Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

  • Oppdatert: 28.04.2022

Regjeringen har innført tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten har lettet på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene.

Hopp rett til:

Har inntekten din endret seg den siste tiden?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp.

Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å

På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt

Fristen for å rapportere a-melding er den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober 2020.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november 2020, kunne tvangsmulkt ilegges hvis a-meldingen ikke ble levert innen oppgitte frister eller levert den med feil.

Arbeidsgiveravgift

Refusjon av arbeidsgiveravgift 2021

16. april 2021 ble det innført rett til sykepenger for arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien. Retten til sykepenger gjelder fra 29. januar 2021 og så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april 2020 eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

2. termin (mars-april)

Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. 

3. termin (mai-juni)

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni 2020 (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober 2020. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

NB! Forsinkelsesrenter vil først løpe dersom kravet ikke betales innen 15. oktober 2020.

4. termin (juli-august)

Arbeidsgiveravgiften for 4. termin beregnes med normal sats. Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift for 4. termin (juli-august) er uendret og forfaller 15. september 2020.

Tilbakebetaling

For mye innbetalt på 3. termin 2020 blir tilbakebetalt. Det er en forutsetning for tilbakebetaling at kontonummer er registrert.

Har du utestående på 2. termin 2020, vil for mye innbetalt på 3. termin 2020 benyttes til å dekke 2. termin 2020. Kontakt din skatteoppkrever om du ikke ønsker en slik ordning. Kontakt også skatteoppkrever om du ønsker å få tilbakebetalt all arbeidsgiveravgift du har betalt for 3. termin 2020. Betaling for 3. termin må da skje til forfall 15. oktober 2020.

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen returnert midlertidig til Norge eller har blitt værende i Norge etter et planlagt opphold her. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det gitt fritak fra plikten til å

  • gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven
  • foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven
For 2021: Midlertidig forskrift om forlengelse av fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som følge av covid-19-pandemien.
For 2020: midlertidig forskrift (Lovdata) 

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket er tidsbegrenset og gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2021.

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til gi slike opplysninger.

 

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det ble gitt tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet var 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin ble utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. 

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin ble ikke utsatt. Fristen var 15. mai 2020.

Avklaringer for næringsdrivende og selskaper

Formuesskatt – økt rabatt for aksjer og driftsmidler med mer

Verdsettelsesrabatten har økt fra 35 i 2020 til 45 prosent i 2021 for:

  • aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
  • driftsmidler, herunder næringseiendom

Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den skattepliktige.

Frist for skattefri omdanning av virksomhet

For inntektsåret 2021 gjelder ordinære frister. Se Krav til det mottakende selskapet – Skatte-ABC

Skattefri overgang til selskapsfastsetting kan bare skje fra 1. januar i et inntektsår. For at en omdanning skal få virkning fra 1. januar, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er for 2020 utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet også ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.


Startavskrivninger for saldogruppe d (maskiner mv.)

Se satser for 2021 og senere

Det var en midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) for 2020. Avskrivingssatsen for 2020 økte fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler ført i saldogruppe d og som ble ervervet i perioden 20. juli 2020 til og med 31. desember 2020. 


Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

For 2021 og senere, se Innvinning av aksjeutbytte – Skatte-ABC.

Besluttet utbytte i 2020 som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet, kan unntas beskatning under visse forutsetninger. Les prinsipputtalelsen av 31.03.2020.


Utkjøring av matvarer og liknende

Salg til personer som fikk varer levert på døren i perioden 12. mars til 9. september 2021, kunne registreres som kontantsalg på kassasystemet når varene ble skannet på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden, selv om betaling fant sted først ved levering hos kunden.

Se Utkjøring av matvarer mv. – Bruk av kassasystemer for å registrere salg av 09.09.2021 og tilsvarende prinsipputtalelse av 18. mars 2020 (ikke lenger gjeldende).

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap 

For inntektsårene 2020 og 2021, ble beløpsgrensen hevet til 1 million kroner per investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene øket til 5 millioner kroner. Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 ble ordningen utvidet til å omfatte ansatte og deres nærstående.

Om inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) – skatteinsentivordningen

Om aksjeinnskudd i oppstartsselskap – Skatte-ABC

Midlertidig unntak fra begrenset skatteplikt for utenlandske foretak

I 2021 ble det innført et midlertidig unntak fra begrenset skatteplikt for utenlandske foretak som under ordinære omstendigheter ville ha etablert begrenset skatteplikt til Norge. Regelen er begrunnet i at utenlandske foretak ikke bør få begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av koronasituasjonen.

Se Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 2-3-1

Skattedirektoratet forutsetter at de som ble forsinket med innføring av SAF-T grunnet utbruddet av korona i mars, per 10. november 2020 har hatt tilstrekkelig tid til å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil.

