Skattefritak for organisasjoner

Institusjoner, organisasjoner, selskap, foreninger og stiftelser mv. som ikke har erverv til formål er fritatt for formues- og inntektsskatt. Andre kan også komme inn under skattefritaket.

Når er organisasjonen skattefri?

Betingelsen for fritak fra skatteplikt er at organisasjonen ”ikke har erverv til formål”. Vurderingen av om institusjonen eller organisasjonen ikke har erverv til formål, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av bl.a. virksomhetens art, det vedtektsbestemte formål, vedtektenes bestemmelser om disponering av overskudd og anvendelse av overskudd ved oppløsning, organisasjonens oppbygging og den virksomhet som faktisk drives.

Sentralt i vurderingen er om organisasjonen tar sikte på å oppnå økonomiske fordeler for seg selv eller andre. Hvis organisasjonen har datterselskaper, skal også datterselskapenes aktivitet tas med ved vurderingen. Har organisasjonen flere formål, er det hovedformålet som er avgjørende.

En ellers skattefri organisasjon er  skattepliktig for sin økonomiske virksomhet som ikke realiserer/virkeliggjør institusjonens ikke-ervervsmessige formål. Se mer om dette under avsnittet ”Økonomisk virksomhet”.

Dersom organisasjonens inntekter hovedsakelig består av støtte, kontingenter, gaver, innsamlinger og/eller frivillig innsats trekker det i retning av skattefritak. Har enkeltpersoner eller foretak rett til deler av overskuddet, eller rett til å overta eiendelene dersom organisasjonen opphører, trekker det i retning av at organisasjonen har erverv til formål og er skattepliktig.

Det kreves ikke at organisasjonen har et allment akseptert "godt" formål for å komme inn under skattefritaket. Også en organisasjon med et kontroversielt formål kan falle inn under bestemmelsen så lenge den ikke har erverv til formål.

For allmennyttige eller veldedige institusjoner eller organisasjoner er det noen gunstige spesialregler som blir omtalt senere.

Det er skattekontoret som avgjør om en organisasjon er å anse som skattefri eller ikke. Ta kontakt med skattekontoret for å få vurdert spørsmålet dersom du er i tvil. 

Skattefrie inntekter

For skattefrie organisasjoner er følgende typer inntekter skattefrie:

  • Medlemskontingenter
  • Startkontingenter
  • Treningsavgifter
  • Billettinntekter ved arrangementer
  • Offentlige tilskudd
  • Rene gaver og tilskudd
  • Inntekt av medlemsmøter (klubbaftener, møter, tilstelninger)  
  • Inntekt av enkeltstående, tilfeldige aktiviteter og arrangementer som for eksempel loppemarked
  • Salg av supporterutstyr