Skattemelding og skatteoppgjer for den avlidne

Når ein person døyr, blir adressa automatisk fjerna i Folkeregisteret. Det blir derfor ikkje sendt ut skattemelding eller skatteoppgjer med mindre det er registrert ein kontaktperson for den avlidne i Folkeregisteret.

Som attlevande ektefelle/partnar kan du få tilsendt skattemeldinga og skatteoppgjeret til den avlidne utan å leggje ved dokumentasjon før skifteform er valt eller du har teke over buet i uskifte. 

Dersom du ikkje har overteke buet i uskifte, må du dokumentere at du har eit sakleg behov for å få innsyn i opplysningane. Du må då leggje ved skifteattest for å dokumentere at du har rett til innsyn.

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Arvingar kan få innsyn i skattemeldinga eller skatteoppgjeret til den avlidne, men berre dersom dei har saklege behov for opplysningane. Du må då dokumentere at du er arving. Dette kan du gjere ved å leggje fram skifteattest, annan attestasjon frå tingretten eller ein kopi av testamentet. I tillegg må du vise fram legitimasjon.

Det kan utferdast ei særskild fullmakt til andre arvingar som berre gir arvingen rett til innsyn i den avlidne sine formues- og gjeldsforhold. Dersom du berre har ei slik fullmakt, og ikkje ein skifteattest, får du ikkje innsyn i skattemeldinga/skatteoppgjeret til den avlidne.

Opptrer du på vegner av ein eller fleire av arvingane, må du i tillegg leggje fram fullmakt frå arvingane dersom du ikkje sjølv er arving.

Etter at det er valt skifteform, er det berre personane og organa som representerer buet, som får innsyn i skattemeldinga til den avlidne og andre fastsettingsopplysningar.

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til adressa:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Gravferdsbyrå kan etter fullmakt frå arvingane søkje om gravferdsstøtte. Gravferdsbyrået har i slike tilfelle rett til å få utlevert dei opplysningane frå den avlidne si skattemelding som må leggjast ved søknaden til NAV. Ein må dokumentere retten til å få opplysningane ved å leggje ved ei fullmakta. De kan bruka fullmakta vår for gravferdsbyrå

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til adressa:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Bustyrar som har fullmakt til å forvalte buet etter den avdøde, kan òg få tilsendt eller utlevert skatteoppgjeret til avdøde. Ein må dokumentere retten til å få opplysningane ved å leggje ved ein kopi av fullmakta.

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til adressa:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Fullmektig

Alle som har rett til å få utlevert dokument eller andre opplysningar om den avlidne etter det ovannemnde, har rett til å få hjelp eller å la ein fullmektig representere seg. Ein fullmektig kan vere privatpersonar, gravferdsbyrå, advokatar osv. Alle unnatekne advokat, revisor el. må leggje fram ei fullmakt. Kor vidt fullmakta femner og kor lenge ho skal vare må vurderast i kvart einskild tilfelle.

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til adressa:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Levering av skattemelding

Skattemeldinga for personen som er død, kan ikkje sendast elektronisk. Skattemeldinga må sendast per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikkje skal gjerast endringar i skattemeldinga, treng ein ikkje levere skattemeldinga. Dei grunnlaga som går fram av den førehandsutfylte skattemeldinga blir då lagde til grunn ved skatteoppgjeret.

Endre eller legga til arvings eller bostyrers konto (dødsbukonto)

Du som arving kan sjølv logga deg inn og bruka skjema RF-1520 for å endra eller legga til arvings eller bostyrers konto (dødsbukonto), for å registrera kor tilgodebeløpet skal utbetalast til.

Fastsetjing på førehand

Krev du fastsetjing på førehand for eit dødsbu eller konkursbu som skattar som personleg skattytar, skal du levere skattemelding for førehandsfastsetting.

I dei tilfella der den næringsdrivande / dagleg leiar har delegert roller vidare eller har registrert ein rekneskapsførar i Einingsregisteret, kan rekneskapsføraren hente og levere skattemeldinga elektronisk på vegner av den avlidne. Det er ein føresetnad at dette blei delegert før den næringsdrivande døydde, og at rekneskapsføraren både har innsendingsrett i Altinn og har fått delegert rolla som gir fullmakt til å signere skattemeldinga i Altinn.

I andre tilfelle kan skattemeldinga leverast på papir. 

Dersom du treng å få tilsendt skattemeldinga for ein personleg næringsdrivande som er død før leveringsfristen, og du ikkje har tilgang til denne i Altinn, kan du sende ein førespurnad der du legg ved skifteattest og ei eventuell fullmakt.

Førespurnaden med den nødvendige dokumentasjonen skal sendast via kontaktskjema eller per post til adressa:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Innlevering av skattemelding for næringsdrivande som er død kan ikkje sendast elektronisk, men må sendast per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Det kan i somme tilfelle ta litt tid før ein får tilsendt den etterspurde skattemeldinga. Viss du får bruk for å utsetje leveringsfristen, kan du søkje om det.