Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Høring

Høring: Forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette på høring et forslag om forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften).

Forslaget fremmes på vegne av de tre etatene som deltar i EDAG-prosjektet; Arbeids- og velferdsetaten, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Forskriften foreslås fastsatt med hjemmel i lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) av 22. juni 2012 nr. 43 §§ 3, 4, 5, 10 og 11.

Det foreslås samtidig endringer i skatteloven, skattebetalingsloven, folketrygdloven og a-opplysningsloven, samt i forskrifter til ligningsloven, skatteloven, folketrygdloven og skattebetalingsloven som følge av ikrafttredelse av a-opplysningsloven. Det er videre foreslått nye forskrifter til ligningsloven, folketrygdloven og statistikkloven.

Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 4. juni 2013.

Det bes om at høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post. Vi ber om at vårt saksnummer (2013/173983) påføres oversendelsen.

Høringssvar:

Aditro AS

Advokatforeningen

Agrodata AS

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Bergen Kommune

Bluegarden AS

Brønnøysundregisterene

Datatilsynet

Den norske Revisorforeningen

Direktoratet for økonomistyring

Fagforbundet

Finans Norge

Forsvaret

Hogia Lønn AS

Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og Matdepartementet

LO

NARF

NHO

Norges Bondelag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

NTL Skatt

Nærings- og handelsdepartementet

Pensjonskasseforeningen

SAP

Skatteoppkrever utland

Statens Innkrevingssentral

Statens Pensjonskasse

Tripletex

UNIT4 Agresso

Utenriksdepartementet

Visma

Økonomiforbundet Fagtjenester AS