Fra poster til tema i den nye skattemeldingen

Her ser du en oversikt over hvilke poster som har blitt til hvilke tema i den nye skattemeldingen.

Postene endres til tema i den nye skattemeldingen. Les mer om de ulike formatene av skattemeldingen

 

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
1.5.2 BSU i annen EØS-stat (ikke Norge) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
1.5.2 Skattefri spillegevinst Gave og arv > Spillegevinst
1.5.3 Mottatt arv eller gave Gave og arv > Gave og arv
1.5.6 Inntekt og formue i utlandet og skattemessig utflytting Andre forhold > Dokumentasjon hvis du krever redusert skatt eller trygdeavgift
RF-1147 Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag Metode for dobbeltbeskatning > Kredittfradrag
RF-1150 Nedsetting av inntektsskatt på lønn Metode for dobbeltbeskatning > Alternativ fordeling
1.5.12 Skattebegrensning liten skatteevne Andre forhold> Skattebegrensning
1.6.1 Positivt beregnet personinntekt - fiske og familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
1.6.3 Sykepenger mv til fisker eller familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
2.1.1 Lønn, naturalytelser mv. Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.2 Inntekt, grunnlag for særskilt fradrag for sjøfolk Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.3 Inntekt dagmamma og familiebarnehage i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.3 Sykepenger til dagmamma og familiebarnehage - i eget hjem Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelser Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.4 Overskudd regnskapsbehandlet bil (RF-1125) Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.5 Annen arbeidsinntekt Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.1.7  Dagpenger for næringsdrivende herunder fiskere Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.1.8 Uføretrygd fra folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.9 Uføreytelser fra andre ordninger (herunder uføreytelser fra IPA/IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.9 Uføreytelser fra utlandet Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.1.10 Ektefelletillegg - uføre Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.1 Pensjon fra folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Pensjon fra andre enn folketrygden Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Utbetaling fra individuell pensjonsavtale (IPA og IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
2.2.2 Annen pensjon fra utlandet Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.2 Supplerende stønad Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.3 Pensjon fra annen EØS-stat som tilsvarer alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.4 Ektefelletillegg Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.2.5 Pensjon fra utlandet - skattefri i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.4.1 Lønn til barn som er 12 år eller yngre Arbeid, trygd og pensjon > Lønn og tilsvarende ytelser
2.6.1 Uførerenter og livrenter utenfor arbeidsforhold Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.2 Skattepliktig utbetaling fra livrente i - og utenfor arbeidsforhold Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.2 Skattepliktig livrente utenfor arbeidsforhold til barn som er 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
2.6.3 Barnepensjon til barn som er 16 år eller yngre Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
2.7.3 Inntekter fra fiske og fangst Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.7.13 Sykepenger til fiske og ande næringsdrivende Næring > Inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet
2.8.1 Andel av inntekt i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
2.8.1 Andel av inntekt i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
2.8.2 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.2 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring, fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.3 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom som du selv har brukt Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.4 Skattepliktig gevinst ved salg mv. av fast eiendom Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
2.8.5 Nettoinntekt ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland RF-1189 Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.5 Andel overskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland  fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
2.8.5 Skattepliktig inntekt ved utleie av fritidseiendom i utlandet som du selv har brukt Bolig og eiendeler > Utleie

