Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Avgiftsgrunnlaget

Siste publiserte rettskilder om Avgiftsgrunnlaget

 1. Dom av 20. oktober - Oslo Tingrett

 2. Dom av 14. februar - Oslo byrett

 3. Dom av 6. februar 1996 - Oslo byrett

 4. Dom av 9. april 1991 - Stavanger byrett

 5. Dom av 10. juni 1987 - Oslo byrett

 6. Dom av 10. januar 1977 - Eidsvating Lagmannsrett

 7. Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

 8. Kosmetisk kirurgi og kosmetisk og alternativ behandling – avgiftsplikt fra 1. jan. 2021

 9. Spørsmål om beregning av merverdiavgift på ventetidskostnader i kontraktsforhold

 10. Spørsmål om merverdiavgiftsplikt på NOx-avgift

 11. Merverdiavgiftsbehandling av bompenger

 12. Avgiftsbehandlingen av personlig ulykkesforsikring ved utleie av bil

 13. Spørsmål om merverdiavgift på salg av programvare med tilknyttet opplæring

 14. Spørsmål om hvorvidt det skal beregnes merverdiavgift på miljøgebyr

 15. Avgiftsgrunnlaget ed dagmulkt / konvensjonalbot i entrepriseforhold

 16. Avgiftsgrunnlaget ved avregning til fisker

 17. Korrigering av utgående merverdiavgift som følge av interessefellesskap

 18. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende uttak av varer og tjenester knyttet til salg av fast eiendom

 19. Beregning av goodwill, verdsettelse av leie av kontorplass, tilleggsskatt og tilleggsavgift

 20. Omfanget av avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

 21. Unnlatt rapportering og betaling av utgående merverdiavgift knyttet til leievederlag som er ettergitt

 22. Bedriftskantiner og merverdiavgift - prinsipputtalelse

 23. Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift

 24. Avgiftsbehandling av næringsmidler i forbindelse med kantinedrift

 25. Tilleggsskatt ved urettmessig kreditering

 26. Etterberegning ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

 27. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 28. Korrekt fakturering og innberetning av omsetning

 29. Etterberegning av utgående merverdiavgift på bakgrunn av manglende innberetning av merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Tilleggsavgift.

 30. Spørsmålet om klagen skal avvises eller realitetsbehandles - skjønnsfastsettelse av avgiftsgrunnlaget – tilleggsskatt. Tilleggsavgift.

 31. Bortfall av adgangen til etterberegning som følge av passivitet fra skattekontorets side

 32. Etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring er ettergitt med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 33. Spørsmål om manglende innberetning av merverdiavgift av hele beløpet på faktura som overstiger beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 34. Spørsmål om tap på fordring og ileggelse av tilleggsavgift

 35. Spørsmål om korrigering av utgående merverdiavgift ved bruk av kredittkort

 36. Veiledende uttalelse fra Skattedirektoratet – skatte- og avgiftsmessig behandling av kontingent/ miljøvederlag for plastbæreposer i butikk

 37. Etterberegning av merverdiavgift. Spørsmål om utestående fordringer er foreldet og/eller har endret karakter til finansieringsbistand

 38. Etterberegning av inngående merverdiavgift. Spørsmål om det foreligger en ordinær kundefordring som kan være gjenstand for tapsføring.

 39. Etterberegning av merverdiavgift. Spørsmål om en utestående fordring har endret karakter til finansieringsbistand med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 40. KMVA 8835. Etterberegning av mva, samt illeggelse av tilleggsavgift. Mval. §§ 4-7, 21-3

 41. KMVA 8720

 42. KMVA 7640A Klager AS. Tap på krav. Tilleggsavgift. Mval §§ 4-7 og 21-3

 43. KMVA 8822

 44. KMVA 8818

 45. KMVA 8807

 46. KMVA 8689

 47. KMVA 8624

 48. Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 4 jf forskrift nr 31 og 34 - transport direkte til eller fra utlandet

 49. KMVA 8711 Etterberegning av inngående merverdiavgift etter tapsføring av tidligere utfakturert merverdiavgift.

 50. KMVA 8687 Tilbakeføring av inngående avgift. Klager AS. Mval. § 18-1 (1) § 8-1.