Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

 • Oppdatert: 20.04.2021

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene. 

Informasjonen oppdateres kontinuerlig.

Hopp rett til:

Har inntekten din endret seg den siste tiden?

En del mister inntekt på grunn av korona-situasjonen, fordi de blir permitert eller sagt opp.

Hvis dette gjelder deg, bør du raskt vurdere å

På den måten kan du lette din økonomiske situasjon ved at skattetrekket eller forskuddsskatten blir lavere.

Arbeidsgiver og a-meldingen

Tvangsmulkt starter igjen fra oktober

Tvangsmulkt i a-ordningen ble midlertidig stanset for a-melding med leveringsfrist 5. mars, 6. april, 5. mai, 5. juni, 6. juli, 5. august, 7. september og 5. oktober 2020.

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november 2020, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil.

Fristen for å rapportere a-melding er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk at det er viktig at a-meldingen blir levert – opplysningene brukes blant annet i behandling av krav om sykepenger og dagpenger fra NAV.

Arbeidsgiveravgiften

2. termin (mars-april)

Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift 2. termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. 

3. termin (mai-juni)

Arbeidsavgiften reduseres med fire prosentenheter i mai og juni 2020.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlig satsene. 

Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni 2020 (3. termin), og sender ut krav til arbeidsgiverne før forfall 3. termin. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober 2020. Les mer om redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin.

NB! Forsinkelsesrenter vil først løpe dersom kravet ikke betales innen 15. oktober 2020.

4. termin (juli-august)

Arbeidsgiveravgiften for 4. termin beregnes med normal sats. Fristen for betaling av arbeidsgiveravgift for 4. termin (juli-august) er uendret og forfaller 15. september 2020.

Tilbakebetaling

For mye innbetalt på 3. termin 2020 blir tilbakebetalt. Det er en forutsetning for tilbakebetaling at kontonummer er registrert.

Har du utestående på 2. termin 2020, vil for mye innbetalt på 3. termin 2020 benyttes til å dekke 2. termin 2020. Kontakt din skatteoppkrever om du ikke ønsker en slik ordning. Kontakt også skatteoppkrever om du ønsker å få tilbakebetalt all arbeidsgiveravgift du har betalt for 3. termin 2020. Betaling for 3. termin må da skje til forfall 15. oktober 2020.

Refusjon av arbeidsgiveravgift

2021

16. april 2021 ble det innført rett til sykepenger for arbeidstakere ved innreiserestriksjoner som følge av covid-19-pandemien. Retten til sykepenger gjelder fra 29. januar 2021 og så lenge det foreligger innreiserestriksjoner for arbeidsreiser til Norge. Arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene.

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger.

2020

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. Arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering de første 18 dagene. I stedet gir NAV midlertidig lønnskompensasjon til permitterte. Hvis arbeidsgiver forskutterer denne lønnskompensasjonen, og får den refundert av NAV, skal det ikke betales arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter 20. april 2020 eller senere gjelder ikke refusjonsordningen.

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordning for arbeidsgivere i sone V (tiltakssonen) og på Svalbard der satsen for beregning av arbeidsgiveravgift er null. Det gis tilskudd på 4 pst. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for 3. termin (mai og juni) 2020.

Tilskuddet beregnes av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som er rapportert i a-meldingen. Skatteetaten skal administrere ordningen. Utbetaling av tilskudd forutsetter at Skatteetaten har mottakerens kontonummer. Frist for utbetaling av tilskuddet er 1. september. Les mer om kompensasjonsordning i tiltakssonen.

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatt 2. termin utsettes fra 15. mai til 17. august 2020. 

Forskuddstrekk

Fristen for innbetaling av forskuddstrekk 2. termin er ikke utsatt. Fristen er 15. mai 2020.

