Slik trekker du riktig skatt

Du som arbeidsgiver må hente skattekortene elektronisk og trekke riktig skatt for dine ansatte. Som arbeidsgiver plikter du å melde de ansatte inn i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved å sende inn a-meldingen.

Du kan gå til det punktet i veilederen som du er mest interessert i.

Du som arbeidsgiver henter skattekortet for dine ansatte.

Les om hvilke typer skattekort som finnes og hvordan du som arbeidsgiver bruker dem.

Vær oppmerksom på om den ansatte har et skattekort for kildeskatt på lønn eller et ordinært skattekort.

Før du som arbeidsgiver henter skattekort og trekker skatt må du sjekke at lønnen er høyere enn minstebeløpet.

Se oversikten med minstebeløp nedenfor. Du trenger ikke å hente skattekort ved utbetaling av feriepenger for i fjor.

Arbeidsforhold: Beløp det ikke skal trekkes skatt for: Periode:
Vanlige arbeidsgivere  Samlet forskuddstrekk på inntil 100 kroner  Per kalendermåned
Vanlige arbeidsgivere Samlede trekkpliktige ytelser på inntil 500 kroner Per kalendermåned
Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner  Lønnsutbetalinger på inntil kr 10 000 Per inntektsår
Personlige arbeidsgivere Lønnsutbetalinger på inntil kr 6 000  Per inntektsår 

 

Du finner mer informasjon om beløpsgrensene for vanlige arbeidsgivere i skattebetalingsforskriften § 5-4-3 (1) 

Mer informasjon om arbeidsgivers opplysningsplikt og beløpsgrensene for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner samt for personlige arbeidsgivere finner du i skatteforvaltningsforskriften § 7-2-1.

Slik beregner du grunnlaget for forskuddstrekk.

For å kunne hente skattekort trenger du en oversikt over dine ansatte og deres fødselsnummer og/eller D-nummer.

NB: Du må huske å fjerne fødselsnummer og/eller D-nummer på ansatte som har sluttet.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å hente skattekortene for alle dine ansatte ved overgangen til et nytt inntektsår.

Skattekortene må hentes i forkant av første lønnskjøring. Ved nyansettelser i løpet av året, gjøres dette i forkant av første lønnskjøring for den nyansatte.

Du kan hente skattekort på to måter:

  • Hent skattekort uten et lønnssystem.  Du får tilgang til skattekortene med en gang, og de sendes direkte til "innboksen" i Altinn.
  • Hent skattekort via et lønnssystem. Hvis du har et lønnssystem, anbefaler vi at du tar kontakt med din lønnssystemleverandør før du begynner å bruke denne tjenesten. Skattekortene blir sendt til "innboksen" i Altinn og/eller til lønnssystemet ditt.

Hvordan hente frikort

Frikort hentes på samme måte som vanlige skattekort. Den ansatte må ha bestilt frikort før du som arbeidsgiver kan hente det. Med frikortet følger hele eller deler av fribeløpet.

Hvis du får 0 i beløp betyr det at arbeidstaker må tildele deg et beløp. Dette kan skjer hvis en annen arbeidsgiver har hentet frikortet før deg.

Du vil få varsel om endrede skattekort når skattekortet eller frikortet er klart til å hentes.

Se mer informasjon om type skattekort og hvordan du henter skattekort for dine ansatte.

Tilganger i Altinn

Du trenger rollen: Utfyller/innsender 

Hvis du likevel mangler skattekort før første lønnskjøring i januar, kan du bruke den ansattes skattekort fra fjoråret for å trekke skatt av utbetalinger i januar. Benytter du fjorårets skattekort for første lønnskjøring i januar må du korrigere trekket etter nytt gjeldende skattekort innen utgangen av februar. Mangler det fortsatt nytt skattekort innen utgangen av februar, må du korrigere trekket etter samme satser som ved manglende skattekort.