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
3.1.1 Renteinntekter i innenlandsk bank Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.1 Renteinntekter i bank, tilhørende barn 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.2 Renteinntekter av utestående fordringer, gjeldsbrev o.l Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.2 Renteinntekter av for sent utbetalt lønn/pensjon Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.2 Renteinntekter av livsforsikring  Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
3.1.2 Renteinntekter av skadeforsikring Bank, lån og forsikring > Skadeforsikring
3.1.2 Renteinntekter av obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.1.2 Renteinntekter Verdipapirfond Finans > Verdipapirfond
3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes av lån til selskap (RF-1070) Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.4 Gevinst fondskonto aksjedel/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
3.1.4 Skattepliktig utbetaling - kapitalforsikring uten garantert avkastning Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
3.1.4 Avkastning/gevinst kapitalforsikring Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
3.1.5 Skattepliktig utbytte overf. fra aksjeoppgaven  (RF-1088) Finans > Aksjer
3.1.5 Utbytte/utdeling verdipapirfond Finans > Aksjesparekonto
3.1.6 Skattepliktig utbytte i aksjefond Finans > Verdipapirfond
3.1.6 Utbytte/utdeling verdipapirfond, tilhørende barn 16 år eller yngre Finans > Verdipapirfond
3.1.7 Skattepliktig utbytte på aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Aksjer
3.1.7 Utbytte aksjer i NOKUS-selskap (RF-1246) Finans > Aksjer
3.1.7 Annet skattepliktig utbytte fra aksjer mv Finans > Aksjer
3.1.8 Skattepliktig gevinst ved salg av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Finans > Aksjer
3.1.8 Skattepliktig uttak/gevinst aksjesparekonto Finans > Aksjesparekonto
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond aksjedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.1.9 Gevinst ved salg av verdipapirfond rentedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.1.10 Gevinst salg obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.1.10 Gevinst verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Aksjer
3.1.10 Gevinst verdipapirfond, rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159)

