Rundskriv

Skattedirektoratets retningslinje for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Retningslinjen gjelder behandling av klager på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Retningslinjen er revidert og reflekterer praksis per 18. desember 2019.

Viktig informasjon

Denne retningslinjen brukes ikke lenger. 

Innholdet er nå innarbeidet i Skatteforvaltningshåndboken.

Flere av endringene er av redaksjonell karakter. Enkelte overskrifter er endret, og det er tatt inn enkelte henvisninger til Skatteforvaltningshåndboken. Den største endringen er omtalen av lovendringen i a-opplysningsloven § 10 som lovfester at tvangsmulktsaker etter a-ordningen skal følge saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven. Dette innebærer blant annet at det ikke lenger er mulig å gi utsatt iverksettelse i tvangsmulktssaker.

Det er ellers innarbeidet flere kommentarer til de enkelte typetilfellene som er listet opp i retningslinjen. Blant annet er det inntatt et avsnitt om leveringsplikten for utenlandske næringsdrivende, herunder kommentarer om NUF. Det er dessuten gitt ytterligere presiseringer om hva som skal til for at sykdom regnes som et "særlig tilfelle".

Skattedirektoratet jobber for tiden med å se nærmere på retningslinjen. For å ivareta hensynet til forutberegnelighet og likebehandling vil retningslinjen bli inntatt i neste utgave av Skatteforvaltningshåndboken. Dette vil gjøre praksis lettere tilgjengelig for allmennheten.