Skattefavorisert individuell sparing til pensjon

  • Skriv ut

En ny ordning om skattefavorisert individuell sparing til pensjon ble innført 1. november 2017. Den nye ordningen erstatter dagens ordning for individuell pensjonssparing (IPS), som ble stengt for nytegning 1. november 2017.

Etter dagens IPS-ordning gis det fradrag i alminnelig inntekt for årlig innskudd på inntil 15 000 kroner. I den nye ordningen økes den øvre grensen for fradragsberettiget sparing til 40 000 kroner årlig. Uttak fra den nye ordningen skattlegges som kapitalinntekt. Dette innebærer at uttak fra ordningen ikke skattlegges som personinntekt, med trinnskatt til staten og trygdeavgift, men bare som alminnelig inntekt. Ut over dette skattlegges den nye ordningen på samme måte som dagens IPS-ordning. Innestående beløp i ordningen er således unntatt fra formuesskatt, og avkastningen blir ikke skattlagt løpende.

Utbetalinger fra ordningen omfattes heller ikke av regler om kildeskatt i skatteloven § 2-3 fjerde ledd.

Dagens IPS-ordning er stengt for nytegning 

1. november 2017 ble dagens IPS-ordning stengt for nytegning av kontrakter, men eksisterende IPS-avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag. Dersom du i samme inntektsår innbetaler både i din eksisterende IPS-ordning og i den nye ordningen, samordnes fradragene etter de to ordningene slik at samlet fradrag ikke overstiger 40 000 kroner.

Detaljene i den nye ordningen er fastsatt i forskrift. 

Type avtaler

Den nye ordningen er begrenset til pensjonsspareavtaler, men med mulighet til å knytte et forsikringselement til spareavtalen. Avtalen kan omfatte forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet. Avtalen kan også omfatte forsikring for finansiell risiko knyttet til verdiutviklingen på alderspensjonskapitalen. Pensjonsavtalen skal gi kunden rett til alderspensjon.

Hvem kan tilby avtaler om individuell sparing til pensjon?

Avtale om individuell sparing til pensjon kan tilbys av bank, livsforsikringsselskap, pensjonsforetak (pensjonskasser og innskuddspensjonsforetak), verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Opplysninger om innbetalinger gis til Skatteetaten

Avtalen og forvaltningsvalg

Avtalen skal angi vilkårene for forvaltning av pensjonskapitalen. Avtalen skal angi om det er institusjonen eller kunden som velger hvilke eiendeler som skal inngå i porteføljen, kundens rett til å endre sammensetningen av porteføljen og vilkårene for slik endring. Pensjonskapitalen knyttet til avtalen om individuell sparing til pensjon kan bare utbetales som pensjon. Dette innebærer at midlene er bundet frem til tidspunktet når du starter uttak av pensjon.

Hvor mye kan du spare?

Samlet årlig innbetaling av innskudd, vederlag for eventuell forsikring knyttet til avtalen, vederlag for administrasjon av pensjonsavtalen og vederlag for forvaltning av årets innskudd, kan ikke overstige 40 000 kroner for hver person. Du kan innbetale til ordningen til du har fylt 75 år.

Når kan du ta ut alderspensjon?

Du kan tidligst ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Alderspensjonen skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon starter og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år. Du kan fortsette innbetaling inntil du har fylt 75 år.

Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du likevel kreve at institusjonen straks begynner utbetaling av pensjon.

Alderspensjonskapitalen faller ikke bort hvis du dør, men benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven. Pensjonskapital som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon, utbetales som et engangsbeløp til dødsboet. Utbetalinger av pensjonskapitalen i form av alderspensjon, barnepensjon, etterlattepensjon og engangsbeløp til dødsboet skattlegges som kapitalinntekt (alminnelig inntekt).

Er utbetalingene trekkpliktige?

Utbetalinger fra ordningen skal skattlegges som kapitalinntekt, og vil derfor ikke være omfattet av reglene om forskuddstrekk.

Utbetalinger fra gammel IPS eller IPA er derimot trekkpliktige. Disse ytelsene var frem til 1. juni 2017 unntatt fra trekkplikt, men unntaket fra trekkplikt i skattebetalingsforskriften § 5-6-17 bokstav f er opphevet.

Kan eksisterende verdipapirer eller midler overføres fra gammel IPS til den nye ordningen?

Innskudd til ordningen kan kun gjøres med kontanter. Det er derfor ikke mulig å overføre eksisterende verdipapirer til ordningen.

Det er heller ikke mulig å overføre midler fra en gammel IPS til den nye ordningen da disse to ordningene skattlegges ulikt.

 

Les mer om reglene i Skatte-ABC 2017 i emnet Pensjon – skattefavorisert individuell pensjonssparing

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.