Skatteplikt for utøvere og tillitsvalgte mv.

Lønnsutbetalinger fra skattefrie organisasjoner, herunder veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.

Beløpsgrenser for skatteplikt

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet. 

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merkostnader med inntil 10 000 kroner ved ett medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon, er ikke lønnsopplysningspliktig eller skattepliktig. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil 10 000 kroner som utbetales til person i lønnet stilling i organisasjonen til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. 

Hvis en trekkfri utgiftsgodtgjørelse overstiger 10 000 kroner er den lønnsopplysningspliktig, og det må på vanlig måte vurderes om det foreligger noe overskudd som skal beskattes. Naturalytelser i form av fri transport til og fra arrangementer (gjelder ikke fri bil), kost og losji ved slike tjenestereiser, fritt utstyr mv., når det ytes i organisasjonens interesse, er skattefrie for mottakeren. 

Beløpsgrensene gjelder utbetalinger fra hver enkelt arbeidsgiver (selvstendig organisert enhet). Hvis deler av en frivillig organisasjon reelt er skilt ut med f.eks. eget styre og regnskap, kan hver av de utskilte delene regnes som en arbeidsgiver. Ta kontakt med skattekontoret dersom du er i tvil.

Regnes aktiviteten som næringsvirksomhet for mottakeren, er alt vederlag skattepliktig uten noen nedre beløpsgrense, uansett om det kommer fra organisasjonen (idrettslag, korps e.l.), supporterklubb, sponsorer, firmaer, privatpersoner eller andre. 

Skattefri dekning av arbeidsreise

Fordel i form av arbeidsgivers dekning av arbeidsreise regnes ikke som skattepliktig inntekt når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon, og arbeidstakerens øvrige lønn og godtgjørelse fra organisasjonen ikke overstiger 80 000 kroner i inntektsåret. Beløpsgrensen for skattefri reisedekning følger beløpsgrensen for lønn per ansatt som gir slike organisasjoner arbeidsgiveravgiftsfritak etter folketrygdloven § 23-2. 

Ved refusjon av reisekostnader er det et vilkår for skattefritak at arbeidstakeren dokumenterer kostnadene med kvittering eller andre bilag. Dersom det utbetales bilgodtgjørelse, er det et vilkår for skattefritak at godtgjørelsen ikke overstiger de satser som er fastsatt i Skattedirektoratets årlige takseringsregler for beskatning av overskudd på kilometergodtgjørelse utbetalt etter kilometersatser for bruk av bil mv. Videre er det et vilkår at reisekostnadene legitimeres ved reiseregning utfylt av arbeidstakeren.

Reiseregningen må inneholde følgende opplysninger:

 • Arbeidstakerens navn, adresse og underskrift
 • Dato for avreise og hjemkomst for hver reise
 • Hensikten med reisen/hvilke arrangementer arbeidstakeren har deltatt på
 • Framstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer
 • Totalt kjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt tripteller) ved begynnelsen og slutten av hver reise.
 • Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for

Amatører

Amatører som mottar økonomisker fordeler fra skattefrie organisasjoner, kan være skattepliktige for disse verdiene. Som skattepliktig inntekt regnes f.eks.:

 • Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste
 • Fri bil
 • Fri bolig
 • Feriereiser
 • Klær til privat bruk
 • Eventuelt overskudd på nattillegg
 • Godtgjørelse per trenings- og øvingskveld eller for konkurranse, opptreden, konsert og lignende

Beløpsgrensen for skattepliktig lønnsinntekt gjelder, se ovenfor.

Utstyr til eget bruk under utøvelsen er vanligvis ikke skattepliktig.

Profesjonelle utøvere

Profesjonelle utøvere er skattepliktige for alle økonomiske fordeler som oppnås ved utøvelsen. Så vel kontante penger som premier, overgangssummer mv. er skattepliktig.

Beløpsgrensen for skattepliktig lønnsinntekt gjelder hvis utøveren er lønnstaker, se ovenfor.

Trenere, tillitsvalgte og andre

Godtgjørelse til trenere, dirigenter, funksjonærer, dommere, tillitsvalgte mv. er skattepliktig lønn. Beløpsgrensen for skattepliktig lønnsinntekt gjelder, se ovenfor.

Utstyrsgodtgjørelse til idrettsdommere innen lagidretter hvor det er nødvendig med spesielt utstyr, f.eks. sko, drakt, beskyttelse mv., godkjennes som skattefri godtgjørelse ved skattefastsettingen med inntil 280 kroner per oppdrag. Samlet skattefri utstyrsgodtgjørelse som utbetales til idrettsdommeren fra samme oppdragsgiver, kan ikke overstige 2 800 kroner per år. Utstyrsgodtgjørelse kan utbetales skattefritt i tillegg til organisasjonens skattefrie lønnsutbetaling, se foran under Beløpsgrenser for skatteplikt. Utbetaling av godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste anses som lønn.

Fradrag for kostnader

Utøvere og andre som har skattepliktig inntekt fra veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner, har på samme måte som for annen arbeidsinntekt, rett til fradrag for kostnader som er pådratt i arbeidsforholdet. Utgiftene inngår i minstefradraget. Også mottakere som i sin øvrige virksomhet er næringsdrivende, kan bruke minstefradrag i lønn fra organisasjonen.

Aktuelle kostnader kan være:

 • Kostnader til utstyr
 • Kontingent til fagforening

Utenom minstefradraget kan det kreves fradrag for reise mellom hjem og trenings- eller konkurransested (når dette er et fast arbeidssted). Kostnader til yrkesreise er inkludert i minstefradraget. Merkostnader til kost og losji i forbindelse med overnatting under arbeidsopphold utenfor hjemmet, kan trekkes fra utenom minstefradraget. Kreves det fradrag for de faktiske kostnadene, må disse kunne dokumenteres.

Idrettsstipend

Stortinget har bevilget idrettsstipend til toppidrettsutøvere. Stipendet utbetales gjennom Norges Idrettsforbund. 

Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig. I den grad utøverens kostnader er fradragsberettigede etter de vanlige reglene, vil bare et eventuelt overskudd bli skattepliktig. Det samme gjelder for stipend gitt av Olympiatoppen. Stipend som er ment å tre i stedet for arbeidsinntekt, regnes som vanlig lønn.

Fond for idrettsutøvere

Økonomiske bidrag til aktive idrettsutøvere kan innbetales til utøverens konto i et fond. Fondets vedtekter må være fastsatt etter "Standardvedtekter for særforbundenes fond for aktive idrettsutøvere", godkjent av Finansdepartementet. Inntekt som er satt inn i fondet, skattlegges først når midlene utbetales til idrettsutøveren. Renteinntekter av fondet blir imidlertid skattlagt fortløpende i det året de tjenes opp. 

Det skal ikke trekkes skatt i det beløp bedrifter, sponsorer mv. setter inn i fondet. Bedriften eller sponsoren skal ta med innbetalingene til fondet i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Bedrifter, sponsorer mv. må rapportere beløp som er innbetalt på den enkelte idrettsutøvers konto i fondet på a-meldingen

Fondet må rapportere utbetalinger til den enkelte idrettsutøver i a-meldingen