Mottatt faktura for forskotsskatt?

Viss du har mottatt faktura for forskottsskatt og du ønskjer å endre den, kan du sjølv logge inn, sjekke og endre forskottsskatten for 2023.

Dette må du gjere viss du har fått faktura

Viss du har fått forskottsskatt, og ikkje har hatt det tidlegare, kan det vere fordi vi har berekna høgare skatt i skattekortet enn arbeidsgivar kan trekkje frå lønna di eller pensjonen din.

Sjekk desse tala:

 • Inntekt
 • Renteinntekter
 • Formue
 • Gjeld
 • Gjeldsrenter

Du må endre skattekortet viss tala er feil.

Dersom inntekta di eller formuen din blir lågare eller høgare enn forventa, bør du endre tala i skattekortet ditt slik at du slepp å betale for mykje eller for lite forskottsskatt.

Du må anslå, så godt du kan, kor mykje inntekt og formue du kjem til å få i år. Viss du er usikker på kor mykje du forventar å ha i renteinntekter eller gjeldsrenter i år, kan du ta kontakt med banken din og spørje.

Viss du endrar beløpa i skattekortet, vil også forskottsskatten endre seg. Du kan sjå berekna forskottsskatt i skattekortet.

Viss forskottsskatten er riktig, men du vil betale mindre forskottsskatt og få høgare skattetrekk på lønn, kan du sjølv endre fordelinga mellom forskottsskatt og skattetrekk.

Skatteetaten bruker informasjon om inntekta di og formuen din frå skattemeldinga di for 2021 for å rekne ut kor mykje forskottsskatt du skal betale.

Rentenivået i 2021 var veldig lågt. Rentene har auka i 2022 og vil mest sannsynleg auke i 2023. For nokon vil det derfor vere ei stor endring i tala vi har lagt inn i skattekortet ditt for 2023.

Døme – Når du har renteinntekter
I 2021 hadde du 100 000 kroner i banken og fekk i snitt 0,15 prosent i rente. Det gav deg 150 kroner i renteinntekter. For å ta omsyn til at rentene har auka vil skattekortet du har fått for 2023 vise at vi har antatt at renteinntektene dine vil vere 1 300 kroner.

Viss du hadde 1 million kroner i banken i 2021 og renta i snitt var 0,4, ville renteinntektene dine vore 4 000 kroner. Basert på auken av renta vil skattekortet ditt for 2023 vise at vi har antatt at renteinntektene dine vil vere 34 640 kroner.

Sjekk at tala stemmer med forventningane dine. Du må endre skattekortet viss tala er feil.

Fakturaen du har fått er for ein termin, det vil seie at den er ¼ av den totale forskotsskatten det er berekna at du skal betale i år.

Viss du endrar tala i skattekortet, vil forskotsskatten endre seg. Du kan sjå forskotsskatten som er berekna i skattekortet. Etter at du har endra skattekortet, kan du sjølv endre beløpet på fakturaen i nettbanken din til ¼ av den nye, berekna forskotsskatten. Du vil ikkje få ein ny faktura fra oss.

Viss forskotsskatten er endra til null kroner i skattekortet ditt, kan du slette fakturaen frå nettbanken utan å betale han.

Døme – Redusere forskotsskatten
Du har fått faktura på forskotsskatt på 25 000 kroner. Du sjekkar skattekortet ditt og ser at berekna forskotsskatt for heile året er 100 000 kroner. Du ser også at renteinntektene dine er sett for høgt, og justerer dei ned. Ny berekna forskotsskatt blir 60 000 kroner.

Fakturaen du allereie har fått er for 1. termin, det vil seie ¼ av totalbeløpet, og er basert på det du først fekk berekna i forskotsskatt.

Sidan du har fått ny berekna forskotsskatt, kan du endre beløpet på fakturaen i nettbanken til ¼ av 60 000 kroner, altså 15 000 kroner.

Forskotsskatt for enkeltpersonføretak

Dersom du driv sjølvstendig næringsverksemd som enkeltpersonføretak eller er deltakar i selskap med deltakarfastsetjing, skal du som regel betale forskotsskatt. 

Du skal betale skatten i løpet av det året du tener pengane. Forskotsskatten blir fastsett på bakgrunn av det du forventar av overskot, pluss anna løns- eller pensjonsinntekt du har i tillegg til næringsinntekta, kapitalinntekter, frådrag og formue. Skatteprosenten ligg vanlegvis mellom 34,4 og 49,8 prosent.

Kva vil du gjere?

Nye enkeltpersonføretak og deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing som er busette i Noreg, kan søkje om forskotsskatt dersom skattepliktig overskot er forventa.

Det er ingen automatikk i at du får tilsendt faktura på forskotsskatt. Du må sjølv søkje om å få rekne ut forskotsskatten din. 

