidsledig. Der søker har flere arbeidsgivere kreves det at søker er oppsagt eller 100 prosent permittert fra alle stillinger.

Vilkåret vil i andre tilfeller være oppfylt der søkers inntekt er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020. Det samme gjelder der søkers og ektefelles/samboers samlede inntekt er redusert med minst 20 prosent.

Reduksjonen kan ha inntrådt som følge av f.eks. permittering, arbeidsledighet, avtale om lønnsreduksjon eller lavere lønn som følge av redusert arbeidsmengde hos arbeidsgiver. Reduksjon av andre typer inntekt enn arbeidsinntekt kan også være relevant. Dette forutsetter at bortfallet har en klar sammenheng med virusutbruddet. For eksempel redusert inntekt fra enkeltpersonforetak, eller bortfall av leieinntekter for hytte som normalt leies ut til utenlandske turister.

Det er et vilkår at det er utbruddet av Covid-19 som er årsaken til søkers betalingsproblemer, det oppstilles derfor et krav om at reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020. Der inntektsreduksjonen har skjedd på et tidligere tidspunkt må skyldnere med betalingsproblemer eventuelt søke om betalingsutsettelse etter skattebetalingsloven §§ 15-1 eller 15-2/SI-loven § 8 første ledd, se punkt 4.

Inntekten må være betydelig redusert på søknadstidspunktet.

For personlige skyldnere kan det gis betalingsutsettelse for både nye og eldre krav. Se likevel punkt 6.3 om enkeltpersonforetak.

6.2 Næringsdrivende

Med næringsdrivende menes primært selskaper med begrenset og ubegrenset ansvar. Se likevel punkt 6.3 vedrørende enkeltpersonforetak.

6.2.1 Vilkår om betalingsproblemer som følge av covid-19

Ordningen gjelder for næringsdrivende som er midlertidig ute av stand til å innfri sine krav som følge av Covid-19-utbruddet.

En forutsetning for å få en betalingsutsettelse etter ordningen er med andre ord at virusutbruddet har medført inntektsbortfall og/eller økte kostnader, og at virksomheten av denne grunn har problemer med å innfri sine krav.

Det kreves ikke at den næringsdrivende legger ved dokumentasjon på inntektsbortfall og/eller økte kostnader ved innlevering av søknad, men virksomheten må kunne fremlegge slik dokumentasjon på forespørsel.

6.2.2 Virksomheten kan ikke ha eldre restanser

Det fremgår av forarbeidene at det for næringsdrivende er et vilkår at virksomheten ikke har restanser med forfall før 29. februar 2020.

En tidligere betalingsutsettelse for kravet medfører ikke at forfallet anses som flyttet.

For skatte- og avgiftskrav menes forfall etter skattebetalingsloven kapittel 10. Dette innebærer blant annet at der det opprinnelige kravet senere er endret, vil forfall for en eventuell økning av kravet være tre uker etter at melding om endringsvedtaket er sendt den skatte- eller avgiftspliktige, jf. skattebetalingsloven § 10-53 første ledd.

Vilkåret er ment å sikre at det er årsakssammenheng mellom virusutbruddet og likviditetsproblemene. På denne måten vil betalingsutsettelse i størst mulig grad være forbeholdt virksomheter som var levedyktige før virusutbruddet.

Ved søknad om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav vil eldre skatte- og avgiftsrestanser være til hinder for en utsettelse. Med skatte- og avgiftskrav/restanser menes alle krav som omfattes av skattebetalingsloven kap. 1. Fra dette må det for selskaper mv. som er omfattet av endringen i skatteloven §§ 16-60 til 16-64 gjøres unntak for restskatt og forskuddsskatt for 2018 og 2019. Endringen i skatteloven innebærer at underskudd i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til selskapene mv. ved skatteoppgjøret i 2021. Dette innebærer at virksomheter som er rammet av koronautbruddet, vil få en lavere skatt for 2018 og 2019 enn tidligere utskrevet og avregnet. Krav på forskuddsskatt og restskatt for 2017 og eldre omfattes ikke, og utelukker også utsettelse på nyere krav.

Ved søknad om betalingsutsettelse for krav som kreves inn etter SI- loven vil eldre restanser til Statens innkrevingssentral være til hinder for en utsettelse.

6.2.3 Tilleggsvilkår ved utsettelse for skatte- og avgiftskrav

Ved søknad om betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav fremgår det av forarbeidene at det er et tilleggsvilkår for å få innvilget en betalingsutsettelse at alle pliktige meldinger er levert, herunder a-meldinger, næringsoppgaver og skattemeldinger for merverdiavgift og særavgift. Dette gjelder likevel bare pliktige meldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet.

