Korona-situasjonen – viktig informasjon fra Skatteetaten

Koronavirus – tiltakspakker: Arbeidsgiver og a-meldingen

  • Oppdatert: 29.04.2020

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Hold deg oppdatert på informasjon fra Skatteetaten om tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Her finner den viktigste informasjonen for deg som leverer a-melding:

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt starter igjen fra oktober

Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober 2020.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november 2020, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Arbeidsgiveravgiften

2. termin (mars-april)

Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. 

3. termin (mai-juni)

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni 2020 (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober 2020. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

NB! Forsinkelsesrenter vil først løpe dersom kravet ikke betales innen 15. oktober 2020.

4. termin (juli-august)

Arbeidsgiveravgiften for 4. termin beregnes med normal sats. Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift for 4. termin (juli-august) er uendret og forfaller 15. september 2020.

Tilbakebetaling

For mye innbetalt på 3. termin 2020 blir tilbakebetalt. Det er en forutsetning for tilbakebetaling at kontonummer er registrert.

Har du utestående på 2. termin 2020, vil for mye innbetalt på 3. termin 2020 benyttes til å dekke 2. termin 2020. Kontakt din skatteoppkrever om du ikke ønsker en slik ordning. Kontakt også skatteoppkrever om du ønsker å få tilbakebetalt all arbeidsgiveravgift du har betalt for 3. termin 2020. Betaling for 3. termin må da skje til forfall 15. oktober 2020.

Refusjon av arbeidsgiveravgift

2021

16. april 2021 ble det innført rett til sykepenger for arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien. Retten til sykepenger gjelder fra 29. januar 2021 og så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

2020

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april 2020 eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. 

Forskuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen returnert midlertidig til Norge eller har blitt værende i Norge etter et planlagt opphold her. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det gitt fritak fra plikten til å

  • gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven
  • foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven
For 2020: midlertidig forskrift (Lovdata) 
For 2021: Midlertidig forskrift om forlengelse av fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som følge av covid-19-pandemien.

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket er tidsbegrenset og gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2021.

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til gi slike opplysninger.