Gaver

Fradrag for pengegaver

Giver kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til selskap, stiftelse eller sammenslutning som har sete her i landet eller i en annen EØS-stat, jf. skatteloven § 6-50. Organisasjonen kan ikke ha erverv til formål og må drive med

  • omsorgs- og helsefremmende arbeid for barn eller ungdom, og for eldre, syke, funksjonshemmede eller andre svakstilte grupper
  • barne- og ungdomsrettet arbeid innen musikk, teater, litteratur, dans, idrett, friluftsliv o.l. 
  • religiøs eller annen livssynsrettet virksomhet 
  • virksomhet til vern om menneskerettigheter eller utviklingshjelp 
  • katastrofehjelp og virksomhet til forebygging av ulykker og skader, eller 
  • kulturvern, miljøvern, naturvern eller dyrevern

Selskap og sammenslutninger, herunder tros- og livssynssamfunn, som mottar gaven, må ha nasjonalt omfang 1. januar i det året gaven gis. I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale. Det kreves ikke aktivitet i alle fylker, men antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse, vil være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen.

Organisasjoner som ikke har nasjonalt omfang kan komme inn under gavefradragsordningen ved å slutte seg til en sentralorganisasjon som regnes å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Lokale idrettslag vil for eksempel omfattes av ordningen hvis de er tilsluttet Norges Idrettsforbund, som har nasjonalt omfang. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver, og som gir de nødvendige opplysninger i maskinlesbar form til Skattedirektoratet.

Kravet til nasjonalt omfang gjelder ikke for stiftelser. Stiftelser må motta offentlig støtte i det året gaven gis.

Gaven må utgjøre minst 500 kroner i det inntektsåret da gaven er gitt. Det gis maksimalt fradrag med til sammen 50 000 kroner årlig. Det er et vilkår for fradragsrett at organisasjonen har sendt opplysninger om giver og gavebeløpet via Altinn innen fastsatte frister.

Rapportering av opplysninger

For mer informasjon om organisasjonens rapporteringsplikt for mottatte gaver, se Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Gaver fra næringsdrivende

Er gaven overføring av driftsmidler eller gjenstander fra giverens næringsvirksomhet, skal giveren behandle gaven fullt ut som salg (uttaksbeskatning). Er gaven et avskrivbart driftsmiddel, f.eks. en bil, blir giveren skattlagt for differansen mellom omsetningsverdi og nedskrevet verdi. Gjelder det et ikke avskrivbart driftsmiddel, f.eks. en tomt, skattlegges giveren for omsetningsverdien.

Gaver fra aksjeselskap

Gaver fra aksjeselskap til allmennyttige formål som for eksempel idrettsanlegg, vil normalt ikke være en vederlagsfri overføring (utbytte) til aksjonæren.