Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Unntak

Sist publiserte Unntak

 1. Avgiftsbehandling av tilkoblingsrett til avfallssystem

 2. Beskatning av inntekter fra prostitusjon samt beregning av merverdiavgift av slike inntekter

 3. Spørsmål om tjenester anskaffet fra utenlandsk leverandør kan anses som formidling av en finansieringstjeneste

 4. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 5. Vederlag for adgang til string-bowlinganlegg – avgiftsplikt?

 6. Tilbakeføring av inngående avgift på kostnader til juridisk bistand

 7. Etterberegning av utgående merverdiavgift på bakgrunn av manglende innberetning av merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Tilleggsavgift.

 8. Spørsmål om forsikringspremie ved utleie av bil skal inngå i merverdiavgiftsgrunnlaget for bilutleien

 9. Klage på etterberegning av merverdiavgift for avgiftspliktige tjenester

 10. Utbyttebeskatning for eneaksjonærs disponering av selskapets eiendom. Tilordning av styrehonorar

 11. Ileggelse av tilleggsskatt på grunn av uoppgitt lønnsinntekt ved innlevering av skattemelding

 12. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 13. Uttaksbeskatning for eneaksjonærs disponering av selskapets eiendom. Tilordning av styrehonorar

 14. Etterberegning av inngående merverdiavgift ved akuttinnkvartering av flyktninger

 15. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til asylmottak

 16. Etterrekning av inngåande meirverdiavgift

 17. Etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift begrunnet med at anskaffelsene ikke var til bruk i avgiftspliktig virksomhet

 18. Etterberegning av utgående merverdiavgift av inngangspenger/cover charge. Tilleggsavgift

 19. Ubetydelighetsregelen. Tilleggsavgift.

 20. Beregning av merverdiavgift ved innførsel av et verk

 21. Spørsmål om fornyet behandling og omgjøring av vedtak. Tilbakeføring av inngående merverdiavgift

 22. Tilleggsavgift på bakgrunn av manglende innberetning og betaling av utgående merverdiavgift ved uttak fra den registrerte virksomhet til eget bruk

 23. Omsetning av kunstverk i galleriets navn

 24. Spørsmål om avgiftspliktig omsetning av prosjekteringstjenester, jf Mval § 3-1 (1) og spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av prosjekteringstjenester, jf Mval § 8-1. X AS org.nr. --

 25. Spørsmål om skattepliktige skal beregne merverdiavgift ved "snudd avregning" ved anskaffelse av fjernleverbare tjenester fra et utenlandsk selskap

 26. Merverdiavgiftsregelverket knyttet til begravelser og gravferd

 27. Omsetning av kunstverk i galleriets navn

 28. Tilleggsavgift ved etterberegning av utgående merverdiavgift

 29. Illeggelse av tilleggsavgift grunnet differanse mellom innlevert omsetningsoppgave og virksomhetens regnskap. Spørsmål om unntak grunnet feil av teknisk art gjør seg gjeldende

 30. Saken reiser spørsmål om inngangspenger/cover charge til pianobar er unntatt fra merverdiavgift

 31. Merverdiavgiftsloven § 3-9, jf § 3-1 - omsetning av oppsynstjenester - Statens naturoppsyn

 32. KMVA 8964. Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift på anskaffelse i forbindelse med oppføring og drift av flerbrukshall, samt ileggelse av tillegsavgift. Mval. §§ 8-1, 8-2 og 21-3

 33. Merverdiavgiftsloven § 3-4 - akuttinnkvartering av asylsøkere

 34. KMVA 8691

 35. Forskrift nr. 117 - inngående avgift - kiosk

 36. Spørsmål vedrørende merverdiavgift på salg av piggdekkoblater

 37. Merverdiavgift – avgiftsunntaket for helsetjenester

 38. Merverdiavgiftsloven § 3-2 første ledd bokstav a - Avgiftsunntaket for helsetjenester - Pasientreiser ANS

 39. Merverdiavgiftsloven § 5 b første ledd nr. 13 - studentkantiner

 40. Statens kartverks formidling av eiendomsinformasjon og kartdata

 41. Merverdiavgiftsberegning ved vederlagsfri utdeling av billetter til avgiftspliktige idrettsarrangementer

 42. Merverdiavgiftsloven § 3-2 femte ledd - avgiftsforholdene for norske tannteknikere

 43. Merverdiavgiftsloven §§ 3-1 tredje ledd og 3-6 bokstav c – Betaling ved bruk av SMS

 44. Merverdiavgiftsloven § 3-2 - unntaket for helsetjenester

 45. Beregning av utgående merverdiavgift ved salg av utviklede tomter

 46. KMVA 8396

 47. KMVA 8220

 48. KMVA 8113

 49. KMVA 8073

 50. Merverdiavgiftsloven § 3-4 - Vergemålsloven kap 10, fremtidsfullmektiger – Skattedirektoratets brev av 1. april 2014 til Justis- og beredskapsdepartementet