Fritak fra opplysnings- og trekkplikt for utenlandsk arbeidsgiver med arbeidstaker på hjemmekontor i Norge

Mange norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet har på grunn av koronasituasjonen returnert midlertidig til Norge eller har blitt værende i Norge etter et planlagt opphold her. Mange av disse arbeidstakerne utfører arbeid fra hjemmekontor i Norge som følge av Covid-19-utbruddet, istedenfor fra sitt faste arbeidssted i utlandet.

For utenlandske arbeidsgivere som har arbeidstaker på hjemmekontor i Norge som en følge av Covid-19, er det gitt fritak fra plikten til å

 • gi lønnsopplysninger etter skatteforvaltningsloven
 • foreta forskuddstrekk etter skattebetalingsloven
For 2020: midlertidig forskrift (Lovdata) 
For 2021: Midlertidig forskrift om forlengelse av fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som følge av covid-19-pandemien.

Fritaket omfatter arbeidsgivere som ikke er hjemmehørende i Norge, og som under ordinære omstendigheter ikke utøver virksomhet i Norge.

Fritaket er tidsbegrenset og gjelder fra 13. mars 2020 og ut inntektsåret 2021.

Noen norske arbeidstakere er medlem av norsk folketrygd mens de jobber i utlandet. Når arbeidstakeren jobber i et land innen EØS (og Sveits) eller i et annet land Norge som Norge har trygdeavtale med, plikter den utenlandske arbeidsgiveren å svare arbeidsgiveravgift til Norge etter § 23-4a.

Finansdepartementet har i den midlertidige forskriften ikke gitt fritak fra plikten til å gi opplysninger for fastsetting av arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 23-4a. Virksomheter som omfattes av denne plikten, har fremdeles plikt til gi slike opplysninger.

Avklaringer for næringsdrivende og selskaper

Formuesskatt – økt rabatt for aksjer og driftsmidler med mer

Verdsettelsesrabatten øker fra 25 til 35 prosent for 2020 for:

 • aksjer, aksjeandelen i andeler i verdipapirfond, egenkapitalbevis, andeler i selskaper med deltakerfastsetting
 • driftsmidler, herunder næringseiendom

Verdsettelsesrabatten omfatter kun eiendeler som eies direkte av den skattepliktige.

Sikkerhetsventilen (maksimalgrensen) for formuesverdsettelse av næringseiendom er redusert til 78 prosent for inntektsåret 2020 (var 90 prosent for inntektsåret 2019).

Du kan endre forskuddsskatten eller skattekortet ditt hvis satsredusjonen fører til lavere skatt.

Utsatt frist for skattefri omdanning av virksomhet

Skattefri overgang til selskapsfastsetting kan bare skje fra 1. januar i et inntektsår. For at en omdanning skal få virkning fra 1. januar, må selskapet være stiftet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er for 2020 utsatt til 1. september. Innen samme frist må selskapet også ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Midlertidig startavskrivninger på 10 prosent for saldogruppe d (maskiner mv.)

En midlertidig ordning med 10 prosent startavskrivning for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) for 2020. Det innebærer at avskrivingssatsen for 2020 øker fra 20 prosent til 30 prosent for driftsmidler som føres i saldogruppe d og som blir ervervet fra og med 20. juli 2020, og til og med 31. desember 2020. Finansdepartementet vil gi forskrift med nærmere vilkår.

Utvidet opsjonsskatteordning for små oppstartsselskaper

Stortinget ønsker å utvide opsjonsskatteordningen slik at også selskaper med inntil 25 ansatte og driftsinntekter på inntil 25 millioner kroner skal kunne benytte ordningen. Per i dag er disse grensene på 12 ansatte og 16 millioner kroner. I tillegg fjernes regelen om at bare personer ansatt etter 1. januar 2018 skal kunne benytte ordningen. Stortinget ønsker at endringene gjøres varige. Se regjeringens pressemelding om opsjonsskatteordningen.

MERK: Endringen må godkjennes av ESA

Omgjøring av utbyttevedtak som følge av koronapandemien

Besluttet utbytte som pga. koronapandemien omgjøres i perioden mellom generalforsamlingsvedtaket og utbetalingstidspunktet kan unntas beskatning under visse forutsetninger. Les hele uttalelsen.

