Nytt for inntektsåret 2017

Det kan forekomme endringer som har innvirkning på deg som oppgavegiver. På denne siden gjør vi oppmerksom på hva du må ta hensyn til ved innrapportering av tredjepartsopplysninger.

Ny ordning:

Fra og med 1. september 2017 kan personlige skattytere etablere aksjesparekonto (ASK) for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler. Dette innrapporteres på oppgavetypen Aksjesparekonto.

Endring i formatbeskrivelser:

Formatbeskrivelsene til oppgavetypene individuelle pensjonsordninger og verdipapirfond er endret i forhold til i fjor.

Endring i innrapportering av obligasjoner:

Obligasjoner skal fra inntektsåret 2017 innrapporteres på formatet Andre finansprodukter (ble tidligere innrapportert på recordformatet Finansielle instrumenter).

Ny frist for å sende årsoppgave:

Fristen for å sende årsoppgave er endret fra 1. mars til 15.februar året etter skattleggingsperioden.

Kommunesammenslåing:

Larvik og Lardal kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Larvik kommune.
  • 0709 Larvik får nytt kommunenummer 0712 
  • 0728 Lardal får nytt kommunenummer 0712 
Holmestrand og Hof kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Holmestrand
kommune. 
  • 0702 Holmestrand får nytt kommunenummer 0715 
  • 0714 Hof får nytt kommunenummer 0715
Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold fylke slås sammen til Færder kommune.
  • 0722 Nøtterøy får nytt kommunenummer 0729 
  • 0723 Tjøme får nytt kommunenummer 0729
Rissa kommune i Sør-Trøndelag fylke og Leksvik kommune i Nord-Trøndelag fylke
slås sammen til Indre Fosen kommune i Trøndelag fylke. 
  • 1624 Rissa får nytt kommunenummer 5054
  • 1718 Leksvik får nytt kommunenummer 5054

Fylkessammenslåing:

Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke

Likningen for inntektsåret 2017 skal skje på de nye kommunenumrene.

 

Tidligere års endringer

Kommunesammenslåing:

Fra og med 1. januar 2017 blir kommunene 0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke slått sammen til én kommune, 0710 Sandefjord.

Likningen for inntektsåret 2016 skal skje på det nye kommunenummeret 0710.

Endring i rapportering:

Forskjellen mellom Aksjefond og Obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som Verdipapirfond

Internasjonal rapportering (CRS/FATCA) er implementert i formatene til ordningene Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring  og Verdipapirfond. Les mer om innrapportering av CRS/FATCA her

Fagforeningskontingent som ikke er innrapportert i a-meldingen fra og med inntektsåret 2016 leveres på en modernisert løsning, som innebærer at du kan laste opp en XML-fil i Altinn. Les mer om endringene for innrapportering av Fagforeningskontingent.

Opplysningsplikten om finansielle forhold og forsikringer utvides til å omfatte blant annet valutagevinst og valutatap på valutalån. Dette påvirker innrapportering av innskudd, utlån og renter.

Nye begreper og skjemanavn:

Fra og med 1. januar 2017 gjelder den nye skatteforvaltningsloven. Dette medfører blant annet endringer i begreper og skjemanavn. For eksempel har likningsoppgaver byttet navn til tredjepartsopplysninger, og selvangivelsen har byttet navn til skattemelding. Du kan lese mer om den nye skatteforvaltningsloven her

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Aksje- og kombinasjonsfond, BSUIndividuelle pensjonsordningerLivsforsikring, Obligasjonsfond, Skadeforsikring og Underholdsbidrag er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2016.

Endring i innrapportering av Individuelle pensjonsordninger:

Fra inntektsåret 2015 skal du rapportere alle utbetalinger fra individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven månedlig i a-meldingen.

Nye ordninger:

Betalinger til selvstendig næringsdrivende og Skattefrie utbetalinger er nye oppgavetyper (ordninger) som har blitt innført i løpet av det siste året. Dette er opplysninger som tidligere har blitt innrapportert i lønns- og trekkoppgaven (henholdsvis kode 401 og 926).

FATCA er også en ny ordning som ble innført i løpet av 2015. FATCA kan du lese mer om her.

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over Boligsameier og Boligselskap er implementert i nye systemer. Oppgavene skal innrapporteres kun via Altinn, og på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2015.

Spesielt for boligaksjeselskap

Aksjenummer for andeler i boligaksjeselskap skal ikke lenger brukes ved innrapportering av likningsoppgaver for oppgavepliktige boligaksjeselskap. Aksjenummer er erstattet av aksjeboenhetsnummer, en unik identifikator for den enkelte boenhet. Aksjeboenhetsnummer er tildelt de enkelte boenhetene i vedlegg til brev av 3. oktober 2014 med referanse 2014/36921-33. Eventuelle feil i oversiktene kan dere rette opp i forbindelse med innrapporteringen av likningsoppgaver for boligselskap.

Regelendringer:

Det er regelendringer i innrapporteringen av oppgaver for Aksje- og kombinasjonsfond, Finansielle instrumenter og Obligasjonsfond. Se rettledningene for mer informasjon under "Nytt av året / endring".

Modernisering av grunnlagsdata:

Kommunesammenslåing:

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har bestemt at kommunene 1915 Bjarkøy og 1901 Harstad med virkning fra 1. januar 2013 skal slås sammen til en kommune:

HARSTAD - nytt kommunenummer er 1903

Likningen skal fra og med inntektsåret 2012 skje på det nye kommunenummeret 1903.

Modernisering av grunnlagsdata:

Oppgaver over innskudd, utlån og renter mv. og oppgaver over kjøp fra primærnæring (KOP) er implementert i nye systemer og skal innrapporteres på nytt filformat (XML) for første gang i januar 2013. Disse to oppgavetypene er først ut i et moderniseringsprogram som gradvis vil modernisere mottak og behandling av grunnlagsdata frem mot 2015.

footer/desktop/standard