Finans > Verdipapirfond

3.1.11 Gevinst ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.1.11 Renter av innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
3.1.11 Renteinntekter utenlandske verdipapirfond rentedel, obligasjoner/sertifikater (RF-1159) Finans > Verdipapirfond
3.1.11 Utestående fordring mv. på utenlandsk debitor Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
3.1.12 Retur av premie IPS Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.1.12 Utbetaling fra avtaler om individuell sparing til pensjon Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.1.12 Annen inntekt Andre forhold> Annen inntekt
3.1.12 Tilbakeførte renter Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.1.12 Retur av premie (IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Pensjon og trygd
3.1.13 Gevinst andre finansprodukter (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.1.13 Gevinst andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.1.14 Skattepliktig avkastning kundeutbytte Bank, lån og forsikring > Kundeutbytte
3.1.15 Annen inntekt, avkastning eller rente finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.2.2 Faktiske kostnader   Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.2.2 Fradragsberettiget premie til syke- og ulykkesforsikring Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.2.7 Merkostnader for kost ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Arbeid, trygd og pensjon > Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
3.2.7 Merkostnader for losji ved arbeidsopphold utenfor hjemmet Arbeid, trygd og pensjon > Merkostnader ved arbeidsopphold utenfor hjemmet
3.2.8/3.2.9  Fradrag for reise mellom hjem og arbeid/besøksreiser Arbeid, trygd og pensjon > Arbeids- og pendlerreiser
3.2.10 Foreldrefradrag Familie og helse > Kostnader til barnepass (foreldrefradrag)
3.2.11 Fagforeningskontingent Arbeid, trygd og pensjon > Fagforeningskontingent
3.2.12 Fradragsberetiget premie til pensjonsordning Arbeid, trygd og pensjon > Premie til pensjonsordning
3.2.12 Utenlansk pensjonsordning - tjenestepensjonsordning i arbeidsforhold i en annen EØS-stat Arbeid, trygd og pensjon > Premie til pensjonsordning
3.2.13 Særskilt fradrag for sjøfolk Arbeid, trygd og pensjon > Særskilt fradrag for sjøfolk
3.2.14 Særskilt fradrag for fiskere og fangstmenn Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.15 Jordbruksfradrag Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.16 Særskilt fradrag for reindriftsvirksomhet Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.17 Særskilt fradrag for skifterproduksjon i Nord-Troms og Finnmark Næring > Særskilt fradrag for primærnæring
3.2.18 Premie til egen tilleggstrygd for næringsdrivende Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter > Andre kostnader knyttet til andre inntekter
3.3.1 Renter av gjeld Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.1 Betalte forsinkelsesrenter, sum alle kommuner Bank, lån og forsikring > Annen gjeld
3.3.1 Rentefordel rimelig lån fra arbeidsgiver Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.2 Renter av gjeld i utlandet Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
3.3.4 Andel kostnader i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
3.3.5 Individuell pensjonsavtale (IPS) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.5 Individuell pensjonssparing (ny IPS) i Norge Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.5 Utenlandsk pensjonsordning - individuell pensjonssparing i en annen EØS-stat (tilsvarende ny norsk IPS) Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
3.3.6 Fradragsberettiget tap ved salg mv. av fast eiendom     Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.3.6 Tap ved salg eller annen realisasjon av fast eiendom i utlandet Bolig og eiendeler > Gevinst eller tap ved salg av eiendom
3.3.7 Tap fondskonto aksjedel/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
3.3.7 Gave til frivillige organisasjoner     Gave og arv > Gave til frivillige organisasjoner
3.3.7 Tap ved salg mv. av andel i NOKUS-selskap (RF-1246) Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.3.7 Årsavgift VPS-konto Finans > Forvaltningskostnader
3.3.7 Tilskudd til vitenskapelig forskning Gave og arv > Tilskudd til vitenskapelig forskning
3.3.7 Gaver gitt til organisasjoner i utlandet  Gave og arv > Gave til frivillige organisasjoner
3.3.7 Andre fradrag Arbeid, trygd og pensjon > Minstefradrag og andre kostnader knyttet til arbeid og andre inntekter
3.3.7 Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere Arbeid, trygd og pensjon > Standardfradrag for utenlandske arbeidstakere på skip eller sokkel
3.3.8 Tap ved salg mv. av aksjer mv. fra Aksjeoppgaven (RF-1088) Finans > Aksjer
3.3.8 Tap salg aksjesparekonto Finans > Aksjesparekonto
3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond aksjedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.3.9 Tap ved salg av verdipapirfond rentedel kombinasjonsfond Finans > Verdipapirfond
3.3.10 Tap ved salg av obligasjoner Finans > Obligasjoner
3.3.10 Tap aksjer og verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Aksjer
3.3.11 Fremførbart underskudd fra tidligere år Andre forhold > Fremført underskudd fra tidligere år
3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring, fordelt fra ektefelle  Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland (RF-1189) Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.12 Andel underskudd ved utleie mv. av fast eiendom utenfor næring utland  fordelt fra ektefelle Bolig og eiendeler > Utleie
3.3.13 Tap andre finansprodukter  (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.3.13 Tap andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
3.3.14 Fradrag for investering i oppstartsselskap Finans > Fradrag for investering i oppstartselskap 
3.5.3 Særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne Familie og helse > Særfradrag for nedsatt ervervsevne

