Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Avgiftsgrunnlaget

Siste publiserte rettskilder om Avgiftsgrunnlaget

 1. Etterberegning av utgående merverdiavgift for kjøp av markedsføringstjenester fra utlandet

 2. Spørsmålet om låsbare kontor som leies ut i tilknytning til selskapets inkubatortjenester skal anses som del av den avgiftspliktige inkubatortjenesten

 3. Dom av 20. oktober - Oslo Tingrett

 4. Dom av 14. februar - Oslo byrett

 5. Dom av 6. februar 1996 - Oslo byrett

 6. Dom av 9. april 1991 - Stavanger byrett

 7. Dom av 10. juni 1987 - Oslo byrett

 8. Dom av 10. januar 1977 - Eidsvating Lagmannsrett

 9. Fastsettelse av avgift. Ileggelse av tilleggsskatt og tilleggsavgift etter bokettersyn

 10. Kosmetisk kirurgi og kosmetisk og alternativ behandling – avgiftsplikt fra 1. jan. 2021

 11. Spørsmål om beregning av merverdiavgift på ventetidskostnader i kontraktsforhold

 12. Spørsmål om merverdiavgiftsplikt på NOx-avgift

 13. Merverdiavgiftsbehandling av bompenger

 14. Avgiftsbehandlingen av personlig ulykkesforsikring ved utleie av bil

 15. Spørsmål om merverdiavgift på salg av programvare med tilknyttet opplæring

 16. Spørsmål om hvorvidt det skal beregnes merverdiavgift på miljøgebyr

 17. Avgiftsgrunnlaget ed dagmulkt / konvensjonalbot i entrepriseforhold

 18. Avgiftsgrunnlaget ved avregning til fisker

 19. Korrigering av utgående merverdiavgift som følge av interessefellesskap

 20. Etterberegning av utgående merverdiavgift vedrørende uttak av varer og tjenester knyttet til salg av fast eiendom

 21. Beregning av goodwill, verdsettelse av leie av kontorplass, tilleggsskatt og tilleggsavgift

 22. Omfanget av avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

 23. Unnlatt rapportering og betaling av utgående merverdiavgift knyttet til leievederlag som er ettergitt

 24. Bedriftskantiner og merverdiavgift - prinsipputtalelse

 25. Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift

 26. Avgiftsbehandling av næringsmidler i forbindelse med kantinedrift

 27. Tilleggsskatt ved urettmessig kreditering

 28. Etterberegning ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet

 29. Spørsmål om hvorvidt kompensasjon for merkostnader/tilskudd for beredskapsforpliktelser utgjør vederlag for omsetning

 30. Korrekt fakturering og innberetning av omsetning

 31. Etterberegning av utgående merverdiavgift på bakgrunn av manglende innberetning av merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Tilleggsavgift.

 32. Spørsmålet om klagen skal avvises eller realitetsbehandles - skjønnsfastsettelse av avgiftsgrunnlaget – tilleggsskatt. Tilleggsavgift.

 33. Bortfall av adgangen til etterberegning som følge av passivitet fra skattekontorets side

 34. Etterberegning av merverdiavgift samt ileggelse av tilleggsavgift. Spørsmål om utestående fordring er ettergitt med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 35. Spørsmål om manglende innberetning av merverdiavgift av hele beløpet på faktura som overstiger beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 36. Spørsmål om tap på fordring og ileggelse av tilleggsavgift

 37. Spørsmål om korrigering av utgående merverdiavgift ved bruk av kredittkort

 38. Veiledende uttalelse fra Skattedirektoratet – skatte- og avgiftsmessig behandling av kontingent/ miljøvederlag for plastbæreposer i butikk

 39. Etterberegning av merverdiavgift. Spørsmål om utestående fordringer er foreldet og/eller har endret karakter til finansieringsbistand

 40. Etterberegning av inngående merverdiavgift. Spørsmål om det foreligger en ordinær kundefordring som kan være gjenstand for tapsføring.

 41. Etterberegning av merverdiavgift. Spørsmål om en utestående fordring har endret karakter til finansieringsbistand med den følge at vilkårene for tapsføring ikke anses oppfylt

 42. KMVA 8835. Etterberegning av mva, samt illeggelse av tilleggsavgift. Mval. §§ 4-7, 21-3

 43. KMVA 8720

 44. KMVA 7640A Klager AS. Tap på krav. Tilleggsavgift. Mval §§ 4-7 og 21-3

 45. KMVA 8822

 46. KMVA 8818

 47. KMVA 8807

 48. KMVA 8689

 49. KMVA 8624

 50. Merverdiavgiftsloven § 16 første ledd nr 4 jf forskrift nr 31 og 34 - transport direkte til eller fra utlandet