SAF-T regnskapsfil - midlertidig utsettelse gjelder ikke lenger

Skattedirektoratet forutsetter at de som ble forsinket med innføring av SAF-T grunnet utbruddet av korona i mars, per 10. november 2020 har hatt tilstrekkelig tid til å oppfylle kravet til SAF-T regnskapsfil.

Det generelle unntaket som ble gitt i uttalelse av 19. mars 2020 gjelder ikke lenger.

Se Skattedirektoratets uttalelser av 19. mars 2020 og 10. november 2020.

Utkjøring av matvarer og liknende

Salg til personer som får varer levert på døren kan registreres som kontantsalg på kassasystemet når varene skannes på grunnlag av innsendt bestilling fra kunden, selv om betaling finner sted først ved levering hos kunden.

Se Skattedirektoratets uttalelse av 18. mars 2020.

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Beløpsgrensen heves til 1 mill. kroner per investor. Grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes til 5 mill. kroner. Som et midlertidig tiltak for inntektsårene 2020 og 2021 utvides ordningen til å omfatte ansatte og deres nærstående. Se mer informasjon.

Midlertidig unntak fra begrenset skatteplikt for utenlandske foretak

Finansdepartementets forskrift til skatteloven § 2-3-1 er endret med virkning for inntektsåret 2021. Det er innført et midlertidig unntak fra begrenset skatteplikt for utenlandske foretak som under ordinære omstendigheter ikke ville ha etablert begrenset skatteplikt til Norge. Regelen er begrunnet i at utenlandske foretak ikke bør få begrenset skatteplikt til Norge alene av den grunn at ansatte har hjemmekontor i Norge som følge av covid-19-pandemien.

Oppsummert: Endringer i betalingsfrister 2020

 • Merverdiavgift: innbetaling for første termin er utsatt fra 14. april til 10. juni 2020.
 • Forskuddsskatt for selskaper: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. april til 1. september 2020.
 • Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere: innbetaling for første termin er utsatt fra 16. mars til 4. mai 2020, og andre termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020. 
 • Arbeidsgiveravgift: innebetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020. Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober 2020.
 • Finansskatt: innbetaling for andre termin er utsatt fra 15. mai til 17. august 2020.
 • Særavgifter: Utsatt rapporterings- og betalingsfrist for noen særavgifter

Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist.

Bil- og kjøretøyavgifter

Som følge av koronasitasjonen er det gitt midlertidige lettelser for kortvarig bruk av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge og tillatelse til privat lagring av utenlandsregistrert kjøretøy i Norge. Endringene gjelder inntil videre.

Formueskatt

For personlige bedriftseiere og aksjonærer: Utsatt betaling av formuesskatt hvis negativt årsresultat i 2020

Personlige eiere kan benytte en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen gjelder personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020 og som vil få fastsatt formuesskatt på minst 30 000 kroner i inntektsåret 2020 knyttet til virksomhetsformuen.

Du må kreve utsettelse av formuesskatten for inntektsåret 2020 innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette må også gjøres selv om du har søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt i 2020.

Personlige eiere kan søke om fritak for betaling av forskuddstrekk og forskuddsskatt i 2020 knyttet til slik virksomhetsformue. Dette vil gi umiddelbar likviditetshjelp til eiere av bedrifter som oppfyller nærmere bestemte kriterier.

Forskuddsskatt

Frist for betaling av forskuddsskatt i 2021

I 2021 gjelder ordinære frister for betaling av forskuddsskatt.
Du har anledning til å endre forskuddsskatten eller skattekortet hvis økonomien din har endret seg som følge av koronaviruset.

Utsatt frist for innbetaling av forskuddsskatt i 2020

Alle som skal betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, får utsatt innbetaling til 4. mai 2020, og 2. termin er utsatt fra 15. mai til 15. juli 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Du får faktura tilsendt ca. 3 uker før forfall. Dersom du likevel ønsker å betale forskuddsskatt for 2. termin nå, kan du lage kid-nummer for forskuddsskatt. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med oss for tilbakebetaling. 