Det er videre et tilleggsvilkår at søker ikke har noen utestående krav på forskuddstrekk eller skattetrekk etter skattebetalingsloven §§ 5-4 og 5-4a og artistskatteloven § 7. Det samme gjelder ansvarskrav etter skattebetalingsloven §§ 16-20 og 16-21.

Det vil også oppstilles som vilkår ved innvilget betalingsutsettelse at oppgaveplikten og plikten til å innrapportere og betale forskuddstrekk/skattetrekk/utleggstrekk overholdes i utsettelsesperioden, jf. punkt. 8. Betalingsutsettelsen bortfaller dersom disse leverings- og betalingspliktene ikke overholdes i utsettelsesperioden.

6.3 Enkeltpersonforetak

For enkeltpersonforetak må det skilles mellom aktive virksomheter, og virksomheter som er opphørt.

Betalingsutsettelse for krav mot enkeltpersonforetak hvor virksomheten er avsluttet vurderes etter vilkårene for personlige skyldnere, se punkt 6.1.

For aktive virksomheter må det videre skilles mellom betalingsutsettelse for krav som er knyttet til næringsvirksomhet og betalingsutsettelse for krav som i all hovedsak relaterer seg til søkers private forhold.

Der det for aktive virksomheter søkes om utsettelse for restanser knyttet til næringsvirksomhet, vil søknaden vurderes etter vilkårene for næringsdrivende, jf. punkt 6.2. Dette innebærer blant annet at det kun kan gis utsettelse for krav med opprinnelig forfall etter 29. februar 2020. Videre vil eldre restanser som er knyttet til næringsvirksomhet også være til hinder for en utsettelse for de nyere kravene. Eldre restanser som knytter seg til søkers private forhold vil imidlertid ikke være til hinder for en utsettelse.

For innehaver av enkeltpersonforetak vil krav på skatt og avgift i de fleste tilfeller være knyttet til næringsvirksomhet, dette gjelder særlig krav på f.eks. merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter. Krav på for eks. restskatt og forskuddsskatt vil imidlertid i noen tilfeller kunne være knyttet til søkers personlige forhold.

Ved krav på restskatt, forskuddsskatt mv. må søker foreta en nærmere vurdering av om kravene har oppstått som følge av næringsvirksomhet eller relaterer seg til annen privat inntekt, formue mv. Et eksempel på en restanse som ikke er knyttet til næringsvirksomhet vil være restskatt som har oppstått som følge av gevinstbeskatning ved salg av privat bolig.

Innehaver av et aktivt enkeltpersonforetak kan med andre ord søke om betalingsutsettelse for eldre krav som ikke er knyttet til næringsvirksomhet, på samme vilkår som personlige skyldnere, jf. punkt 6.1.

6.4 Særlig om "kan" - vurderingen

Forskriftsbestemmelsen er utformet som en kan-regel, slik at søknader i særlige tilfeller vil kunne avslås selv om vilkårene ovenfor er oppfylt. Terskelen for avslag på dette grunnlag vil imidlertid ligge svært høyt. Det skal ikke foretas en støtendevurdering tilsvarende skattebetalingsloven § 15-1 og 15-2, den klare hovedregelen er at betalingsutsettelse skal innvilges der vilkårene er oppfylt.

I noen tilfeller kan imidlertid innkrevingstiltak som er iverksatt ha kommet så langt at det vil være uhensiktsmessig å innvilge en betalingsutsettelse. Dette vil for eksempel være tilfelle der det er tatt utlegg i konto før søknadstidspunktet. For den delen av kravet som er dekket av et slikt pant skal det ikke innvilges utsettelse. Det vil også kunne være tilfelle der det er begjært konkurs og første rettsmøte allerede er avholdt, eller der det er begjært tvangssalg og salgsprosessen er igangsatt.

Det kan også være aktuelt å avslå der kravet er knyttet til større kontroller/a-krimsaker der det er avdekket grove overtredelser, og hvor en utsettelse innebærer høy risiko for at kravet ikke vil la seg inndrive ved utløpet av betalingsutsettelsen, eksempelvis pga. flytting av midler til utlandet el.

I slike tilfeller bør det som hovedregel ikke innvilges betalingsutsettelse, men det må uansett foretas en konkret vurdering av om det er forhold i den enkelte saken som tilser at det likevel vil være rimelig å gi en utsettelse.

Løpende utleggstrekk er ikke til hinder for at det innvilges en betalingsutsettelse, med den følge at utleggstrekket stanses.

