Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Registreringsplikt og -rett

Siste publiserte rettskilder om Registreringsplikt og -rett

 1. Omsetning i Norge eller omsetning til Norge

 2. Registrering av mindreårige i Merverdiavgiftsregisteret

 3. Merverdiavgift § 11 - utgangspunktet for vurderingen av om en offentlig institusjon skal registreres etter bestemmelsens første eller annet ledd

 4. Fellesskriv registrering av kommunale veivesener

 5. Merverdiavgiftsloven § 2-2 tredje ledd - fellesregistrering - klage over avslag på søknad om dispensasjon

 6. Merverdiavgiftsloven § 2-1 - vedtak i klagesak over pålegg om å registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret

 7. Mval § 2-3 femte ledd - klage over avslag på søknad om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for oppføring av vann- og avløpsanlegg

 8. Merverdiavgiftsloven § 2-2 annet ledd - klage på avslag om særskilt registrering

 9. Merverdiavgiftsloven § 2-2(3) - klage på vedtak om å nekte fellesregistrering

 10. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved kjøp av fjernleverbare tjenester

 11. Overføring av justeringsforpliktelse ved fusjon og overdragelse ved tingsinnskudd

 12. Ileggelse av tilleggsskatt etter manglende registrering

 13. Næringsvurdering av utleie av feriehytter

 14. Beskatning av inntekter fra prostitusjon samt beregning av merverdiavgift av slike inntekter

 15. Spørsmål om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 16. Registrerings- og avgiftsplikt i Norge for utenlandsk selskap

 17. Skatte- og avgiftsmessig fradrag i virksomhet

 18. Sletting fra Merverdiavgiftsregisteret og spørsmål om uttaksmerverdiavgift

 19. Etterberegning av merverdiavgift og ileggelse av tilleggsavgift

 20. Etterberegning av utgående merverdiavgift

 21. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Tilleggsavgift.

 22. Etterberegning av inngående merverdiavgift på bakgrunn av at selger ikke var registrert i Merverdiavgiftsregisteret

 23. Etterberegning av inngående merverdiavgift

 24. Tilbakeføring av inngående mva pga spørmål om det forelå en reell leiekontrakt

 25. Etterberegning av merverdiavgift grunnet manglende registrering i Merverdiavgiftsregisteret, tilleggsavgift

 26. Sletting i Meirverdiavgiftsregisteret

 27. Ilagt tilleggsavgift ved manglende registrering og innberetning av omsetning i Norge.

 28. Tilleggsavgift

 29. Tilleggsskatt og tilleggsavgift ved innlevering av blanke oppgaver. Vurdering av unnskyldelige forhold

 30. Spørsmål om manglende etterfakturering av merverdiavgift på omsetning forut for registrering, manglende legitimasjon for fradragsføring av inngående merverdiavgift og ilagt 20 % tilleggsavgift

 31. Spørsmål om etterberegning og ileggelse av tilleggsavgift på første faktura som førte virksomheten over beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 32. Ny retningslinje om frivillig registrering

 33. Sletting av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av inngående merverdiavgift. Spørsmål om ileggelse av tilleggsavgift

 34. Skatte- og avgiftsplikt i Norge på omsetning fra nettbutikk som driftes i utlandet

 35. Utleie av varer fra utlandet til Norge – Skattedirektoratets fellesskriv av 9. juni 2017

 36. Fradragsrett for inngående merverdiavgift. Etterberegning av utgående merverdiavgift for inntekter fra utleie, samt beregning av tilleggsavgift

 37. Spørsmål om næringsvirksomhet i forhold til sletting i Merverdiavgiftsregisteret, tilbakeføring av inngående merverdiavgift, illeggelse av tilleggsavgift og skattemessig fradragsrett for underskudd

 38. Ileggelse av tilleggsavgift. Virksomheten har hatt avgiftspliktig omsetning over registreringsgrensen som ved innberetning ble oppgitt som avgiftsfri omsetning, samt at ikke all omsetning har blitt innberettet

 39. Etterberegning av merverdiavgift, inntektstillegg, tilleggsavgift, ordinær tilleggsskatt og fordeling av inntekt fra bedrift mellom ektefeller

 40. Tilleggsavgift i forbindelse med skjønnsmessig økning av merverdiavgift

 41. Skjønnsmessig fastsatt merverdiavgift

 42. Merverdiavgiftsloven § 2-3 første ledd - spørsmål om omfanget av utleiers frivillige registrering – Skattedirektoratets brev av 10. mai 2017

 43. Merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd - frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg – Fellesskriv til skattekontorene av 8. mai 2017

 44. Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep – Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene av 31. mars 2017

