Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Kjøretillatelse ved midlertidig opphold i Norge

Oppholder du deg i Norge midlertidig, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år. Du må søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året.

Viktig informasjon

For flyktningar som kjem til Norge frå Ukraina og som har med seg den utanlandsregistrerte bilen sin, er det gjort tilpassingar i regelverket for innførsel og midlertidig bruk av utanlandsregistrert bil i Noreg.

Hvor lenge skal du være i Norge?

Inntil ett år

Dersom du kan dokumentere at du skal oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke om kjøretillatelse.

Inntil to år

Dersom du skal oppholde deg i Norge i inntil to år, må du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Du må søke innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Logg inn, fyll ut og lever RF-1330:

Søk om køyreløyve

Mer enn to år

Hvis du skal være i Norge i mer enn to år, regnes ikke oppholdet som midlertidig.

Dokumentasjon

Du må til enhver tid kunne dokumentere at ditt opphold ikke vil overstige ett eller to år fra innreisetidspunktet. Med innreisetidspunktet menes det tidspunktet du reiser inn til Norge, ikke det tidspunktet kjøretøyet blir innført til Norge.

For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig, kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før ditt innreisetidspunkt.

Døme på dokumentasjon:

  • arbeidskontrakt i Noreg som er tidsbegrensa 
  • studieplass i Noreg
  • papir som viser at du skal returnere til arbeid i utlandet (til dømes innvilga permisjonssøknad)
  • papir som viser at du leiger ut eigen bustad i utlandet (til dømes utleigekontrakt)

Dokumenta må vere tidsavgrenset til eitt eller to år rekna frå innreisetidspunktet ditt. Har du til dømes inngått ein arbeidskontrakt, må denne vere tidsbegrenset. Har du ein avtale om prøvetid, blir ikkje rekna prøvetida som dokumentasjon for eit mellombels opphald. I prøvetidsperioden har du derfor ikkje moglegheit til å bruke utenlandsregistrert bil.

Vær oppmerksom på:

  • Du må allerede på innreisetidspunktet og gjennom hele oppholdet, kunne dokumentere at du har midlertidig opphold i Norge. Dette betyr for eksempel at du ikke kan være arbeidssøkende på innreisetidspunktet.
  • Dersom din situasjon forandrer seg slik at du anses for å ha fast oppholdssted i Norge, må du utføre eller fortolle kjøretøyet. Det finnes likevel noen unntak for personer med fast oppholdssted i Norge.

Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Regelverk

Reglene for bruk av utenlandsregistrert kjøretøy ved midlertidig opphold i Norge finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge.

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.