Skjema RF-1084

Avskriving på driftsmiddel

RF-1084 skal fyllast ut og leggjast ved skattemeldinga av alle skattytarar som ved fastsettinga krev frådrag for driftsmiddel.

Enkeltpersonføretak skal levere ny skattemelding for næringsdrivande

I år får enkeltpersonføretak stort sett skattemeldinga i nytt format og skal levere via rekneskapssystem eller via skatteetaten.no. I den nye skattemeldinga blir alle næringsoppgåver og vedleggsskjema erstatta med ein næringsspesifikasjon.

Rettleiinga på denne sida gjeld derfor berre for dei som framleis ikkje kan levere skattemeldinga si i nytt format.

Dette gjeld i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via rekneskapssystem og i Altinn som før.

Hjelp til å fylle ut ny skattemelding

Hvis du leverer ny skattemelding for næringsdrivende, kan du føre avskrivningen direkte i skattemeldingens næringsspesifikasjon.

Se hvordan du skriver av driftsmidler i ny skattemelding

Du får hjelp og rettleiing når du loggar inn og fyller ut skattemeldinga di, anten du gjer det i rekneskapssystemet ditt, på skatteetaten.no, eller i Altinn.

I rettleiinga til skjemaet får du hjelp til å fylla ut:

Du kan og trenge:

Du må levere  elektronisk. Papirskjemaet kan du bruke til førebuingar og som støtte ved utfylling i Altinn.

Dersom du oppdagar feil eller har motteke nye eller forseinka oppgåver kan du framleis endre og levere på nytt skattemeldinga for 2018, 2019 og 2020. 

Du kan bruke dei eldre utgåvene av vedleggsskjemaet som støtte dersom du treng å endre noko i tidlegare innsende skattemeldingar.

2020

2019