Skjema RF-1159

Vinst, tap, utbytte og formue på aksjar og andre finansielle produkt

Har du handla med eller eig finansielle produkt (t.d. aksjar, obligasjonar, valuta, derivat med meir) som ikkje er fylte ut på førehand i skattemeldinga, skal du føre desse i skjema RF-1159. Dersom tala er fylte ut på førehand og dei stemmer, er det ikkje nødvendig å gjere noko.

Dette skjemaet er ein del av skattemeldinga. Det betyr at du loggar inn og fyllar det ut elektronisk.

Er du lønnsmottakar eller pensjonist, og ikkje leverer skattemeldinga elektronisk, men på papir, kan du nytte dette skjemaet. Men hugs, leverar du på papir får du ikkje skatteoppgjeret før tidlegast i august.

 

Tenesta "RF-1159 Gevinst, tap, utbytte og formue på aksjer og andre finansielle produkter" for 2018 finn du her frå 18. februar. Treng du skjema for tidlegare år skal du nytte RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv.

 

 

Slik gjer du det:

  • Logg inn og vel "levere skattemeldinga". Postane for finansprodukt finn du under "Renter, innskot, verdipapir, andre kapitalinntekter m.m." og/eller "Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og frådrag".
  • Vel "legg til i lista ovanfor".
  • Vel post. I nedtrekksmenyen finn du dei aktuelle postane. Mange av desse leiar deg direkte til RF-1159, t.d "Andre finansprodukt" (postnummer 3.1.13, 3.3.13 og 4.1.10). Fleire av dei andre postane i nedtrekksmenyen har RF-1159 i parentes bak postnamnet.

  • Eller du kan velje RF-1159 ved fana "vedlegg" etter at du har logga deg inn på skattemeldinga.

Når du har åpna RF-1159, gjer du dette:

  • Du fyller ut produkta du har handla med, ved å bruke nedtrekksmenyen.
  • Legg inn formue, gevinst/tap og/eller avkastning/rente. Du treng berre å fylle ut 1 linje for kvart produkt.
  • Når alle postane er fylte ut, får du opp ei oversikt over alt du har lagt inn. Er alt ok, klikkar du på knappen "kontroller".
  • Informasjonen du har lagt inn i skjemaet, blir automatisk summert og overført til rett post i skattemeldinga.

Hugs skjermingsfrådraget

Skjermingsfrådrag er eit frådrag som reduserer dei skattepliktige aksjeinntektene dine, slik at du betaler mindre skatt. Skjermingsfrådraget viser kor stort utbytte eller kor stor gevinst ein kan ta imot skattefritt

Skjema frå tidlegare år

Skal du endre i tidlegare skattemelding skal du nytte RF-1059 som var i bruk til og med inntektsåret 2017. RF-1059 blei erstatta av RF-1159 i 2018.

 

footer/desktop/standard