Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Gjensidig avtaleprosedyre MAP

Er du skattlagt for samme inntekt eller formue i Norge og et annet land, kan du sende inn en søknad og be skattemyndighetene i de to landene bli enige om hvem som har rett til å skattlegge deg.

Dobbeltbeskatningen kan for eksempel gjelde lønnsinntekt, pensjonsinntekt, kapitalinntekt eller formue.

Gjensidig avtaleprosedyre (MAP)

En gjensidig avtaleprosedyre er en prosess der myndighetene i to land, etter søknad fra deg, kan bli enige om hvordan unngå at du blir skattlagt i strid med skatteavtalen.

På engelsk heter gjensidig avtaleprosedyre Mutual Agreement Procedure (MAP).

Frister for å sende søknad

Den enkelte skatteavtale inneholder frister for når du må sende inn søknaden om gjensidig avtaleprosedyre (MAP). Som hovedregel må du sende inn søknaden innen tre år fra du først fikk informasjon om det forholdet som førte til en skattlegging i strid med bestemmelsene i skatteavtalen. Merk at i noen skatteavtaler er fristen bare to år og noen skatteavtaler har ingen frist. Det er derfor viktig å sjekke den relevante skatteavtalen med hensyn til frister.

Du kan sende inn en søknad så snart du er klar over at du har blitt skattlagt både i Norge og et annet land på en måte som strider med bestemmelsene i skatteavtalen.

Normalt vil dette være når du mottar skatteoppgjøret i Norge, eller lignende informasjon om at du er skattlagt i et annet land.

Om du også har klaget på skattefastsettingen i Norge

Du kan søke om gjensidig avtaleprosedyre (MAP) selv om du også har klaget på skattefastsettingen i Norge. Hvis du både søker om MAP og klager på skattefastsettingen, vil den ene prosessen settes på vent til den andre prosessen er ferdig. Du kan velge hvilke prosess som skal gå først. Se nærmere i MAP veilederen punkt 10 (pdf). Hvilke av prosessene som settes på vent må vurderes konkret.

Krav til søknad 

Søknaden må være skriftlig og kan sendes som et brev eller du kan logge deg inn i Altinn og sende oss en melding. Du kan skrive søknaden på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det er viktig at du skriver at søknaden gjelder MAP.

 • ditt navn og fødselsnummer
 • din adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • ev. kontaktperson
 • hvilke(t) inntektsår saken gjelder
 • hvilket land du er skattlagt i
 • hvilken inntekt som er skattlagt i strid med skatteavtalen
 • hvilken bestemmelse i skatteavtalen som er feil anvendt, hvorfor du mener det er feil og hvilket land som har gjort feil
 • hvilket skattekontor i utlandet som du har hatt kontakt med
 • om du har klaget på skattefastsettingen i Norge og/eller det andre landet
 • andre relevante opplysninger
 • en bekreftelse på at du har gitt alle relevante opplysninger og at du vil bistå med ytterligere opplysninger hvis det trengs

Du må sende inn følgende dokumenter

 • dokumenter som viser at du er skattlagt i utlandet
 • kopi av korrespondanse med skattemyndighetene i det andre landet
 • kopi av klage og vedtak i klagesak i Norge og/eller det andre landet
 • andre relevante dokumenter
 • fullmakt for den som representerer deg, hvis dette er aktuelt

Er dokumentene på et annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk, kan du bli bedt om å levere en oversettelse til norsk eller engelsk.

Søknaden skal sendes til

Du skal normalt sende søknaden til myndighetene i det landet du mener at du er skattemessig bosatt i etter skatteavtalen.

Når du er skattemessig bosatt i Norge:

Søknaden om MAP kan enten sendes ved å logge inn i Altinn og sender oss en melding, eller ved å sende et brev til:

Skattedirektoratet
Postboks 9200 - Grønland
0134 Oslo

eller

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo

Det er ikke mulig å sette en fast saksbehandlingstid. Det vil varierer fra sak til sak.

Saksbehandlingstiden vil avhenge av hvor lang tid myndighetene i det andre landet bruker på saken og hvor lett det er for myndighetene å komme til enighet.

Vi må bli enige med myndighetene i det andre landet om hva som er riktig skattlegging. Noen saker kan løses uten at myndighetene i det andre landet involveres.

 

Når du er skattemessig bosatt i utlandet:

Søknaden om MAP sendes til kompetent myndighet i det andre landet. Adressen som MAP-søknaden skal sendes til finner du normalt under "Map Profiles" på OECD sine hjemmesider. Hvis du ikke finner adressen der, kan du ta kontakt med skattemyndighetene i det andre landet.

Betaling av restskatt

Du får ikke utsettelse med betalingen av norsk restskatt når en sak behandles etter reglene om gjensidig avtaleprosedyre. Restskatten må betales til den fristen du har fått oppgitt.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon i veileder for gjensidig avtaleprosedyre under skatteavtale (MAP).

Her finner du en oversikt over Norges skatteavtaler.