Høring

Høring: Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften).

Forslaget fremmes på vegne av de tre etatene som deltar i EDAG-prosjektet; Arbeids- og velferdsetaten, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Forskriften foreslås fastsatt med hjemmel i lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) av 22. juni 2012 nr. 43 §§ 3, 4, 5, 10 og 11.

Det foreslås samtidig endringer i skatteloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven og a-opplysningsloven, samt i forskrifter til ligningsloven, skatteloven, folketrygdloven og skattebetalingsloven som følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. Det er videre foreslått nye forskrifter til ligningsloven, folketrygdloven og statistikkloven.

Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 4. juni 2013.

Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post. Vi ber om at vårt saksnummer (2013/173983) påføres oversendelsen.

Høringssvar:

Aditro AS

Advokatforeningen

Agrodata AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Kommune

Bluegarden AS

Brønnøysundregisterene

Datatilsynet

Den norske Revisorforeningen

Direktoratet for økonomistyring

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvaret

Hogia Lønn AS

Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og Matdepartementet

LO

NARF

NHO

Norges Bondelag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

NTL Skatt

Nærings- og handelsdepartementet

Pensjonskasseforeningen

SAP

Skatteoppkrever utland

Statens Innkrevingssentral

Statens Pensjonskasse

Tripletex

UNIT4 Agresso

Utenriksdepartementet

Visma

Økonomiforbundet Fagtjenester AS