Logg inn for å søkje om forskotsskatt

Dette må du fylle ut i søknadsskjemaet:

 • Vel kategorien «Næring».
 • Vel inntekta som er aktuell for deg. Det vanlegaste er «Anna næring».
 • Legg inn forventa overskot både i «Overskot anna næring» og «Personinntekt – anna næring». Anslå eit beløp etter beste evne. Du kan endre dette seinare dersom du ser at du har anslått feil.

Søknaden vil innehalde alle dei skattepliktige forholda dine. Viss du har lønnsinntekt i tillegg til næringsinntekt, vil du dermed ofte få ein kombinasjon av skattekort og forskotsskatt.

Du finn ei utrekning av forskotsskatt og eventuell prosent for skattekort nedst på sida. Den utrekna forskotsskatten blir fordelt på fire innbetalingar og du får tilsendt faktura.

Budsjettert underskot i næring blir ikkje teke med på skattekortet. Endeleg underskot blir teke med i skattemeldinga.

Før kvart forfall får du tilsendt ein faktura med konto- og KID-nummer. Du finn denne i innboksen din i Altinn eller i nettbanken din. 

Dersom du ikkje har faktura: 

Det blir ikkje sendt ut nye fakturaer ved endring etter at opphavleg faktura er send ut.

Viss du har fått faktura i nettbanken din, kan du sjølv endre beløpet på fakturaen. Viss forskottsskatten er null kroner, kan du slette fakturaen frå nettbanken din utan å betale den. 

Betalingsfristar

I løpet av året får du fire fakturaar:

 • 15. mai
 • 15. juni
 • 15. november
 • 15. desember

Ver nøye med å betale forskotsskatten innan fristen

Dersom ein termin ikkje er betalt innan fristen (ved forfall), vil forskotsskatten for heile året forfalle til betaling. Dette inneber at heile forskotsskatten for inneverande år kan tvangsinnkrevjast. Forseinkingsrenter kjem i tillegg. Renter blir rekna frå forfall fram til betaling. 

Dersom du ikkje kan betale

Forskotsskatten skal betalast ved forfall. Dette gjeld sjølv om du har søkt om å få endra skatten, men ikkje har fått svar på søknaden. Utsetjing av betaling av skatt eller andre betalingsordningar blir berre unntaksvis innvilga.

For å berekne kor mykje forskottsskatt du skal betale, hentar vi informasjon frå skatteoppgjeret ditt i fjor.

Du kan endre forskottsskatten når som helst i løpet av året.

Dersom overskottet ditt blir lågare eller høgare enn det som er oppført i skattekortet, bør du endre beløpet. Overskottet finn du ved å leggje saman inntekter og trekkje frå kostnader i enkeltpersonføretaket ditt.

Dersom du betaler for lite forskottsskatt, må du betale restskatt året etter. Dersom du betaler for mykje forskottsskatt, får du pengar igjen ved skatteoppgjeret året etter.

Dersom du endrar skattekortet tett opptil forfallsdato, må du framleis betale det beløpet som er fastsett tidlegare, men vi vil justere beløpet for neste termin.

Sjukepengar

Sjukepengar til næringsdrivande frå Nav er ei trekkfri yting. Det betyr at Nav ikkje trekkjer skatt ved utbetaling. Ytinga er likevel skattepliktig. Du må derfor passe på at du betaler forskottsskatt av sjukepengane. Sjukepengar for næringsdrivande skal førast i ein eigen post i skattekortsøknaden, som du finn under kategorien "Næring".

Du kan sjølv justere fordelinga mellom forskotsskatt og skattetrekk

Meir informasjon om forskotsskatt

Du kan sjekke kor mykje du har betalt i forskotsskatt ved å logge inn på Sjå krava og betalingane dine

Du kan sjølv justere fordelinga mellom forskotsskatt og skattetrekk. Du kan til dømes justere slik at du får eit høgare skattetrekk på løna din og lågare forskotsskatt, eller omvendt. Du kan ikkje endre forskotsskatten til eit lågare beløp enn det du allereie har betalt i forskotsskatt i år. Justering mellom forskotsskatt og skattetrekk endrar ikkje den totale utrekna skatten.

Du må logge inn for å gjere endringar mellom forskotsskatt og skattetrekk. Når du er logga inn, finn du dette feltet for justering av forskotsskatt nedst på sida:

Bilde-NYN_id1404.png

Sjå kor mykje du har betalt i forskotsskatt 

Du kan sjekke kor mykje du har betalt i forskotsskatt ved å logge inn på Sjå krava og betalingane dine.

Du får éin samla forskotsskatt, éi skattemelding og eitt skatteoppgjer. Du får eitt samla krav for alle skatteforholda.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å søkje om endring av forskotsskatten, må du skrive ut skjema RF-1102 og sende det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Skriv ut skjema RF-1102 – Søknad om endring av skattekort/forskotsskatt

Papirskjemaet inneheld mange postar. Du skal berre fylle ut postane som gjeld for deg.

Forskotsskatt

Her kan du sjå ein liten film som forklarer 

 • om du skal betale forskotsskatt
 • korleis du søkjer om forskotsskatt
 • kvar du finn betalingsinformasjon