Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Klage og avgiftslemping

Siste publiserte rettskilder om Klage og avgiftslemping

 1. Klage på 20 % tilleggsskatt som følge av uriktig innsendt mva-melding. Saken aktualiserer unntak fra tilleggsskatt, herunder særlig unntaket for frivillig retting, jf. skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d

 2. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp av aksjer

 3. Om investerings- og driftstilskudd representerer vederlag for omsetning

 4. Periodisering av merverdiavgift ved korrigering av avgiftsoppgjør

 5. Spørsmål om tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Tilleggsavgift.

 6. Klage på etterberegning av merverdiavgift for avgiftspliktige tjenester

 7. Merverdiavgiftsloven - delegering av myndighet til Skattedirektoratet

 8. Omgjøring av Klagenemnda for merverdiavgift sin avgjørelse på bakgrunn av uttalelse fra Sivilombudsmannen. Legitimasjonskrav for faktura utstedt til utenlandsk kjøper som er registrert ved representant

 9. Omgjøring av Klagenemndas avgjørelse i sak vedrørende skattekontorets vedtak om dekning av sakskostnader

 10. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig omsetningsoppgave. Spørsmål om uaktsomhet ved systemfeil

 11. Spørsmål om næringsvirksomhet i forhold til sletting i Merverdiavgiftsregisteret, tilbakeføring av inngående merverdiavgift, illeggelse av tilleggsavgift og skattemessig fradragsrett for underskudd

 12. Tilleggsavgift på bakgrunn av uriktig fradragsført inngående merverdiavgift på utgifter til kårbolig

 13. KMVA 8633B Mval. § 19-2

 14. KMVA 7825 AA Mval. § 18-4 (1)

 15. KMVA 8695B. Klage på vedtak om delvis dekning av sakskostnader. Fvl. § 36

 16. KMVA 8124B. Krav om dekning av sakskostnader og krav om erstatning. Mval. § 19-2

 17. Skattebetalingsforskriften § 11-7-4 – lempning av renter og delegering av myndighet

 18. Merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd, jf. § 22-2 annet ledd – søknad om videreføring av fritak for merverdiavgift på beredskapslager

 19. KMVA 7180 A Tilbakeføring av tapsført utgående avgift. Mval. § 18-4 (1)

 20. KMVA 8432

 21. KMVA 8170

 22. Ny merverdiavgiftslov – Skillet mellom enkeltvedtak og forskrift

 23. Merverdiavgiftsreformen - fritak fra avgiftsplikt, merverdi-avgiftsloven § 70