Slik ser det ut i gammelt format (Altinn) Slik ser det ut i ny skattemelding
4.1.1 Innskudd i innenlandsk bank Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.1 Innskudd i bank, tilhørende barn 16 år eller yngre Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.3 Kontanter (nettobeløp, inkludert kontanter i næring) Bank, lån og forsikring > Kontanter
4.1.4 Formue verdipapirfond aksjedel (RF-1159) Finans > Verdipapirfond
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond - aksjedel Finans > Verdipapirfond
4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - aksjedel Finans > Verdipapirfond
4.1.5 Formue verdipapirfond rentedel (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond tilhørende barn 16 år eller yngre - rentedel Finans > Verdipapirfond
4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond - rentedel Finans > Verdipapirfond
4.1.6 Formue av utestående fordringer, gjeldsbrev o.l  Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
4.1.7 Formue av obligasjoner Finans > Obligasjoner
4.1.7 Formue av børsnoterte norske aksjer (i VPS) Finans > Aksjer
4.1.8 Skattepliktig verdi overf. fra aksjeoppgaven  (RF-1088) Finans > Aksjer
4.1.8 Opsjoner i arbeidsforhold Bolig og eiendeler > Annen formue
4.1.8 Formue norske aksjer (RF-1159) Finans > Aksjer
4.1.8 Formue norske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.1.8 Formue aksjesparekonto - aksjedel Finans > Aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto - kontanter Finans > Aksjesparekonto
4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank (RF-1231) Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.1.10 Formue andre finansprodukter Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
4.1.10 Formue andre finansprodukter (RF-1159) Finans > Andre finansprodukter og virituell valuta/kryptovaluta
4.2.3 Innbo/løsøre inkludert båt med salgsv. under 50 000 kr Bolig og eiendeler > Innbo og løsøre (inkludert fritidsbåt med salgsverdi under 50 000)
4.2.3 Formue av inventar/løsøre ved utleie Bolig og eiendeler > Innbo og løsøre (inkludert fritidsbåt med salgsverdi under 50 000)
4.2.4 Båt, salgsverdi på 50 000 kr eller høyere Bolig og eiendeler > Fritidsbåt (salgsverdi 50 000 eller høyere)
4.2.5 Bil o.l. Bolig og eiendeler > Kjøretøy (bil, motorsykkel, campingvogn m.m.)
4.2.6 Campingvogn  Bolig og eiendeler > Kjøretøy (bil, motorsykkel, campingvogn m.m.)
4.3.2 Bolig Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.2 Boenhet i boligselskap Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.2 Flerboligbygninger Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.3 Selveid fritidseiendom Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.3 Andel i fritidsboligselskap Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.4 Skogeiendom  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5. Gårdsbruk  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Ubebygd tomt utenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Annen fast eiendom innenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Annen fast eiendom utenfor inntektsgivende aktivitet Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.3.5 Norsk næringseiendom (RF-1098) Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.4.4 Skip, fiske og fangstverktøy mv Andre forhold > Annen formue innenfor inntektsgivende aktivitet
4.5.1 Premiefond Arbeid, trygd og pensjon > Individuelle pensjonsordninger (IPA/IPS)
4.5.2 Formue fondskonto/aksjedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
4.5.2 Formue fondskonto kontant/rentedel Bank, lån og forsikring > Fondskonto
4.5.2 Formue kapitalforsikring Bank, lån og forsikring > Kapitalforsikringsavtale
4.5.2 Gjenkjøpsverdi av individuell livrenteforsikring Bank, lån og forsikring > Livsforsikring
4.5.3 Andel av formue i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.5.3 Andel av formue i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.5.4 Annen skattepliktig formue Bolig og eiendeler > Annen formue
4.5.4 Rettigheter knyttet til skog/utmark Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Formue av fast eiendom i utlandet  Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.1 Fast eiendom på Svalbard Bolig og eiendeler > Bolig og eiendom
4.6.2 Utestående fordring mv. på utenlandsk debitor Bank, lån og forsikring > Private lån og krav
4.6.2 Formue utenlandske aksjer (RF-1159) Finans > Aksjer
4.6.2 Formue utelandske obligasjoner og sertifikater (RF-1159) Finans > Obligasjoner
4.6.2 Formue utenlandske aksjer fra norske banker og finansinstitusjoner Finans > Aksjer
4.6.2 Formue av utenlandske aksjer i verdipapirregisteret (VPS) Finans > Aksjer
4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet Bolig og eiendeler > Annen formue
4.8.1 Skyldig underholdsbidrag Bank, lån og forsikring > Underholdsbidrag og barnebidrag
4.8.1 Gjeld Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger
4.8.1 Skyldig restskatt Bank, lån og forsikring > Annen gjeld
4.8.2 Andel av gjeld i boligselskap Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.8.2 Andel gjeld i boligsameie Bolig og eiendeler > Andeler i boligsameie, borettslag og boligaksjeselskap
4.8.3 Gjeld i utlandet Bank, lån og forsikring > Bank- og kontoopplysninger