Høring

Meirverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjonar

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender på høyring utkast til nye føresegner om meirverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrift og elektroniske bøker. Høyringa omfattar også forslag til endring i gjeldande fritak for elektroniske nyheitstenester.

Høyringsdokumenta vert ikkje sende ut i papirversjon, men er å finne på skatteetaten sine sider (skatteetaten.no). Vi ber om at den enkelte høyringsinstansen vurderer om saka bør sendast til underinstansar, medlemsorganisasjonar mv.

Fristen for å sende inn høyringsfråsegn vert sett til 15. februar 2019. Skattedirektoratet ber om at høyringsfråsegnene vert sende til e-postadressa [email protected].

Ver venleg og vis til referansen vår 2016/22142 ved korrespondanse i saka.

Høringsdokumenter

Høringsbrev

Høyringsliste

Høyringsnotat

Høringssvar