Det generelle unntaket som ble gitt i uttalelse av 19. mars 2020 gjelder ikke lenger.

Se Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 19. mars 2020 og prinsipputtalelse av 10. november 2020.

Bil- og kjøretøyavgifter

Som følge av koronasitasjonen ble det fra 2. april 2020 gitt midlertidige lettelser for kortvarig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge og tillatelse til privat lagring av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Endringene ble permanente med virkning fra 1. januar 2022.

Formueskatt

For inntektsårene 2021 og 2022 gjelder de ordinære reglene for betaling av formuesskatt.

 

Utsatt betaling av formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

Personlige eiere kunne benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjaldt personlige skattytere som eide regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som ville få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Man måtte kreve utsettelse av formuesskatten for inntektsåret 2020 innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette måtte også gjøres selv om man hadde søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt i 2020.

Personlige eiere kunne søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette ville gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfylte bestemte kriterier.

Forskuddsskatt

I 2022 gjelder ordinære frister for betaling av forskuddsskatt

 

I 2021 gjaldt ordinære frister for betaling av forskuddsskatt. Du hadde anledning til å endre forskuddsskatten eller skattekortet hvis økonomien din endret seg som følge av koronaviruset.

Alle som skulle betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, fikk utsatt innbetalingen til 4. mai 2020, og 2. termin ble utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020. Det var ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Man fikk faktura tilsendt ca. 3 uker før forfall. Dersom man likevel ønsket å betale forskuddsskatt for 2. termin tidligere, kunne man lage kid-nummer for forskuddsskatt. Dersom man hadde innbetalt forskuddsskatten og ønsket å få den tilbakebetalt, kunne man ta kontakt med oss for tilbakebetaling. 

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusive overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april 2020: Fristen ble utsatt til 1. september 2020. Utsettelsen omfattet ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige. Dersom man hadde innbetalt forskuddsskatten og ønsket å få den tilbakebetalt, måtte man kontakte sin lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Kompensasjonsordningene for næringslivet

Kompensasjonsordningene for næringslivet gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen, en økonomisk kompensasjon for å dekke faste, uunngåelige kostnader. 

 

Lønnsstøtte

Å søke om lønnsstøtte var en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

 

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.

Merverdiavgift

Merverdiavgift – betalingsutsettelse eller redusert leie

Finansdepartementet har gitt føringer for merverdiavgiftsbehandling når utleier gir betalingsutsettelse, frafaller leiekrav eller reduserer leien.

Utleie av bygg eller anlegg – reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

Frivillig registrerte utleiere av fast eiendom kan ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt inntil tre år før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret (tilbakegående avgiftsoppgjør).

For fradragsrett som gjelder ny-, på- eller ombygging av fast eiendom, er det et vilkår at eiendommen er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket. Vilkåret er midlertidig utvidet fra seks til tolv måneder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.  For byggetiltak som er fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget satt til 30. juni 2022.

Se pressemelding fra Finansdepartementet

Lav sats for mva

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre er 12 prosent for 2022.

Denne satsen ble redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Se mer informasjon om lav sats for mva.

 

Innleveringsfrister for mva-meldingen

Frist for levering av mva-melding, betaling av merverdiavgift for 1. termin og årlig termin for primærnæring var 12. april 2021. For 2. termin var fristen 10. juni 2021. Det påløp forsinkelsesrenter ved betaling etter fristene. Se informasjon om leveringsfrister.

Tvangsmulkt

Skatteetaten benyttet ikke tvangsmulkt ved for sen levering av følgende  mva-meldinger:

  • 1. termin (frist 12. april 2021)
  • 2. termin (frist 10. juni  2021)
  • årlig termin for primærnæring (frist 12. april 2021)

Se pressemelding på regjeringen.no.

Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin og årlig termin for primærnæring, ble fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt iverksatt fra mai 2021. Ved manglende levering av mva-melding for 2. termin, ble fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt iverksatt fra juli 2021.

Innbetalingsfrist for avgiftspliktige med alminnelig skattleggingsperiode (2 månedlig)

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 12. april 2021 ble ikke endret.

Innleveringsfrister for mva-meldingen

Det var ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Tvangsmulkt

Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av følgende mva-meldinger:

  • 1. termin (frist 14. april 2020), 2. termin (frist 10. juni 2020), 3. termin (frist 31. august 2020) og 4. termin (frist 12. oktober 2020) .
  • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars 2020) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april 2020).
For mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember 2020, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer mva-meldingen innen fristen.

Innbetalingsfrist for avgiftspliktige med alminnelig skattleggingsperiode (2 månedlig)

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april 2020 ble utsatt til 10. juni 2020. Det var ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 

Betalingsfristen for avgiftspliktige med månedlige terminer, årstermin eller årsoppgave for primærnæringene ble ikke utsatt.

Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Leveringsfrist for skattemeldingen for 2021

For levering av skattemeldingen for 2021, er det de ordinære reglene som gjelder. 

Leveringsfristen for skattemeldingen 2020 var 31. mai 2021. Som næringsdrivende kunne du søke om utsatt leveringsfrist til 20. august 2021.  Se pressemelding på regjeringen.no 

Ektefeller til de som hadde utsatt frist, hadde samme frist. Det samme gjaldt deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 ble utsatt fra 31. mai til 31. august 2020. Det var ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. 

Ektefeller til de som hadde utsatt frist hadde samme frist. Det samme gjaldt deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd var uendret, 31. mai 2020.

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende 

I 2022, og for skattemeldingen for 2021, gjelder de ordinære reglene for tvangsmulkt.

Næringsdrivende som fikk innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverte etter den utsatte fristen 20. august, ville bli ilagt tvangsmulkt. Det samme gjaldt næringsdrivende som ikke søkte om utsatt frist, og som leverte skattemeldingen etter fristen 31. mai, se regjeringen.no.

Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap, ble tvangsmulkt midlertidig stoppet.

Hvis man mottok e-post fra Skatteetaten om at du kunne bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering, kunne man se bort fra dette. Vi ila ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019.

 

Det ble akseptert visse forenklinger ved innlevering av skjemaene for rentebegrensing RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019. Se uttalelsen for detaljert informasjon.

Skattlegging av ansatte for 2020, 2021 og 2022

Skatteetaten har avklart skattemessig håndtering av forhold som skyldes koronasituasjonen:

Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å vurdere om vilkårene er oppfylt. Du skal ikke trekke skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige. Se uttalelse av 31. mars 2020. For ordinære regler for hjemmekontorløsninger, se uttalelse av 10. november 2020.

Skattefritak for ytelser som mottas under midlertidig opphold i Norge som følge av avbrutt arbeidsopphold i utlandet under koronasituasjonen

Noen arbeidstakere har etter UDs reiseråd avbrutt arbeidsoppholdet i utlandet midlertidig og reist tilbake til Norge. Arbeidsgivers dekning av private kostnader er normalt skattepliktig. Kostnadsdekning under midlertidige opphold i Norge skattlegges likevel ikke hvis arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning i utestasjoneringslandet eller han har tilsvarende kostnader som løper i utlandet. Se uttalelse av 8. juli 2020.

Firmabil under permittering på grunn av koronasituasjonen – skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

Den ansatte skal ikke fordelsbeskattes når firmabil må stå parkert hjemme hos den ansatte på grunn av permittering som skyldes koronasituasjonen. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i. Se uttalelse av 3. april 2020.

Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje uke for å opprettholde pendlerstatus. Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli ansett som pendler, med eventuell rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære regler. Se uttalelse av 31. mars 2020.

Tillatt opphold i Norge under ettårsregelen som følge av koronasituasjonen 

Anvendelse av ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet forutsetter at man ikke oppholder seg i Norge mer enn seks dager i snitt per 12-månedersperiode. I forbindelse med koronasituasjonen er det gitt nærmere retningslinjer som åpner for lengre opphold i Norge. Se uttalelse av 1. april 2020.

Særavgifter

Midlertidig lettelse i kravene til tilintetgjøring/destruering av varer

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet frem til 1. juli 2022

Flypassasjeravgiften er opphevet for 2020, 2021 og første halvdel 2022. 

Tilbakeføring av underskudd for selskaper

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

Utsatt betaling og avdragsordning

I forbindelse med innføring av nye koronarestriksjoner i desember 2021, ble det besluttet en ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter med forfall i perioden 1. januar til 31. mars 2022. 

I perioden fra 12. juni 2020 til 30. juni 2021 gjaldt det en midlertidig ordning for betalingsutsettelse som følge av koronasituasjonen. 

De utsatte kravene skulle nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022.

Ordningene er nærmere beskrevet i retningslinje for betalingsutsettelse ved betalingsproblemer som følge av Covid-19-utbruddet.

Forsinkelsesrente

Det påløp forsinkelsesrente etter gjeldende satser på kravene i hele avdragsperioden.

 

I perioden 10. juni til 31. desember 2020 og i perioden 15. januar til 31. mars 2022 ble forsinkelsesrenten for de fleste skatte- og avgiftskrav redusert til 6 prosent. Det ble gjort unntak for blant annet krav på forskuddstrekk, skattetrekk og erstatningskrav.

I perioden 10. juni til 31. desember 2020 gjaldt den reduserte rentesatsen også krav som renteberegnes av Statens innkrevingssentral etter SI-loven, samt for krav på dokumentavgift.

Øvrig tjenestetilbud

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes for øvrig som følge av situasjonen med koronaviruset.