D-nummer

Det finst to typar identitetsnummer i Noreg: fødselsnummer og d-nummer. Kva identitetsnummer du som utanlandsk person får, avheng av kva opphaldsløyve du har og kor lenge du har tenkt å vere i Noreg.

Du kan ha rett til eit d-nummer viss du

 • planlegg å opphalde deg i Noreg mindre enn 6 månader, eller
 • planlegg å opphalde deg i Noreg meir enn 6 månader, men ikkje fyller vilkåra for å få tildelt eit fødselsnummer

Viss du har behov for eit d-nummer

Viss du har rett til og behov for eit d-nummer, er det verksemda du er i kontakt med som bestiller for deg. Viss du for eksempel søkjer om skattekort, bestiller Skatteetaten d-nummer til deg.

Du kan ha behov for eit d-nummer viss du for eksempel

 • skal jobbe eller drive næringsverksemd
 • er asylsøkjar eller person med anna gyldig opphaldsløyve
 • mottar trygd
 • er styremedlem i eit føretak
 • eig ein bustad
 • skal opne bankkonto

 • Skatteetaten – til skatte- og avgiftspliktige personar.
 • NAV – for EØS-arbeidssøkjarar og/eller mottakarar av trygdeytingar.
 • Bankar, finansinstitusjonar og forsikringsselskap – for forretningsforhold med norske bankar eller andre finansinstitusjonar.
 • Verdipapirsentralen – ved oppretting av VPS-konto.
 • Brønnøysundregistra – for registrering i Føretaksregisteret, Einingsregisteret eller Lausøyreregisteret.
 • Kartverket – som matrikkelstyresmakt for tinglysing av fast eigedom.
 • Helseøkonomiforvaltninga (Helfo) – for asylsøkjarar og NATO-personell som skal ha fastlege.
 • Utlendingsdirektoratet, politiet si utlendingseining og Utlendingsnemnda – for asylsøkjarar ved registrering av søknad om vern og for andre personar med gyldig opphaldsløyve.
 • Utanriksdepartementet – for utanlandsk ambassadepersonell eller utanlandske borgarar i internasjonale organisasjonar og mellomstatlege konvensjonsorgan med sete i Noreg som er meldt til og akseptert av Utanriksdepartementet etter utlendingsforskrifta § 1-4 og § 1-5, første til tredje ledd.

D-nummeret består av 11 tal. Dei 6 første tala viser fødselsdato, og det første talet er auka med 4. Viss du for eksempel er født 01.01.85, er dei første tala i d-nummeret ditt 410185.

Viss det ikkje er eit ledig d-nummer knytt til fødselsdatoen din, blir registreringsdatoen brukt. Viss søknaden din for eksempel blir registrert 15.01.20, er dei første tala i d-nummeret ditt 550185.

ID-kontroll og d-nummeret ditt

Verksemda som bestiller d-nummer til deg kan krevje at identiteten din blir kontrollert. Du må då bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll.

Du får d-nummeret ditt i posten. Viss det er Skatteetaten som bestiller d-nummer til deg, for eksempel viss du skal ha skattekort, får du i tillegg d-nummeret i skranken når du møter for ID-kontroll.

D-nummeret ditt må vere aktivt

For å kunne bruke d-nummeret, må det som regel vere aktivt. Alle d-nummer blir sett som "inaktive" i Folkeregisteret 5 år etter at dei er blitt tildelt. At d-nummeret ditt blir sett til "inaktivt" betyr ikkje at det er ugyldig eller sletta.

Verksemdene i oversikta kan reaktivere d-nummeret ditt. Du kan også bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll for å reaktivere d-nummeret ditt.