Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Koronavirus – tiltakspakker: Arbeidsgiver og a-meldingen

  • Oppdatert: 29.04.2020

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Hold deg oppdatert på informasjon fra Skatteetaten om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Her finner den viktigste informasjonen for deg som leverer a-melding:

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli og 5. august. 

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Arbeidsgiveravgiften

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. 

Refusjon av arbeidsgiveravgift

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. 

Forskuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen returnert midlertidig til Norge eller har blitt værende i Norge etter et planlagt opphold her. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det i midlertidig forskrift (Lovdata) gitt fritak fra plikten til å

  • gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven
  • foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket er tidsbegrenset og gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2020.

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til gi slike opplysninger.