Manglende skattekort

Mangler skattekort ved utbetalinger resten av året, skal du trekke 50 prosent i skatt av lønn, samt 30 prosent av pensjoner og andre trygdeytelser inntil den ansatte har bestilt skattekort.

Gi informasjon til den ansatte

Informer om at det blir trukket 50 prosent i skatt av lønn. Av pensjon og andre trygdeytelser trekkes det 30 prosent. Din ansatte må bestille skattekort/frikort. Hvis de ikke har et skattekort gjelder ikke trekkfritak en måned om sommeren og en halv måned før jul.

Utenlandske arbeidstakere som skal oppholde seg og jobbe i Norge for en kortere periode, får tildelt D-nummer.

Ettersom oppholdet er midlertidig vil man kun motta skattekort for inneværende år. Du som arbeidsgiver kan søke om skattekort for en utenlandsk arbeidstaker.

Når skattyter har fått tildelt skattekort vil du få varsel dersom du tidligere har forsøkt å hente dette.

Skattekort for utenlandske arbeidstakere i Norge.

Du får kun den informasjonen som er nødvendig for å sikre riktig forskuddstrekk. I hovedsak er dette opplysninger om tabell og trekkprosent. For utenlandske ansatte med skattekort for kildeskatt på lønn, vil det være en tilleggsinformasjon om dette i skattekortet. 

Du er ansvarlig for å trekke skatt i samsvar med det siste skattekortet som gjelder for den ansatte.

Hovedarbeidsgiver skal benytte tabellen ved beregning av skattetrekk. Biarbeidsgiver og ytelser som gjelder annen periode enn den lønnen betales ut for, skal benytte prosenttrekket av skattekortet.

NB! Hvis du er i tvil om du er hoved- eller biarbeidsgiver må du avklare dette med den ansatte.

Får du inn nyansatte i løpet av året, bør det å avklare om du er hoved- eller biarbeidsgiver for den du skal ansette, være en del av ansettelsesrutinen.

Dersom du ikke får avklart om du er hoved- eller biarbeidsgiver, skal du trekke etter prosent. Se Skattebetalingsforskriften § 5-1-4 (3)

Har den ansatte skattekort for kildeskatt på lønn, skal du trekke etter den faste prosentsatsen som fremgår av skattekortet alle måneder (også i feriepenger og i lønn før jul).

Skattetrekk av alderspensjon

For utbetaling av alderspensjon, eller andre ytelser med lav trygdeavgift, skal månedstabell for pensjon benyttes. Ved andre trekkperioder enn månedlig skal tabellen brukes forholdsmessig.

Tabelltrekk

Regler for hvordan tabelltrekk skal beregnes for ulike perioder finner du i Skattebetalingsforskriften § 5-10-2.

Frikort

Dersom den ansatte har frikort med beløpsgrense, gjelder trekkfritaket for all trekkpliktig lønn og godtgjørelse som du utbetaler til den ansatte inntil den fastsatte beløpsgrensen på kroner 70 000 (2024).

Ekstra skattetrekk

Dersom den ansatte i god tid før trekket skal foretas krever høyere trekk enn skattekortet tilsier, plikter du å trekke slik den ansatte krever.

Du får beskjed i innboksen i Altinn i tillegg til e-post eller SMS, hvis en av dine ansatte endrer skattekort i løpet av året.

Du må hente det nye skattekortet før neste lønnskjøring. Det nye skattekortet hentes via den samme tjenesten som du brukte for å bestille skattekortene:

Dersom du henter skattekort fra et lønnssystem, er det mulig å slå av varslingsfunksjonen. Dette kan din lønnssystemleverandør svare på.

Dine ansatte kan også be deg trekke mer skatt enn skattekortet viser.

Dette bør du legge inn som et tilleggstrekk, ikke korrigere prosent/tabell.

Som arbeidsgiver plikter du å foreta skattetrekk i lønnen til dine ansatte. Det finnes to typer skattetrekk i arbeidstakeres lønn:

Etter at du har beregnet forskuddstrekket, skal du redusere bruttolønnen med forskuddstrekket og utbetale nettolønnen til den ansatte. Dette gjør du senest på det tidspunktet den ansatte kan kreve å få lønnen utbetalt, feks. på avtalt lønningsdato.

