Organisasjonens ansvar

Skattemelding

Organisasjoner som har skattepliktig inntekt eller formue, skal levere skattemelding (RF-1028). Leveres ikke skattemelding, vil inntekt og formue bli fastsatt ved skjønn, organisasjonen kan ikke endre fastsettingen uten klage, og organisasjonen må regne med at det vil bli ilagt tilleggsskatt.

Arbeidsgiveransvaret

Organisasjoner vil i større eller mindre utstrekning opptre i egenskap av å være arbeidsgivere. Organisasjonene får dermed plikter etter a-opplysningsloven, skattebetalingsloven, skatteforvaltningsloven og folketrygdloven. Organisasjonen er ansvarlig for å overholde disse bestemmelsene.

Økonomisk ansvar

Arbeidsgiver er ansvarlig for å foreta forskuddstrekk i alle trekkpliktige ytelser. Ved å unnlate å trekke skatt, vil det kunne føre til at organisasjonen som arbeidsgiver må betale skattetrekket. Det samme ansvaret gjelder når det er trukket skatt, men uten at trekkbeløpet er innbetalt. Dersom personer i organisasjonens (arbeidsgivers) ledelse, dvs. daglig leder og medlemmer av styret, med forsett eller uten tilbørlig aktsomhet, forsømmer å overholde reglene knyttet til gjennomføring, behandling og oppgjør av forskuddstrekk, kan disse bli gjort personlig økonomisk ansvarlige. 

Arbeidsgiveravgiften skal arbeidsgiver selv beregne, gi opplysninger om og betale ved forfall. Dette oppgjøret vil i større grad enn for forskuddstrekket ha karakter av alminnelig betalingsforpliktelse.

Strafferettslig ansvar

Det kan medføre straffeansvar ikke å overholde skattebetalingslovens regler for forskuddstrekk, se skattebetalingsloven kapittel 18. Uberettiget disponering av foretatt skattetrekk vil også kunne rammes av straffelovens bestemmelser om underslag. I organisasjoner vil dette straffeansvaret kunne gjøres gjeldende mot den daglige ledelse og medlemmer av styret.

Det kan medføre straffeansvar å gi eller medvirke til å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger om arbeidsgiveravgift til skattemyndighetene. Det samme gjelder unnlatelse av å gi pliktige opplysninger. Det kan medføre straffeansvar etter skatteforvaltningsloven dersom man ikke overholder bestemmelsene om å levere lønnsopplysninger og skattemelding forutsatt at organisasjonen har skattepliktig inntekt og formue.