Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Omsetning

Sist publiserte Omsetning

 1. Bedriftskantiner og merverdiavgift - prinsipputtalelse

 2. Uttak av virke fra egen skog ved leieskjæring

 3. Uttak av virke fra egen skog på allmenningssag

 4. Bonus for varekjøp utbetalt via et mellomledd

 5. Ileggelse av tilleggsskatt etter manglende registrering

 6. Om investerings- og driftstilskudd representerer vederlag for omsetning

 7. Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift

 8. Avgiftsbehandling av tilkoblingsrett til avfallssystem

 9. Avgiftsbehandling av næringsmidler i forbindelse med kantinedrift

 10. Etterberegning ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

 11. Næringsvurdering av utleie av feriehytter

 12. Spørsmål om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 13. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 14. Korrekt fakturering og innberetning av omsetning

 15. Registrerings- og avgiftsplikt i Norge for utenlandsk selskap

 16. Tilleggsskatt for innberetning av avgiftspliktig omsetning som avgiftsfri omsetning

 17. Avgiftsbehandling av automatisert vederlag i forbindelse med kantinedrift

 18. Avgiftsbehandling av vederlag i forbindelse med kantinedrift

 19. Spørsmål om anleggsbidrag knyttet til opparbeidelse av fjernvarme- og frikjølingsanlegg er å anse som vederlag for avgiftspliktig omsetning

 20. Tilleggsskatt og dobbel straffeforfølgning

 21. Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom av 12. februar 2019 – merverdiavgift av vederlag for å kjøre travløp (Åsbjørn Tengsareid, partshjelper Det Norske Travselskap)

 22. Bortfall av adgangen til etterberegning som følge av passivitet fra skattekontorets side

 23. Fastsetting av skatt og merverdiavgift knyttet til en faktura som ikke ble bokført og dermed ikke innberettet. Tilleggsavgift.

 24. Spørsmål om forsikringspremie ved utleie av bil skal inngå i merverdiavgiftsgrunnlaget for bilutleien

 25. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 26. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 27. Etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring er ettergitt med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 28. Spørsmål om utleie av to fritidsleiligheter har representert næringsvirksomhet. Fokus på betydningen av at fritidsleilighetene ble solgt etter få år

 29. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved utleie av arbeidskraft til asylmottak

 30. Spørsmål om det foreligger endringsadgang, etterberegning av utgående merverdiavgift på anleggsbidrag/tilknytningsavgift ved salg av hyttetomter og ved byttehandel, etterberegning av inngående merverdiavgift

 31. Tilleggsavgift som følge av uriktig tilleggsmelding

 32. Tilleggsavgift på utelatt omsetning

 33. Ilagt tilleggsavgift ved manglende registrering og innberetning av omsetning i Norge.

 34. Tilleggsavgift ilagt med 40 % for manglende innberetning av avgiftspliktig omsetning. Tilleggsavgift med 20 % for fradragsføring av inngående merverdiavgift uten legitimasjon

 35. Ilagt tilleggsskatt ved levering av korrigert mva-melding etter varsel om kontroll

 36. Etterberegning av utgående merverdiavgift av inngangspenger/cover charge. Tilleggsavgift

 37. Etterberegning av inngående merverdiavgift ved tap på utestående fordring som har endret karakter til finansieringsbistand.

 38. Tilleggsavgift på bakgrunn av at avgiftspliktig omsetning er innberettet med uriktig sats

 39. Spørsmål om det forelå tilfredsstillende dokumentasjon for å kunne fakturere avgiftsfritt etter merverdiavgiftsloven § 6-24, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-24

 40. Ubetydelighetsregelen. Tilleggsavgift.

 41. Etterberegning av utgående- og inngående merverdiavgift og økning av skattepliktig inntekt. Uttak. Uteholdt omsetning. Rehabiliteringskostnader og leieinntekter.

 42. Etterberegning av inngående merverdiavgift ved tap på utestående fordring. Manglende betalingsevne. Klagen ble ikke tatt til følge

 43. Etterberegning av utgående merverdiavgift og feilaktig fradragsført inngående merverdiavgift. Tilleggsavgift. Klagen ble ikke tatt til følge

 44. Tilleggsavgift på bakgrunn av manglende fakturering og innberetning av merverdiavgift. Spørsmål om frivillig retting

 45. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift på bakgrunn av privat bruk av virksomhetens biler. Fastsettelse av merverdiavgift og inntekt ved skjønn for arbeid på hytte

 46. KMVA 8841. Etterberegning av utgående merverdiavgift på avgiftspliktige tjenester. Mval. §§ 3-2, 3-3, 18-1 (1) b

 47. KMVA 8784. Etterberegning av utgående avgift på utleie av fiskeredskap. Mval. §§ 18-1 (1) nr 2 og 3-1

 48. KMVA 8763. Etterberegning av merverdiavgift på omsetning av serveringstjenester og take-away. Mval. § 18-1

 49. KMVA 8980. Etterberegning av utgående merverdiavgift på omsetning av serveringstjenester. Mval. §§ 3-1 og 21-3

 50. KMVA 8825