Skjema RF-1084

Avskriving på driftsmiddel

RF-1084 skal fyllast ut og leggjast ved skattemeldinga av alle skattytarar som ved fastsettinga krev frådrag for driftsmiddel.

Logg inn og fyll ut RF-1084:

Fyll ut og lever saman med skattemeldinga

Næringsdrivande og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldinga og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukast av næringsdrivande til å førebu seg og som støtte ved utfylling.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidlegare års skjema og rettleiing

Du kan bruke dei eldre utgåvene som støtte dersom du treng å endre noko i skattemeldingar du har sendt inn tidlegare.

Skattemelding for lønnsmottakarar og pensjonistar og skattemelding for enkeltpersonføretak med vedleggsskjema kan du framleis endre og levere på nytt  for 2018 og 2019 viss du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver.