Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Redusert arbeidsgiveravgift og kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

  • Oppdatert: 11.09.2020

Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 reduseres med 4 prosentenheter og det innføres en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard.

Redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene.

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.

Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober.

Redusert arbeidsgiveravgift omfatter også arbeidsgiveravgiften for utsendte arbeidstakere fra USA og Canada som betaler arbeidsgiveravgift med 7 pst. i 2020.

Redusert arbeidsgiveravgift omfatter ikke sjøfolk som er ansatt på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret hvor arbeidsgiveren betaler avgift med et fast beløp i måneden.

Statlige forvaltningsorgan som er unntatt fra å oppgi arbeidsgiveravgift i a-meldingen omfattes ikke av reduksjonen i arbeidsgiveravgift.

Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift for 4. termin (juli-august) er uendret  og forfaller 15. september 2020.

 

Feriepenger og trekk i lønn for ferie

Ferielovens utgangspunkt er at feriepenger skal utbetales når ferien avvikles, jf. ferieloven § 11. Mange arbeidsgivere avregner likevel feriepengene samlet i mai eller juni og trekker arbeidstakeren i lønn for alle feriedagene slik at de kan utbetale vanlig lønn resten av året. En slik praksis er vurdert å være innenfor loven dersom ferietrekket foretas samtidig med at feriepengene utbetales, slik at feriepengene kan benyttes til ferieformål når ferien faktisk tas, jf. formålsbestemmelsen i § 1.

Arbeidsgivere kan flytte samlet avregning av feriepenger til 3. termin (mai eller juni) for å få redusert arbeidsgiveravgiften med 4 pst., hvis det er i tråd med de avtaler virksomheten er bundet av. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke velge å bare flytte utbetalingen av feriepengene, uten å samtidig flytte lønnstrekket.

Slik oppgir du feriepenger

Slik oppgir du trekk i lønn for ferie

 

Refusjon lønnskompensasjon, sykepenger, foreldrepenger mv.

Ved beregning av den reduserte arbeidsgiveravgiften (aga) skal ytelser som arbeidsgiver har fått refundert fra NAV inngå i beregningsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel sykepenger, foreldrepenger og lønnskompensasjon til permitterte.

 

Eksempel

Arbeidsgiver har rapportert:
Termin 3 (mai og juni)
Reelt grunnlag 100 000,00 kr
Refusjon lønns.komp/sykepenger   50 000,00 kr
SUM arbeidsgiveravgiftsgrunnlag   50 000,00 kr


 
Beregnet aga 14,1 pst av 100 000  14 100,00 kr
Refusjon aga 14,1 pst av 50 000 -  7 050,00 kr
Arbeidsgiveravgift å betale    7 050,00 kr

Beregnet krav fra Skatteetaten:
Termin 3 (mai og juni)
Reelt grunnlag 100 000,00 kr
Refusjon lønns.komp/sykepenger   50 000,00 kr
SUM arbeidsgiveravgiftsgrunnlag   50 000,00 kr


 
Beregnet aga 14,1 pst av 100 000  14 100,00 kr
Refusjon aga 14,1 pst av 50 000 -  7 050,00 kr
Reduksjon 4 pst av grunnlaget 100 000 -  4 000,00 kr
Arbeidsgiveravgift å betale    3 050,00 kr

 

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

Det innføres en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard, der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen.

Kompensasjonen skal tilsvare den fordelen andre arbeidsgivere får gjennom den foreslåtte reduksjonen i pliktig arbeidsgiveravgift for tredje termin. Tilskuddet er skattepliktig inntekt for mottakerne.

Kompensasjonsordningen omfatter bare arbeidsgivere som ville ha betalt arbeidsgiveravgift hvis satsen ikke hadde vært null.

Arbeidsgivere som er hjemmehørende på Svalbard og arbeidsgivere som utbetaler lønn mv som omfattes av lønnstrekkordningen på Svalbard omfattes av kompensasjonsordningen. De samme begrensningene som er nevnt nedenfor gjelder også for arbeidsgivere på Svalbard.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner som er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift for totale lønnsutgifter opp til 800 000 kroner, og for lønnsutbetalinger opp til 80 000 kroner per ansatt omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

Statlige forvaltningsorgan omfattes ikke av kompensasjonsordningen, uavhengig av om de rapporterer arbeidsgiveravgift i a-ordningen eller er unntatt fra denne plikten.

Minstebeløp for tilskudd er forslått til 1000 kroner. Utgjør beregnet tilskudd mindre enn 1000 kroner utbetales det ikke.

Skatteetaten skal administrere ordningen. Tilskuddsbeløpet blir automatisk beregnet på grunnlag av rapportert arbeidsgiveravgiftsgrunnlag i a-meldingene. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens bankkontonummer.

Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september.