Bruk organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du rapporterer arbeidsforhold

 • Oppdatert: 29.10.2019

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold.

I Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret er ditt foretak registrert med hovedenhet (det er det samme som opplysningspliktig i a-meldingen) og en virksomhet/underenhet. Rapporterer du arbeidsforhold av typen ordinært, maritimt eller frilanser skal du fra 2020 alltid knytte disse til nummeret på virksomheten/underenheten.

 

Hva må du gjøre?

Hvis du i a-meldingen bruker organisasjonsnummeret til hovedenheten både for opplysningspliktig og virksomhet/underenhet må du endre dette. Vær i forkant og bruk organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold for neste måned. Velg måte å rette på ut fra hvordan du oppgir arbeidsforholdene.

Du har oppgitt alle arbeidsforholdene på organisasjonsnummer til hovedenheten:

Fra en måned til den neste skal du endre organisasjonsnummeret du bruker på virksomheten i a-meldingen til underenhetens organisasjonsnummer. Du trenger ikke sette sluttdato på arbeidsforhold som du før har sendt på hovedenheten, du sender samme startdato på arbeidsforhold som tidligere når du fra neste måned sender arbeidsforholdene på underenheten.

Merk! Du må ikke sende inn arbeidsforhold både på virksomhet og hovedenhet i samme måned. Endringen i rapportering fra hovedenhet til underenhet skal skje fra en måned til den neste. Hvis du rapporterer de samme arbeidsforhold både på hovedenhet og underenhet i en måned, setter du sluttdato på arbeidsforholdene knyttet til hovedenheten og ny startdato på arbeidsforholdene knyttet til underenheten. Se også avsnittet "Rette a-melding tilbake i tid".

Fortsett å rapporter arbeidsforhold på virksomhet/underenhet framover. Fra 2020 er det obligatorisk.

Eksempel

Et transportfirma sender a-melding for 2019-09 med opplysninger om Fatima med et arbeidsforhold av typen ordinært. De bruker juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi hvilken virksomhet/underenhet Fatima er ansatt i. De har organisasjonsnummer på virksomhet/underenhet fra før, men har ikke vært kjent med dette.

A-melding for september 2019

Firmaet bruker juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi virksomhet/underenhet.

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 999 888 777
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.


Fra og med oktober 2019 endrer transportfirmaet slik at Fatima med ordinært arbeidsforhold blir knyttet til virksomheten/underenheten.

A-melding for oktober 2019

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 666 555 444
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.

A-melding for november 2019

Opplysningspliktig 999 888 777
Virksomhet 666 555 444
Inntektsmottaker Fatima
Type arbeidsforhold ordinært

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysningene.

 

Du har oppgitt noen arbeidsforhold på organisasjonsnummer til hovedenheten og noen på underenheten/virksomheten:

Sett sluttdato på arbeidsforhold som du før har sendt på hovedenheten. Nå skal du oppgi disse på underenheten sammen med de andre arbeidsforholdene du før har oppgitt på underenheten/virksomheten. Sett startdato på arbeidsforholdene du flytter fra hovedenheten til underenheten/virksomheten til dagen etter du har satt sluttdato på arbeidsforhold som tidligere er oppgitt på hovedenheten. Arbeidsforholdene du allerede har knyttet til underenheten/virksomheten fortsetter du å oppgi som før i a-meldingen.

Fortsett å rapporter arbeidsforhold på virksomhet/underenhet framover. Fra 2020 er det obligatorisk.

 

Eksempel

En blomsterbutikk sender a-melding for 2019-09 med opplysninger om Hans med et arbeidsforhold av typen frilanser på juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet og Elisabeth med et arbeidsforhold av typen ordinært på virksomhet/underenhet. De skal rydde opp i systemet sitt og flytter arbeidsforholdet til Hans på virksomheten/underenheten.

A-melding for september 2019

Firmaet bruker juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for arbeidsforholdet til Hans og virksomhet/underenhet for arbeidsforholdet til Elisabeth.

