Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Skjønnsfastsettelse og endring

Siste publiserte rettskilder om Skjønnsfastsettelse og endring

 1. Tilleggsskatt og skjerpet tilleggsskatt. Forståelsen av det «enkelte forhold» i henhold til arbeidsgiveravgift og nedre beløpsgrense for fastsettelse av tilleggsskatt

 2. Tilleggsskatt grunnet feilføring av bilag. Spørsmål om det foreligger åpenbare regne- eller skrivefeil

 3. Krav om tilbakebetaling av uriktig oppkrevd merverdiavgift. Unntaket fra rettingskravet i «særlige tilfeller».

 4. Tapsføring av utestående fordring. Spørsmål om det foreligger en utestående fordring og om fordringen er endelig konstatert tapt

 5. Etterberegning av utgående merverdiavgift av inngangspenger/cover charge. Tilleggsskatt

 6. Snudd avregning ved import på tjenester. Spørsmål om næringsvilkåret var oppfylt, og om det forelå rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

 7. Spørsmål om innkjøpte tjenester fra utlandet er omfattet av unntaket for lotteritjenester, og dermed ikke gjenstand for beregning av snudd avregning

 8. Tilbakegående avgiftsoppgjør ved nyoppførte lokaler. Spørsmål om lokalene er leid ut innen seks måneder etter fullføring av byggetiltaket, tilleggsskatt

 9. Tapsføring av utestående fordring hvor fordringen har endret karakter til finansieringsbistand. Merknad i mva-melding, tilleggsskatt

 10. Snudd avregning ved import på tjenester. Spørsmål om næringsvilkåret var oppfylt, og om det forelå rett til fradrag for inngående merverdiavgift

 11. Fastsettelse av merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

 12. Tapsføring av utestående fordring hvor fordringen har endret karakter til finansieringsbistand, merknad i mva-melding, tilleggsskatt

 13. Tilleggsskatt ved uriktig innsendte mva-meldinger

 14. Spørsmål om fradragsrett for merverdiavgift pådratt i forbindelse med oppføring av to hytter som leies ut til industribedrift som bruker hyttene til sine ansatte

 15. Spørsmål om skatteplikt og merverdiavgiftsplikt ved salg av seksuelle tjenester (prostitusjon)

 16. Fradragsrett for inngående merverdiavgift. Spørsmål om karriereomstillingstjenester skal anses som naturalavlønning etter merverdiavgiftsloven. Tilleggsavgift.

 17. Spørsmål om skjønnsmessig fastsatt inntekt og merverdiavgift på grunnlag av påstått inntektsreduksjon som følge av interessefellesskap.

 18. Spørsmål om skjønnsfastsettelse av uttaksmerverdiavgift på anskaffelser fra selskap i interessefellesskap ved oppføring av hytter i egenregi

 19. Spørsmål om den skatte- og avgiftsmessige virkningen av at påtalemyndigheten besluttet å inndra skattepliktiges inntekter. Skjønnsfastsettelse av inngående avgift. Tilleggsskatt. Skjerpet tilleggsskatt. Tilleggsavgift.

 20. Omsetning i Norge eller omsetning til Norge

 21. Tilleggsskatt ved skjønnsvedtak

 22. Fradrag for inngående merverdiavgift på rehabiliteringskostnader knyttet til fellesarealer i utleiebygg. Forholdsmessig fradrag for fellesanskaffelser og skjønnsadgang. Salg av aksjer og fast eiendom. Tilleggsavgift.

 23. Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

 24. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende uttak av varer og tjenester knyttet til salg av fast eiendom

 25. Fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til ombygging av hotellrom til leiligheter som deretter selges

 26. Beregning av goodwill, verdsettelse av leie av kontorplass, tilleggsskatt og tilleggsavgift

 27. Unnlatt rapportering og betaling av utgående merverdiavgift knyttet til leievederlag som er ettergitt

 28. Tilleggsskatt som følge av manglende levering av mva-melding

 29. Spørsmål om endringsadgang

 30. Tilleggsskatt som følge av manglende levering av mva-meldinger

 31. Korrekt fakturering og innberetning av omsetning

 32. Periodisering av merverdiavgift ved korrigering av avgiftsoppgjør

 33. Spørsmål om skjønnsutøvelsen ved beregning av kostnader

 34. Tilleggsskatt og dobbel straffeforfølgning

 35. Spørsmålet om klagen skal avvises eller realitetsbehandles - skjønnsfastsettelse av avgiftsgrunnlaget – tilleggsskatt. Tilleggsavgift.

 36. Etterberegning av utgående merverdiavgift, økning av næringsinntekt og personinntekt, tilleggsavgift og tilleggsskatt

 37. Spørsmål om vilkårene for å ilegge tilleggsskatt er oppfylt ved uriktig fradragsføring av inngående merverdiavgift, herunder om det foreligger unntak fra tilleggsskatt i form av frivillig retting

 38. Fastsatt inntekt og merverdiavgift ved skjønn på grunn av uteholdt kontantomsetning. Etterberegnet merverdiavgift for bruk av feil avgiftssats. Tilleggsavgift. Redusert tilleggsavgift pga. liggetid

 39. Spørsmål om det foreligger endringsadgang, etterberegning av utgående merverdiavgift på anleggsbidrag/tilknytningsavgift ved salg av hyttetomter og ved byttehandel, etterberegning av inngående merverdiavgift

 40. Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift, uttaksmerverdiavgift av byggeledelse og ileggelse av tilleggsavgift

 41. Spørsmål om manglende etterfakturering av merverdiavgift på omsetning forut for registrering, manglende legitimasjon for fradragsføring av inngående merverdiavgift og ilagt 20 % tilleggsavgift

 42. Etterberegning av utgående- og inngående merverdiavgift og økning av skattepliktig inntekt. Uttak. Uteholdt omsetning. Rehabiliteringskostnader og leieinntekter.

 43. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift ved fradragsføring av inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av seilbåt

 44. Etterberegning av utgående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på grunn av manglende dokumentasjon for korrigering av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift

 45. Tilleggsavgift/tilleggsskatt ved fradragsføring av inngående merverdiavgift på grunnlag av bilag stilet til annet avgiftssubjekt

 46. Etterberegning av utgående merverdiavgift på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon for avgiftsfri omsetning av varer til avgiftssubjekt som har videresolgt varene ut av avgiftsområdet før varene er levert

 47. Skatte- og avgiftsplikt i Norge på omsetning fra nettbutikk som driftes i utlandet

 48. Etterberegning av merverdiavgift på utestående fordring. Adgang til å korrigere beregningsgrunnlag

 49. Etterberegning av inngående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 50. Etterberegning av inngående merverdiavgift og spørsmål om utleie av en campingvogn har skjedd i yrkesmessig utleievirksomhet