 45. Sletting av forhåndsregistrert virksomhet i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift i forhåndsregistreringsperioden, jf. merverdiavgiftsloven § 14-3, jf. § 2-4 og § 18-1 (1) bokstav c

 46. KMVA 8854 Mval. § 2-1

 47. KMVA 8869. Etterberegning av fradragsført inngående avgift fordi næringsvilkåret ikke er oppfylt. Mval. §§ 2-1, 8.1

 48. KMVA 8827 Mval. § 2-4, 18-1 (1) c

 49. KMVA 8793. Etterberegning av avgift, samt tilleggsavgift. Mval. §§ 18-1 (1), 21-3

 50. KMVA 8791. Sletting av vverksemd i Meirverdiavgiftsregisteret. Etterrekning av inngående mva. Mval. §§ 2-1 (1), 14-3 (2), 18-1 (1) b og c

 51. KMVA 8798 Mval § 2-1 (1), § 14-3 (2), § 18-1 (1) c, 21-3 (1)

 52. KMVA 8778. Sletting av virksomheten fra Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift som følge av nektet videre forhåndsregistrering. Mval. §§ 2-4 og 18-1 c

 53. KMVA 8808

 54. KMVA 8621

 55. Spørsmål om avgiftsbehandling av advokattjenester utført gjennom idrettslag

 56. Merverdiavgiftsloven § 28, jf § 10 - klage over vedtak om å registre virksomhet i merverdiavgiftsmanntallet - vilkåret om innenlandsk omsetning

 57. Merverdiavgiftsloven § 28 - klage på vedtak om registrering - sokn

 58. KMVA 8709 Registreringsplikt- og rett

 59. Merverdiavgiftsloven § 3-30 annet ledd - Spørsmål om et rent holdingselskap kan anses som næringsdrivende

 60. KMVA 8697 Etterberegning av inngående merverdiavgift knyttet til oppussing av eiendom mv. Klager AS. Mval. § 2-3 (1) § 8-1 § 18-1 § 21-3

 61. KMVA 8626 Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift ved forhåndsregistrering. Klager AS. Mval. § 18-1

 62. KMVA 8620 Sletting i Merverdiavgiftsregisteret. Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Klager AS. Mval. § 2-1, § 14-3, § 18-1

 63. KMVA 8625 Tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift etter forhåndsregistrering. Klager AS. Mval. § 18-1

 64. KMVA 8630 Sletting av virksomhet som ikke oppfyller vilkårene for registrering.Tilbakeføring av inngående avgift . Klager org. Mval. § 2-1 § 18-1

 65. Fellesregistrering - Omsetning fra utenlandsk hovedkontor til norsk filial og omsetning mellom filial og fellesregistrerte selskaper

 66. KMVA 8642: Spørsmål om utleie av Lamborghinibiler er næringsvirksomhet, samt tilbakeføring av fradagsført inngående merverdiavgift. Mval. § 2-1, § 8-1

 67. KMVA 8567: Sletting i Merverdiavgiftsregisteret og tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Ilagt tilleggsavgift med 20 %. Mval. § 14-3, jf. § 18-1 (1) b, § 21-3

 68. KMVA 8574: Adgang til å tilbakeføre inngående merverdiavgift. Virksomhet i avgiftsmessig forstand. Mval. § 18-1 (1) nr. 3, § 2-1 (1)

 69. KMVA 8519

 70. KMVA 8508

 71. KMVA 8471

 72. KMVA 8474

 73. KMVA 8445

 74. KMVA 8428

 75. KMVA 8410

 76. KMVA 8402

 77. KMVA 8393

 78. KMVA 8356

 79. KMVA 8316

 80. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Samarbeidende selskaper (interessentskap, joint venture mv.) i petroleumsbransjen - Tilbakekallelse av Skattedirektoratets fellesskriv av 10. oktober 2014

 81. KMVA 8259

 82. KMVA 8229

 83. KMVA 8174

 84. KMVA 8169

 85. KMVA 8154

 86. Registrering av mindreårige i Merverdiavgiftsregisteret – merverdiavgiftsloven § 2-1 første ledd første punktum – Skattedirektoratets fellesskriv av 18. september 2014

 87. KMVA 8132

 88. Spørsmål om skattemessig klassifisering av leieavtale og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

 89. KMVA 8123

 90. Tilbakegående avgiftsoppgjør ved fellesregistrering – ny vurdering – Skattedirektoratets fellesskriv av 16. juni 2014

