Prinsipputtalelse

Merverdiavgift på persontransport - fortolkingsuttalelse

  • Publisert:

Brev fra Skattedirektoratet til fylkesskattekontorene, 5. mars 2004.

Med virkning fra 1. mars 2004 er tjenester som gjelder persontransport avgiftspliktig med redusert merverdiavgiftssats på 6 prosent, jf. merverdiavgiftsloven § 13 og Stortingets vedtak om merverdiavgift § 3 nr. 2 bokstav a. Skattedirektoratet vil nedenfor komme med bemerkninger til enkelte problemstillinger som dette reiser. Brevet er forelagt Finansdepartementet, som har sluttet seg til Skattedirektoratets syn.

Forskriftsendringer som følge av avgiftsplikt på persontransport mv. er omtalt i Skattedirektoratets melding SKD 4/04, 27. februar 2004. Særskilte spørsmål knyttet til reisebyråers formidling av bl.a. persontransporttjenester er omtalt i eget fellesskriv av 2. mars 2004.

1. Persontransport - avgrensninger

2. Særskilt om alpinanlegg

3. Fritak for persontransport direkte til eller fra utlandet

4. Transport til og fra installasjoner i petroleumsvirksomhet

5. Registrering av utenlandsk virksomhet som driver persontransport her i landet

6. Beregning av merverdiavgift

7. Rabattkort mv.

8. Forskuddsfakturering

9. Salg av billetter mv. fra andre enn persontransportvirksomheten selv

10. Uttak

11. Fradragsrett for inngående avgift vedrørende personkjøretøy

12. Fradragsrett for inngående avgift på utgifter til persontransport

13. Innhold av salgsdokument