Opplysningspliktig 999 777 555 999 777 555
Virksomhet 999 777 555 888 666 444
Inntektsmottaker Hans Elisabeth
Type arbeidsforhold frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar ordinært
Startdato på arbeidsforholdet 31.8.2018 1.1.2005

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

A-melding for oktober 2019

Fra og med oktober 2019 endrer butikken slik at både Hans og Elisabeth sine arbeidsforhold blir knyttet til virksomheten/underenheten. I tillegg avslutter de Hans sitt arbeidsforhold på hovedenheten.

Opplysningspliktig 999 777 555 999 777 555 999 777 555
Virksomhet 999 777 555 888 666 444 888 666 444
Inntektsmottaker Hans Hans Elisabeth
Type arbeidsforhold frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar ordinært
Startdato på arbeidsforholdet 31.8.2018 1.10.2019 1.1.2005
Sluttdato på arbeidsforholdet 30.9.2019    

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.


A-melding for november 2019

Opplysningspliktig 999 777 555 999 777 555
Virksomhet 888 666 444 888 666 444
Inntektsmottaker Hans Elisabeth
Type arbeidsforhold frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar ordinært
Startdato på arbeidsforholdet 1.10.2019 1.1.2005

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

 

Hvorfor gjør vi endringen?

I Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) til NAV må det være opplysninger om hvilken virksomhet/underenhet et arbeidsforholdet er knyttet til. I dag må man i Aa-registeret tolke og legge til informasjon om underenhet/virksomhet når opplysningene blir sendt på hovedenhetens organisasjonsnummer. Det fører til en del problemer både for opplysningspliktig og a-ordningen. Ved å gjøre organisasjonsnummer på virksomhet/underenhet obligatorisk når du rapporterer arbeidsforhold, blir det:

 • lettere å rapportere, spesielt når arbeidsgiver går fra én til flere underenheter/virksomheter
 • enklere og mer forståelig informasjon til arbeidsgiver og andre som rapporterer a-melding
 • riktigere informasjon i a-meldingen som dere sender
 • bedre kontroll av opplysningene a-ordningen mottar

 

Konsekvenser ved ikke å rette

Fra og med januar 2020 vil du få feilmelding på tilbakemeldingen hvis du bruker organisasjonsnummer for opplysningspliktig/hovedenheten når du rapporterer arbeidsforhold. A-meldingen inneholder da feil eller mangler du må rette opp innen fristen for levering av a-melding for kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

 

Rette a-meldinger tilbake i tid

Vær oppmerksom på at du kan få feilen F108 Arbeidsforhold mangler hvis du retter en a-melding for en tidligere måned og nå bruker organisasjonsnummeret på virksomheten/underenheten når du tidligere for samme måned brukte juridisk organisasjonsnummer/hovedenhet for å angi virksomhet/underenhet. Du får ikke tvangsmulkt hvis du får en slik feil for flere måneder tilbake i tid.

Merk!
F108 Arbeidsforhold mangler for siste måned kan gi tvangsmulkt hvis du ikke retter. Hvis du 15. desember har feilen for a-meldingen for november, får du vedtak om tvangsmulkt for november. F108 for november kommer typisk fordi du for oktober sendte inn arbeidsforholdene både på juridisk organisasjonsnummer og på organisasjonsnummer for underenhet, mens du for november sendte dem bare på organisasjonsnummer for underenheten.

For å unngå å få feilmeldingen F108 Arbeidsforhold mangler på etterfølgende måned, kan du enten:

 • la være å ta med opplysninger om arbeidsforhold når du retter tilbake i tid. Er det feil opplysninger på arbeidsforhold, kan du rette opp i det neste måned. Rett opplysninger om inntekt, arbeidsgiveravgift eller andre opplysninger, men ikke ta med informasjon om arbeidsforhold ("tynn melding"). Du kan rette bare inntektsmottakers inntekt på underenhetens/virksomhetens organisasjonsnummer uten at du får F108 Arbeidsforhold mangler; eller
 • sørge for at alle arbeidsforhold for forrige måned også er sendt inn bare på underenhetens organisasjonsnummer.
  • Du kan enten avslutte arbeidsforholdene som er sendt inn på juridisk organisasjonsnummer i forrige måned (sette start dato = sluttdato),
  • eller du erstatter det som er sendt inn på juridisk organisasjonsnummer i forrige måned slik at det også den måneden bare er rapportert arbeidsforhold på virksomheten/underenheten.