7. Betalingsutsettelsens varighet

Forskriften gir adgang til å innvilge betalingsutsettelser i perioden 12. juni 2020 til 30. juni 2021.

Næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift (næringsdrivende med kredittordninger) kan bare søke om betalingsutsettelse for krav under disse ordningene i inntil 4 måneder. Utsettelsen kan bare omfatte ett månedskrav/en termin dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Opprettholdelse av kreditten i slike tilfeller forutsetter at løpende krav som belastes kreditten betales til forfall. En kredittkunde som tidligere har fått betalingsutsettelse for ett krav, kan innvilges betalingsutsettelse for nye krav, men kredittordningen vil da bli avsluttet. Det samme gjelder dersom man søker om betalingsutsettelse i mer enn 4 måneder. Tilsvarende vilkår gjelder ordningen for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

8. Adgang til å sette ytterligere vilkår for utsettelsen

Det følger av forskriften § 6 tredje ledd at det kan settes ytterligere vilkår for å få innvilget en betalingsutsettelse.

Ved innvilgelse av betalingsutsettelse for skatte- og avgiftskrav vil det også oppstilles som vilkår for utsettelsen at alle oppgaveplikter, og plikten til å innrapportere og betale forskuddstrekk/skattetrekk/utleggstrekk, overholdes i hele utsettelsesperioden. Betalingsutsettelsen bortfaller dersom disse leverings- og betalingspliktene ikke overholdes.

Ved innvilgelse av betalingsutsettelse for næringsdrivende med kredittordninger vil det også oppstilles et vilkår om at løpende krav som belastes kreditten i utsettelsesperioden betales til forfall for at kreditten skal opprettholdes. Tilsvarende gjelder ordningen for frivillig registrerte særavgiftspliktige. Når det gjelder varigheten for slik betalingsutsettelse, vises det til punkt 7 ovenfor.

Det skal som det klare utgangspunkt ikke oppstilles andre vilkår enn disse, f.eks. om sikkerhetsstillelse. Krav skal heller ikke rutinemessig sikres ved utleggsforretning før innvilgelse av en utsettelse.Dersom kravet er sikret ved utleggspant før søknadstidspunktet skal pantet ikke slettes selv om det innvilges en utsettelse. 

En innvilget betalingsutsettelse er ikke er til hinder for at Skatteetaten motregner dersom det oppstår tilgodebeløp på søkers hånd.

Betalingsutsettelsen endrer ikke forfallstidspunktet for de krav som omfattes av avtalen og det beregnes forsinkelsesrenter på vanlig måte i utsettelsesperioden.

9. Saksbehandling

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder ved behandling av søknader om betalingsutsettelse, jf. skattebetalingsloven § 3-1 første ledd SI-loven § 2 første ledd. Det er likevel gjort unntak fra reglene om klageadgang, jf. forskriften § 6 femte ledd.

10. Avdragsordning fra 1. juli 2021

Det følger av forskriften § 6 annet ledd at krav som er gitt en utsettelse til 30. juni 2021 kan betales i tolv avdrag i perioden 31. oktober 2021 til 30. desember 2022. Avdragsordningen vil tilbys automatisk og det vil ikke være nødvendig å søke.

Utestående krav deles i tolv like avdrag som skal betales 31. oktober, 30. november, 31. mars, 30. april, 31. mai, 30. juni, 31. juli, 31. august, 30. september, 31 oktober., 30. november og 30. desember. Utløper betalingsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, utskytes fristen til nærmeste virkedag.

Det er bare krav som er innvilget utsettelse til 30. juni 2021 som vil omfattes av avdragsordningen.

For næringsdrivende med kreditt og frivillig registrerte særavgiftspliktige, jf. punkt 7, kan betalingsutsettelse etter første ledd og avdragsordning etter annet ledd samlet sett ikke overstige 4 måneder fra kravets forfall dersom kreditten samtidig skal holdes åpen eller registreringen skal opprettholdes.

Retten til å betale i avdrag opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes. Dersom avdragsordningen blir avsluttet kan den ikke gjenopprettes selv om skyldner betaler de misligholdte avdragene. Avdragsordningen er ikke til hinder for at Skatteetaten motregner dersom det oppstår tilgodebeløp på skyldners hånd. Ordningen endrer heller ikke forfallstidspunktet for de krav som omfattes av ordningen og det beregnes forsinkelsesrenter på vanlig måte i utsettelsesperioden.

11. Ikrafttredelse

Retningslinjen trer i kraft 12. juni 2020.