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inklusiv overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april 2020: Fristen utsettes til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter ikke alminnelig inntekt, naturressursskatt og grunnrenteskatt for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du kontakte din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningene for næringslivet gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av koronasituasjonen, en økonomisk kompensasjon for å dekke faste, uunngåelige kostnader. 

Den opprinnelige kompensasjonsordningen gjaldt fra mars til utgangen av august, og siste frist for å søke var 31. oktober 2020.

Den nye kompensasjonsordningen er administrert av Brønnøysundregistrene, og gjelder fra september 2020.

Øvrige støtteordninger:

Lønnsstøtte

Å søke om lønnsstøtte er en del av regjeringens tiltakspakker som følge av korona-situasjonen. 

Aktuelt nå:

Ny lønnsstøtteordning for desember 2021 og januar-februar 2022: Regjeringens forslag: Prop. 47L (2021-2022)

Ordninger for tidligere perioder:

Søknadsfristen for begge ordningene har gått ut, og det er ikke mulig å sende nye søknader nå. Dersom du har sendt inn en søknad og oppdager at søknaden har feil eller mangler informasjon, skal du sende inn en ny søknad.

Merverdiavgift

Innleveringsfrister for mva-meldingen endres ikke

2021
Frist for levering av mva-melding, betaling av merverdiavgift for 1. termin og årlig termin for primærnæring er 12. april 2021. For 2. termin er fristen 10. juni 2021. Merk at det vil påløpe forsinkelsesrenter ved betaling etter frist. Se informasjon om leveringsfrister.

2020
Det er ikke endringer i leveringsfristene for mva-meldingene. Se informasjon om leveringsfrister.

Tvangsmulkt stanset midlertidig

2021
Skatteetaten vil ikke benytte tvangsmulkt ved for sen levering av følgende  mva-meldinger:

 • 1. termin (frist 12. april 2021)
 • 2. termin (frist 10. juni  2021)
 • Årlig termin for primærnæring (frist 12. april 2021)

Se pressemelding på regjeringen.no. Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin og årlig termin for primærnæring, vil fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt iverksettes fra mai 2021. Ved manglende levering av mva-melding for 2. termin vil fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt iverksettes fra juli 2021.

Husk!  Det er viktig at mva-meldingen blir levert.

2020
Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sen levering av følgende mva-meldinger:

 • 1. termin (frist 14. april 2020), 2. termin (frist 10. juni 2020), 3. termin (frist 31. august 2020) og 4. termin (frist 12. oktober 2020) .
 • Mva-meldinger som leveres med årstermin (frist 10. mars 2020) og årsoppgave for primærnæring (frist 14. april 2020).
For mva-meldinger for 5. termin, med leveringsfrist 10. desember 2020, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke leverer mva-meldingen innen fristen.

Innbetalingsfrist utsettes for avgiftspliktige med alminnelig skattleggingsperiode (2 månedlig)

2021
Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 12. april 2021 er ikke endret.

2020
Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 14. april 2020 er utsatt til 10. juni 2020. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. 

Betalingsfristen for avgiftspliktige med månedlige terminer, årstermin eller årsoppgave for primærnæringene er ikke utsatt.

Merverdiavgift -  betalingsutsettelse eller redusert leie

Finansdepartementet har gitt føringer for merverdiavgiftsbehandling når utleier gir betalingsutsettelse, frafaller leiekrav eller reduserer leien.