Eksempel

Et transportfirma oppga arbeidsforhold av typen ordinært på juridisk organisasjonsnummer i oktober. 20. november sender de en a-melding for november og oppgir arbeidsforholdene på underenheten/virksomheten. Firmaet oppdager at de må rette a-meldingen for oktober den 22. november. I lønnssystemet er nå arbeidsforholdene knyttet til underenhet/virksomhet, så de må bruke ny struktur når de retter for oktober. De kan ikke sende a-melding uten arbeidsforhold fra sitt lønnssystem. Arbeidsforholdene er allerede oppgitt på juridisk nummer for oktober. De må erstatte meldingen for oktober med å oppgi arbeidsforhold på virksomhet/underenhet, for ikke å få doble arbeidsforhold i oktober. De unngår også F108 Arbeidsforhold mangler for november.

De har først oppgitt arbeidsforholdene på juridisk nummer.

A-melding for oktober

Opplysningspliktig 111 222 333
Virksomhet 111 222 333
MeldingsID Okt1_2019
Inntektsmottaker Hans
Inntektsmottaker Petter

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

10. november sender de a-melding for november, der de oppgir arbeidsforholdene på virksomheten/underenheten.

A-melding for november

Opplysningspliktig 111 222 333
Virksomhet 444 555 666
MeldingsID Nov1_2019
Inntektsmottaker Hans
Inntektsmottaker Petter

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

Transportfirmaet oppdager 22. november at de må rette for oktober, men må da erstatte meldingen de allerede har sendt inn for måneden.

A-melding for oktober

Opplysningspliktig 111 222 333
Virksomhet 444 555 666
MeldingsID Okt2_2019
Erstatter MeldingsID Okt1_2019
Inntektsmottaker Hans
Inntektsmottaker Petter

I tillegg oppgir de andre obligatoriske opplysninger.

 

Tvangsmulkt for manglende leverte arbeidsforhold

Det er fortsatt frist for å levere a-melding den 5. hver måned og du kan få tvangsmulkt dersom du ikke leverer korrekt a-melding innen fristen.

Hvis du får tvangsmulkt på grunn av at du har oppgitt arbeidsforhold både på juridisk nummer og underenhet/virksomhet og du ikke har noen mulighet til å rette opp i dette i systemet ditt, kan du klage på tvangsmulkten. I klagen må du begrunne hvorfor du mener vedtaket er feil og sende med eventuell dokumentasjon som vi trenger for å behandle klagen. Oppgi også referansenummeret og dato som står på vedtaksbrevet.

 

Usikker på hvilket organisasjonsnummer du skal bruke for underenheten/virksomheten din?

Dette kan du finne på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Søk på navnet eller det juridiske organisasjonsnummeret til hovedenheten din. Nederst på den neste siden finner du informasjon om tilknyttet underenhet/virksomhet under overskriften "Tilknyttede enheter".

Hvis ditt foretak ikke har en virksomhet/underenhet må du kontakte Statistisk sentralbyrå (SSB) for å få tildelt et nummer på telefon 62 88 55 88.

 

Har du spørsmål?

Se veiledningen for mer informasjon om juridisk organisasjonsnummer (opplysningspliktig) og organisasjonsnummer for virksomheter.

Bruker du et lønnssystem, sjekk med systemleverandøren hvordan du retter i ditt system.

Bruker du skjemaet A01 a-melding i Altinn, kan vi veilede deg på telefon 800 80 000, innvalg 1 – 3 – 1.