Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

D-nummer

Et d-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. 

Dersom du er sokkelarbeider eller sjømann skal du kun ha d-nummer, uavhengig av hvor lenge du skal oppholde deg i Norge.

Det består av 11 tall, hvor de seks første tallene viser fødselsdato, men det første tallet er økt med 4.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å få tildelt et fødselsnummer, kan du få et d-nummer dersom du har et begrunnet behov for det. Det er flere offentlige og private virksomheter som kan bestille et d-nummer til deg, f.eks. Brønnøysundregisteret, NAV og banker. Hvilke virksomheter som kan bestille et d-nummer henger sammen med hvem som har rett på å få et d-nummer.

Skatteetaten bestiller kun d-nummer til deg som er skattepliktig til Norge og skal ha et skattekort.

Rett til å få d-nummer

Du kan blant annet ha rett til et d-nummer dersom du er

 • skatte- eller avgiftspliktig til Norge
 • asylsøker eller person med gyldig oppholdstillatelse
 • omfattet av en ordning som forvaltes av NAV eller HELFO
 • rolleinnehaver i en juridisk enhet, for eksempel som styremedlem i et firma
 • rettighetshaver i grunnboken, for eksempel eier et hus
 • Skattekontoret  til skatte- og avgiftspliktige personer.
 • Skattekontoret  når en utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge for et utenlandsk firma og er unntatt for oppmøteplikten for ID-kontroll.
 • NAV for EØS-arbeidssøkere og mottakere av trygdeytelser.
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper  for forretningsforhold med norske banker eller andre finansinstitusjoner.
 • Verdipapirsentralen  ved opprettelse av VPS-konto.
 • Brønnøysundregistrene for registrering i foretaksregisteret, enhetsregisteret eller løsøreregisteret.
 • Kartverket som matrikkelmyndighet for tinglysing av fast eiendom.
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege.
 • Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse og for andre personer med gyldig oppholdstillatelse.
 • Utenriksdepartementet  for utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjonsorganer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5, første til tredje ledd.

ID-kontroll

Det er virksomheten som bestiller d-nummeret som avgjør om du ID-kontrolleres for å få et d-nummer. Dersom denne virksomheten krever at identiteten din må være kontrollert, må du møte på et skattekontor for ID-kontroll. Det er Skatteetaten som gjennomfører ID-kontrollen på vegne av alle som bestiller d-nummer.

Bekreftelse

Du vil få bekreftelse i skranken på tildelt d-nummer etter du har gjennomført ID-kontroll.

D-nummeret ditt må være aktivt

Alle d-nummer blir satt som "inaktive" i Folkeregisteret fem år etter tildeling. At et d-nummer blir satt til "inaktivt" innebærer ikke at d-nummeret har opphørt eller at det er slettet.

Offentlige og private virksomheter som har myndighet til å bestille et d-nummer, kan reaktivere d-nummeret ditt. Dersom du har et inaktivt d-nummer, kan du også på eget initiativ møte til ID-kontroll på 42 utvalgte skattekontor og få reaktivert d-nummeret ditt.

Når du har d-nummer og vil melde om ny adresse

Du kan registrere eller endre din oppholdsadresse i Norge, din postadresse i Norge og/eller postadressen i hjemlandet. Du kan også velge hvilken av disse adressene du ønsker å motta post til.