Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registrere i Merverdiavgiftsregisteret

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Hvilke virksomheter skal registreres?

Beløpsgrensen er

 • 50 000 kroner for bedrifter og de fleste organisasjoner
 • 140 000 kroner for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med, når vi avgjør om bedriften eller organisasjonen må registrere seg.

Er du usikker?

Svar på noen spørsmål, så hjelper vi deg med å vite om du skal registrere virksomheten:

Slik registrerer du virksomheten

Skatteetaten har lansert en ny registreringsløsning for Merverdiavgiftsregisteret. Den nye løsningen erstatter Samordnet registermelding del 2, og papirskjema kan ikke lenger benyttes.
 

Sørg for at virksomheten din er registrert i Enhetsregisteret før du trykker deg videre.

 

For å registrere en virksomhet må du ha en av følgende roller i Altinn:

 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsfører med signeringsrett
 • Regnskapsfører uten signeringsrett
 • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder og styreleder.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:

 • Begrenset signeringsrett
 • Kontaktperson NUF

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret må:

 • Kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
 • Betale merverdiavgift for varer og tjenester du kjøper for virksomheten i Norge
 • Beregne hvor mye merverdiavgift du skal betale når du importerer varer for virksomheten
 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn
 • Betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift)

 

Selskaper som samarbeider kan søke om fellesregistrering.

Dette gjelder:

 • Flere virksomheter som drives av én eier, person eller selskap
 • Samarbeidende selskaper
 • Studentsamskipnader
 • Universiteter
 • Helseforetak
 • Kredittforeninger
 • Virksomhet som drives i fellesskap av flere, for eksempel sameie

For samarbeidende selskaper er det et krav at minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de andre selskapene.

Virksomhetene kan registrere seg hver for seg hvis de er skilt ut fra resten av virksomheten og har eget regnskap.

Du trenger en av følgende Altinn-roller for å sende inn søknad om fellesregistrering:

 • Begrenset Signeringsrett
 • Kontaktperson for Norsk Utenlandsk Foretak (NUF)

Hvis du som skal søke ikke har rettighet til å søke på vegne av alle virksomhetene, må du legge ved dokumentasjon som bekrefter virksomhetenes ønske om å inngå i fellesregistreringen. Virksomhetene må signere et dokument som viser at de forplikter seg til å inngå i fellesregistreringen.

Dokumentet må inneholde:

 • navn og organisasjonsnummer på alle virksomhetene som skal inngå i fellesregistreringen
 • fra hvilken dato eller termin fellesregistreringen skal gjelde
 • signatur fra den/de som kan forplikte at virksomheten skal inngå i fellesregistreringen

Slik dokumentasjon kan for eksempel være protokoll fra generalforsamling (AS), selskapsmøte (ANS) eller tilsvarende for andre organisasjonsformer, eller andre former for erklæringer som bekrefter at virksomheten ønsker å delta i en fellesregistrering.

 

Du kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Dette gjelder også for bygg eller anlegg som er til bruk for offentlig virksomhet som har rett til mva-kompensasjon.

Les mer om frivillig registrering

Hvis du forventer stor avgiftspliktig omsetning i løpet av kort tid, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Forhåndsregistrere i Merverdiavgiftsregisteret

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med deg ansvar for å levere inn mva-meldingen og betale skyldig merverdiavgift (såkalt solidaransvar). Du må selv finne en representant.

Det kreves Altinn-roller eller tilgang til "Merverdiavgift Registreringstjeneste" for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer. For utenlandske selskap (NUF) betyr dette at kontaktpersonene for selskapet må være elektronisk brukere.

Plikten til å registrere seg med representant gjelder ikke hvis du er hjemmehørende i Storbritannia eller i en av de følgende EØS-statene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Østerrike.

Velger du likevel å ha en representant for et av disse landene, er denne ikke solidarisk ansvarlig for innbetaling av merverdiavgiften.

Med lansering av en enklere og raskere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, er papirskjemaet som tidligere kunne benyttes i registreringsprosessen avviklet.