Utleie av bygg eller anlegg –  reglene om tilbakegående merverdiavgiftsoppgjør endres

Frivillig registrerte utleiere av fast eiendom kan ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt inntil tre år før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret (Tilbakegående avgiftsoppgjør). For fradragsrett som gjelder ny-, på- eller ombygging av fast eiendom er det et vilkår at eiendommen er leid ut innen seks måneder etter fullføringen av byggetiltaket. Vilkåret er midlertidig utvidet fra seks til tolv måneder for byggetiltak som er fullført i perioden 1. september 2019 til 30. juni 2021.  For byggetiltak som er fullført i perioden 1. juli 2021 til 31. desember 2021, er fristen for å leie ut bygget eller anlegget satt til 30. juni 2022. Se pressemelding fra Finansdepartementet

Endring i redusert sats for mva

Lav sats for persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre reduseres fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april 2020 til og med 30. september 2021. Se mer informasjon.

Skattemelding for næringsdrivende og selskaper

Utsatt leveringsfrist

Skattemelding for 2020
Leveringsfristen for skattemeldingen 2020 er 31. mai 2021. Som næringsdrivende kan du søke om utsatt leveringsfrist til 20. august 2021.  Se pressemelding på regjeringen.no 

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting

Skattemelding for 2019
Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august 2020. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. 

Ektefeller til de som har utsatt frist har samme frist. Det samme gjelder deltakere i selskap med deltakerfastsetting.

Fristen for å betale tilleggsforskudd er uendret, 31. mai 2020.

For petroleumsselskaper (jf. petroleumsskatteloven § 5) er innleveringsfristen 30. april 2020. Disse selskapene må sende søknad om utsatt levering til Oljeskattekontoret .

Tvangsmulkt for forsinket skattemelding for næringsdrivende 

2021 - Skattemeldingen for 2020
Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, vil bli ilagt tvangsmulkt. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai, se regjeringen.no.

2020 - Skattemeldingen for 2019
Ved for sent innlevert skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap vil tvangsmulkt midlertidig stoppes.

Hvis du nylig har mottatt e-post fra Skatteetaten om at du kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering, kan du se bort fra dette. Vi ilegger per nå ikke tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019.

Forenklinger i oppgaveplikten - rentebegrensning 

Det aksepteres visse forenklinger ved innlevering av skjemaene for rentebegrensing RF-1315 og RF-1509 for inntektsåret 2019. Se uttalelsen for detaljert informasjon.

Skattlegging av ansatte

Skatteetaten har avklart skattemessig håndtering av forhold som skyldes koronakrisen:

Skattefritak for nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen

Hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp finansiert av arbeidsgiver er skattefrie og skal ikke rapporteres. Skattefritaket forutsetter at ytelsen gis midlertidig, er forholdsmessig, og er begrunnet i opprettholdelse av driften og reduksjon av smitte. Du skal ikke trekke skatt av disse ytelsene, og de blir ikke rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftspliktige. Se uttalelse av 31. mars 2020 og 10. november 2020.

Skattefritak for ytelser som mottas under midlertidig opphold i Norge som følge av avbrutt arbeidsopphold i utlandet under koronasituasjonen.

Noen arbeidstakere har etter UDs reiseråd avbrutt arbeidsoppholdet i utlandet midlertidig og reist tilbake til Norge. Arbeidsgivers dekning av private kostnader er normalt skattepliktig. Kostnadsdekning under midlertidige opphold i Norge skattlegges likevel ikke hvis arbeidstaker faktisk betaler skatt av tilsvarende ytelsesdekning i utestasjoneringslandet eller han har tilsvarende kostnader som løper i utlandet. Skattefritak forutsetter at de aktuelle kostnadene har oppstått som følge av UDs reiseråd i koronasituasjonen, og at det gjelder et midlertidig opphold i Norge. Se mer informasjon.

Skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv i arbeidsgiverselskapet

Beløpet økes fra 3000 til 5000 kroner. Se mer informasjon.

Firmabil under permittering - skatteplikt, trekkplikt og rapporteringsplikt

Firmabil kan, på grunn av koronasituasjonen, stå parkert hjemme hos den ansatte under permittering, uten at den ansatte fordelsbeskattes. Dersom den permitterte ansatte bruker firmabilen privat, uansett omfang, skal fordelen beregnes og rapporteres som normalt. Arbeidsgiver må gi beskjed til Skatteetaten hvis det ikke er kontante midler å gjennomføre forskuddstrekk i. Se mer informasjon.

