§ 16-1 Ikrafttredelse

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Det følger av bestemmelsen at loven skal tre i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Ikrafttredelsestidspunkt ble fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2016 fremmet av Finansdepartementet. Loven trådte i kraft fra 01.01.2017. Fra samme tidspunkt er ligningsloven opphevet i sin helhet.

Skatteforvaltningsforskriften trådte i kraft fra samme tidspunkt.