Når den ansatte mottar naturalytelser, må du foreta forskuddstrekk så langt som kontantytelsene rekker. Er lønnsutbetalingen ikke tilstrekkelig til å foreta forskuddstrekk for naturalytelser, må du straks melde fra til skattekontoret.

Som arbeidsgiver med ansatte plikter du å ha en særskilt bankkonto kalt skattetrekkskonto.

Skattetrekkskontoen skal kun brukes til innskudd av forskuddstrekk og eventuelt utleggstrekk når Skatteetaten har pålagt dette.

Senest første virkedag etter lønnsutbetalingen, må du sette forskuddstrekket inn på skattetrekkskontoen. Som et alternativ til fortløpende innbetalinger, kan du holde saldoen på skattetrekkskontoen så høy at den til enhver tid dekker løpende trekkansvar, feks. ved at du setter inn et a-kontobeløp.

For arbeidsgivere med rett til å drive finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirksomhetsloven, feks. banker, kan det godtas at det stilles garanti for beløpet.

Skattetrekket tilhører skattemyndighetene

Uten Skatteetatens samtykke kan du ikke disponere over skattetrekkskontoen på annen måte enn ved overføring til oss eller ved å overføre midlene til en annen skattetrekkskonto i en annen bank.

Ved hver lønnsutbetaling må du gi dine ansatte kvittering for foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk. Denne kvitteringen kan være lønnsslippen til de ansatte.

I desember hvert år vil arbeidstaker få en oversikt over hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet i løpet av det siste året.

I januar skal du som arbeidsgiver gi arbeidstaker en sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk for fjoråret.

Du har bare lov til å hente skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.

Med tjenesten "Mine arbeidsgivere" kan arbeidstaker se oppdatert info om hvilke arbeidsgivere som har hentet skattekortet deres elektronisk.

Med tjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold kan de ansatte se hva du har rapportert inn for dem.

Du har bare lov til å hente skattekort for personer du skal utbetale trekkpliktige ytelser til.

Du må ha den ansattes fødselsnummer eller D-nummer.

Alle arbeidstakere blir informert av Skatteetaten om hvem som har innhentet skattekort på ham/henne.

Behandlingen av personopplysninger som fremgår av det elektroniske skattekortet, reguleres av personopplysningsloven, jf. POL § 8 og 11. Vilkår for å behandle personopplysninger fremgår av POL § 8. Krav til behandling av personopplysninger fremgår av POL § 11.

Innhenting av skattekort forutsetter således at opplysningene behandles i samsvar med personopplysningsloven. Dette innebærer bl. a at dersom man har innhentet skattekort, men utbetaling av trekkpliktige ytelser ikke blir aktuelt, må opplysningene slettes, jf. POL § 11 litra e, jf. § 28.

Ugyldig eller manglende vedlegg:

"Den innsendte filen er ikke i henhold til Skatteetatens spesifikasjoner". Får du denne meldingen, kan det være feil formatering i filen. Ta kontakt med din lønnssystemleverandør.

Feil fødselsnummer/feil organisasjonsnummer:

Fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret i filen er ikke gyldig. Send inn inn ny forespørsel med korrekt arbeidstakeridentifikator/arbeidsgiveridentifikator.

Utgangspunktet er at den ansatte ikke skal få tilbakebetalt for mye trukket forskuddstrekk før ved skatteoppgjøret. Forskuddstrekket kan imidlertid korrigeres i a-ordningen dersom feilen oppdages før terminforfall.

Dersom du har foretatt forskuddstrekk etter gammelt skattekort fordi du ikke hadde tilgang på det nye, eller du har trukket 50 prosent fordi du overhodet ikke hadde tilgang på den ansattes skattekort, kan du korrigere forskuddstrekket i samme inntektsår så snart du får inn det nye skattekortet.