Skjema RF-1347

Særavgiftsmeldinga

Registrerte særavgiftspliktige verksemder kan rapportere særavgifter elektronisk. Det gjer du i skattemelding for særavgifter (særavgiftsmeldinga).

Logg inn og lever i ELSÆR 2.0:

Rapporter særavgifter

Dette kan du gjere elektronisk i ELSÆR 2.0:

  • Registrere og sende inn ei ny særavgiftsmelding
  • Oversikt over lagra og innsende meldingar
  • Førehandsutfylt melding for særavgifter registrerte på verksemda
  • Moglegheit for å laste opp filer frå eigne system
  • Endre tidlegare innsende og forfalne meldingar. NB! Gjeld berre meldingar leverte i ny rapporteringsløysing.
  • Tilbakemelding på PDF med KID

For å rapportere særavgiftsmelding i Elsær 2.0 treng du ein av følgjande Altinn-roller:

Tjenesten krev innlogging med ID-porten (tryggingsnivå 3 eller høgare).

Om du ikkje finn verksemda du skal rapportere for i nedtrekkmenyen i Elsær 2.0, så må du vere sikker på at du har ein av dei gyldige Altinn-rollene. Ta kontakt med Altinn brukarstøtte for hjelp og rettleiing.

Du må ha tildelt gyldig(e) rolle(r) for kvar verksemd du skal rapportere for.

Du kan fylle ut særavgiftsmeldingen med opplysninger fra en fil. Du finner beskrivelse av hvordan du går frem for å gjøre dette i brukerveiledningen.

Filen bør helst ha filformatet .CSV. Se brukerveiledningen for utvidet informasjon om hvordan filformatet bør være.

Det finnes ikke en malfilda den i hovedsak ville ha bestått av linjenummer og semikolon da det er det eneste som ville være felles for alle virksomheter.

Du kan imidlertid laste ned et eksempel på en fil laget i Excel:

Filoppbyggingen er også beskrevet i brukerveiledningen.

Filformat på innsending av fil vil være det samme som i det gamle systemet. Du trenger derfor ikke endre på noe i filen.

Det finnes per i dag ikke eksportmulighet for å hente ut en fil av innrapportert melding. 

Frist

Fristen for å rapportere er den 18. kvar månad.

Nox, elektrisk kraft og trafikkforsikringsavgifta har leveringsfrist kvar tredje månad.

Betale

Når du har sendt inn ei særavgiftsmelding, får du ei tilbakemelding med eit KID-nummer som du skal bruke når du betaler.

Du må benytte kontonummer 7694 05 17504 når du skal innrapportere særavgifter i ELSÆR 2.0.

Adresse:
Skatteetaten
Skatte- og avgiftsregnskap
Postboks 38 - Særavgifter
4891 GRIMSTAD

Betalt til gammelt kontonummer? Kontakt Skatteetaten om du har benyttet det gamle kontonummeret.

Om du skal ha utbetalt tilgodehavende beløp, kan du endre dette selv i ELSÆR 2.0.

Dette må du gjøre før du sender inn særavgiftsmeldingen. 

Viktig informasjon

Har du økonomiske problem som følgje av koronasituasjonen kan du søke om utsett betaling. Frivillig registrerte særavgiftspliktige kan berre søke om utsetjing inntil 4 månader dersom registreringa blir ønskt halde oppe.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig før du kan ta i bruk elektronisk innrapportering av særavgifter.