Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Yrkeskoder i stat og kommune for «frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar»

  • Oppdatert: 05.04.2019

Fra 1.april 2019 skal du rapportere yrkeskode på arbeidsforholdstype «Frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar» i a-meldingen.

Spesielt for stat og kommune

Her får du informasjon tilpasset kommunale og statlige arbeidsgivere om rapportering av yrkeskoder for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar .

  • Det er arbeidsoppgavene som bestemmer yrkeskoden. Type arbeidsforhold, om det er ordinært, maritimt eller frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar, har ikke noe å si for hvilken yrkeskode du skal rapportere. Når frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar utfører samme type arbeid som en ordinært ansatt, skal du bruke samme yrkeskode som for den med ordinært/maritimt arbeidsforhold.

  • Noen arbeidsoppgaver er vanligst for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. SSB har laget en oversikt over yrkestitler med koder som er vanlige i statlig og kommunal sektor.

Viktig informasjon

Om dere ikke finner noen yrkestitler som passer, på listen under, så prøv først et søk i SSBs yrkeskatalog.

Om dere heller ikke finner en passende yrkestittel/kode her, kan dere sende spørsmål til [email protected]

 

Kommune: yrkeskoder som er typisk for «frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar»

Yrkestittel Kode
STYRELEDER 1210212
STYREMEDLEM 1210160
FOLKEVALGT (KOMMUNESTYRE) 1110122
FOLKEVALGT (FYLKESTING) 1110123
FYLKESORDFØRER 1110102
ORDFØRER 1110103
FAU MEDLEM/LEDER 3431140
UTVALGSMEDLEM (KOMMUNALE/FYLKESKOMMUNALE POLITISKE UTVALG) 1110127
SENSOR (VIDEREGÅENDE SKOLE) 2320107
SENSOR (GRUNNSKOLE) 3310117
KULTURSKOLELÆRER 3349135
TOLK 2544112
FOSTERMOR 5136105
FOSTERFAR 5136106
OMOSRGSARBEIDER (OMSORGSSTØNAD) 5133122
TILSYNSFØRER (BARNEVERNET) 3460141
VERGE 3460150

 

Stat: yrkeskoder som er typisk for «frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar»

Yrkestittel Kode
STYRELEDER 1210212
STYREMEDLEM 1210160
FOREDRAGSHOLDER 3349136
UTVALGSMEDLEM (ØKONOMI) 2411124
UTVALGSMEDLEM (HELSE) 2413127
UTVALGSMEDLEM (SAMFUNNSFAG) 2411125
UTVALGSMEDLEM (JUS) 2412136
UTVALGSMEDLEM (TEKNISKE FAG) 2413127
TOLK 2544112


 
Yrkestitler oppdragstakere mest brukt i noen få statlige virksomheter  

Justisområdet
 
MEDDOMMER (DOMSTOLENE) 3449121
JURYMEDLEM (DOMSTOLENE) 3449122
SAKKYNDIG (REGNSKAP) 2541144
SAKKYNDIG (JUS) 2521117
SAKKYNDIG (SAMFUNNSFAG) 2542114
SAKKYNDIG (TEKNISKE FAG) 2142132
SAKKYNDIG (HELSE) 2221149
HUNDEPASSER 5149123

Helse og sosial
 
FOSTERMOR
5136105
FOSTERFAR 5136106
BRUKERREPRESENTANT (HELSE- OG SOSIALSEKTOR) 2512156
TILSYNSFØRER (BARNEVERNET) 3460131
VERGE 3460150

Universitets- og høgskoler
 
PRAKSISVEILEDER (UNIVERSITET- OG HØGSKOLE)
2310124
FORSØKSPERSON (FORSKNINGSPROSJEKT) 9160122
OPPONENT (UNIVERSITET OG HØGSKOLER) 2310122
GJESTEFORELESER (UNIVERSITET OG HØGSKOLER) 2310123
BRUKERREPRESENTANT (SKOLE) 3431139
PRAKSISVEILEDER (UNIVERSITET- OG HØGSKOLE) 2310124
FORSØKSPERSON (FORSKNINGSPROSJEKT) 9160122
SENSOR (UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN) 2310121
MEDLEM (BEDØMMELSESKOMITE) 2310125

 

Uten arbeidsforhold eller arbeidsforhold "Pensjoner og andre type ytelser"

Personer som ikke mottar lønn, honorar ol., men kun utgiftsgodtgjørelser, skal du ikke rapportere med arbeidsforholdstype "Frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar ". Disse skal du rapportere med arbeidsforholdstype «Pensjoner og andre ytelser», eller la være å rapportere type arbeidsforhold. Dette gjelder for eksempel personer på introduksjonsordning for flyktninger og personer i arbeidspraksis fra NAV. Det samme gjelder  for andre spesielle grupper som vitner i saker i domstolene og personer i arbeidspraksis fra NAV.

Mer informasjon om dette finner du i veiledningen til a-meldingen.