Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Beregning og betaling

Sist publiserte Beregning og betaling

 1. Omsetning av kunstverk i galleriets navn

 2. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring kan anses endelig konstatert tapt på grunn av skyldners manglende betalingsevne

 3. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring kan anses endelig konstantert tapt på grunn av skyldners manglende betalingsevne

 4. Beregning av merverdiavgift ved innførsel. Spørsmål om en vare kan anses som et kunstverk i avgiftsrettslig forstand

 5. Etterberegning av utgående merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på grunn av manglende dokumentasjon for korrigering av beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift

 6. Omsetning av kunstverk i galleriets navn

 7. Fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etterberegning av utgående merverdiavgift for inntekter fra utleie, samt beregning av tilleggsavgift

 8. Tilleggsavgift ved etterberegning av utgående merverdiavgift. Spørsmål om uriktig forståelse av fritaksbestemmelsen kan anses unnskyldelig

 9. KMVA 8830 Mval. § 18-1

 10. KMVA 8691AA Mval. § 3-6, § 3-30

 11. KMVA 8833 Mval. § 4-7 (1), § 18-1 (1) b, § 21-3

 12. KMVA 8834. Etterberegnet utgående merverdiavgift, samt tilleggsavgift. Mval. §§ 18-1 (1) b, 21-3

 13. KMVA 8784. Etterberegning av utgående avgift på utleie av fiskeredskap. Mval. §§ 18-1 (1) nr 2 og 3-1

 14. KMVA 8980. Etterberegning av utgående merverdiavgift på omsetning av serveringstjenester. Mval. §§ 3-1 og 21-3

 15. KMVA 8691A Forvaltning av investeringsselskap. Mval. § 3-6 og § 3-30

 16. KMVA 8695 Fradragsrett for inngående merverdiavgift på tap på fordring. Klager AS. Mval § 4-7, § 21-3.

 17. KMVA 8554 Avgiftsplikt ved etterberegning av merverdiavgift. Mval. § 3-1

 18. KMVA 8547 Utgående merverdiavgift ved formidling og salg av biler. Mval. § 18-1 første ledd nr. 2 bokstav b

 19. Økning av den reduserte merverdiavgiftssatsen fra 8 til 10 prosent

 20. KMVA 8227

 21. Merverdiavgiftsloven § 11-1 tredje ledd - Krav til utforming av faktura ved leieforedling der dette skjer sammen med omsetning av investeringsgull

 22. KMVA 8058

 23. Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

 24. Søknad om levering av årsterminoppgave for mva

 25. Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

 26. Endringer i lov om merverdiavgift – Omvendt avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning av klimakvoter

 27. Spørsmål om tidspunktet for periodisering ved prosjektmegling

 28. Forfall fjerde termin merverdiavgift – betalingsproblemer som følge av avvikling av den norske filial av Kaupting Bank

 29. Spørsmål om opprettelse av felles sekretariat endrer de samarbeidende foreningenes avgiftsmessige stilling

 30. Spørsmål om fellesregistrerte selskapers ansvar for de andre selskapenes uriktige avgiftsberegning eller manglende betaling av avgift i tiden før fellesregistrering ble foretatt

 31. Momsregler 1. desember - om teletjenester

 32. Moms på kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen

 33. Spørsmål om tidspunkt for avgiftsberegning (merverdiavgiftsloven § 32)

 34. Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

 35. Merverdiavgift og elektronisk handel – nye regler i EU om registrering for merverdiavgift ved omsetning av visse elektroniske tjenester til private

 36. Periodisering av merverdiavgift - løpende leveranser 2

 37. Periodisering av merverdiavgift - løpende leveranser