Pendlerstatus: Kravet til besøkshyppighet for enslige pendlere under koronasituasjonen

For enslige pendlere kreves det som utgangspunkt hjemreise hver tredje uke for å opprettholde pendlerstatus. Dersom tiltak for å begrense smitte medfører at hjemreise ikke kan gjennomføres minst hver tredje uke, vil pendleren likevel kunne bli ansett som pendler, med eventuell rett til fradrag eller utgiftsgodtgjørelse etter ordinære regler. Se mer informasjon.

Tillatt opphold i Norge under ettårsregelen som følge av koronasituasjonen

Anvendelse av ettårsregelen ved arbeidsopphold i utlandet forutsetter at man ikke oppholder seg i Norge mer enn 6 dager i snitt per 12-månedersperiode. I forbindelse med koronasituasjonen er det gitt nærmere retningslinjer som åpner for lengre opphold i Norge. Se mer informasjon.

Særavgifter

Midlertidig lettelse i kravene til tilintetgjøring/destruering av varer

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted, oppheves inntil videre, og gjelder alle særavgiftene. Videre oppheves kravet til samtykke fra Skatteetaten før tilintetgjøring av varer finner sted. Dette gjelder både der tilintetgjøring finner sted i den registrerte virksomhetens godkjente lokale og der det kreves særskilt samtykke til å foreta tilintetgjøring på annet sted.

Flypassasjeravgiften er midlertidig opphevet ut 2021

Flypassasjeravgiften er opphevet for 2020 og 2021. 

Utsatt rapporterings- og betalingsfrist for noen særavgifter

Rapporterings- og betalingsfristen i april og mai er utsatt til 18. juni 2020 for følgende særavgifter:

 • veibruksavgift på drivstoff
 • grunnavgift på mineralolje mv.
 • avgift på smøreolje
 • CO2-avgift på mineralske produkter
 • Svovelavgift
 • avgift på alkohol
 • avgift på alkoholfrie drikkevarer
 • avgift på drikkevareemballasje

Dersom du er registrert for andre særavgifter, skal disse innrapporteres innen de vanlige fristene.

Midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG

Fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG til kjemisk reduksjon eller elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, gjeninnføres med virkning fra 1. april 2020.
Fritaket gjennomføres ved at CO2-avgiften settes til henholdsvis 0 kroner per Sm3 naturgass og 0 kroner per kg LPG fra 1. april 2020. Fritaket omfatter både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige virksomheter. Se mer informasjon.

Tilbakeføring av underskudd

For selskaper: Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 2018/2019

Selskaper får en midlertidig mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Dette vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021. Beregningen og utbetalingen vil skje automatisk. Selskaper som ikke ønsker å være omfattet av ordningen må be om det i forbindelse med innleveringen skattemeldingen for 2020. Det vil bli gitt nærmere informasjon.

Utsatt betaling og avdragsordning

I perioden fra 12. juni 2020 til 30. juni 2021 gjaldt det en midlertidig ordning for betalingsutsettelse som følge av koronasituasjonen. Denne ordningen er nå avviklet.

De som har fått utsatt betalingen etter den midlertidige utsettelsesordningen, skal kunne betale inn de utsatte kravene i avdrag.

Redusert forsinkelsesrentesats

Forsinkelsesrentesatsen er redusert til 6 prosent for de fleste skatte- og avgiftskrav i perioden 10. juni til 31. desember 2020. Det er gjort unntak for blant annet krav på forskuddstrekk, skattetrekk og erstatningskrav som vil ha ordinær sats for forsinkelsesrente. Den reduserte rentesatsen vil også gjelde for krav som renteberegnes av Statens innkrevingssentral etter SI-loven, samt for krav på dokumentavgift. Det skal ikke søkes om redusert rentesats.

Øvrig tjenestetilbud

Skatteetatens tjenestetilbud påvirkes for øvrig som følge av situasjonen med koronaviruset.