 91. KMVA 8105

 92. KMVA 8083

 93. KMVA 8071

 94. KMVA 4173

 95. Merverdiavgift - helseforetak

 96. Merverdiavgiftsplikt for kommunale havner – registrering

 97. KMVA 6067

 98. KMVA 6715

 99. KMVA 3542

 100. KMVA 2921

 101. KMVA 3589

 102. Opphevelse av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg med virkning fra 1. januar 2013

 103. Høring – refusjon av merverdiavgift til utenlandske transportører

 104. Høring – refusjon av merverdiavgift til utenlandske transportører

 105. Merverdiavgift for driftsbygning mv. i samdrift i landbruket – Skattedirektoratets fellesskriv 18.5 2012

 106. Merverdiavgift – overformynderier med fast formann – Skattedirektoratets brev 27. mars 2012

 107. Frivillig registrering - virkningstidspunktet ved avvikende terminlengde – Fellesskriv 9.2.12

 108. Registrering i Merverdiavgiftsregisteret og fakturering av merverdiavgift – Skattedirektoratets fellesskriv 7.2.12

 109. Spørsmål om utenlandske transportører med grenseoverskridende direktetransport – Finansministerens svar 25.01.12

 110. Registreringsplikt for utenlandske transportører

 111. Merverdiavgift - ungdomsbedrift

 112. Tilbakegående avgiftsoppgjør – spørsmål om et fellesregistrert avgiftssubjekt har adgang til å fradragsføre MVA som er pådratt av en deltaker før virkningstidspunktet for fellesregistreringen

 113. Fradragsrett for inngående merverdiavgift i tilfeller hvor en registrert næringsdrivende starter opp ny aktivitet

 114. Det MVA-rettslige hjemsted

 115. Merverdiavgiftsloven § 14-1 tredje ledd - virkningstidspunkt for frivillig registrering av skogsveiforeninger

 116. Merverdiavgiftsspørsmål knyttet til fellesregistrering med filial av utenlandsk datterselskap

 117. Spørsmål om avgiftsberegningen ved utleie og fremleie av parkeringsanlegg

 118. Fellesregistrering i rederivirksomhet

 119. Merverdiavgiftsloven § 2-2 - fellesregistrering - sletting av VIFE-registreringer

 120. Idrettsforenings utleie av fotballbane til foreningens fotballgruppe

 121. Merverdiavgiftslovens § 2-1 - Spørsmål om hvem som er å anse som næringsdrivende ved utleie av fritidseiendom m.v.

 122. Losse- og lastekontor: registrering i merverdiavgiftsregisteret

 123. Merverdiavgiftsmessige konsekvenser av fisjon og fellesregistrering

 124. Utleie av bygg med ferieleiligheter til hotellvirksomhet og til ferie- og fritidsbruk for øvrig

 125. Merverdiavgiftsloven § 12 tredje ledd – Klage over vedtak om å nekte fellesregistrering

 126. Forskrift nr. 117 – Klage over registreringsvedtak

 127. Utenlandsk netthandelselskap som omsetter til forbrukere i Norge

 128. Registrerings- og avgiftsplikt for utenlandsk selskap som skal selge råolje til utlandet fra tollager i Norge

 129. Merverdiavgiftsplikt for kommunale havner – registrering – Skattedirektoratets fellesskriv 5.3.2007

 130. Avgiftsplikt ved oppføring av ferieleiligheter og om sameiet av seksjonseiere kan frivillig registreres for utleie til hotellselskap

 131. Avgiftsplikt for utenlandsk selskap som omsetter varer til norske forbrukere via landkodetoppdomenet .no

 132. Merverdiavgift - frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg

 133. Spørsmål om tidspunktet for registrering og adgang til tilbakegående avgiftsoppgjør ved frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg

 134. Grensen mellom lønnstaker og selvstendig næringsdrivende og spørsmål om ytelser fra lege til legesenter er omfattet av merverdiavgiftsloven

 135. Retningslinjer for forhåndsregistrering og tilbakegående avgiftsoppgjør

 136. Merverdiavgift – tilbakegående avgiftsoppgjør og forskrift nr. 80

 137. Fellesskriv til fylkesskattekontorene 2006 – Forskrift nr. 80 og tilbakegående avgiftsoppgjør

 138. Merverdiavgift – beregningsgrunnlag ved pakkereiser

 139. Spørsmål om frivillig registrert gårdselskap kan fakturere direkte til uregistrert leietakers registrerte fremleietakere (merverdiavgiftsloven § 28a og forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering … nr. 117)

 140. Spørsmål om adgang til frivillig registrering og fradragsrett for inngående merverdiavgift ved utleie av golfbane (merverdiavgiftsloven §§ 21 og 28a)

 141. Merverdiavgift og konkurs

 142. Ny mva-registreringsgrense 1. januar:

 143. Spørsmål om registrering i avgiftsmanntallet iht. forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117)

 144. Spørsmål om registreringsplikt for utenlandsk selskap ved postordresalg til norske forbrukere, jf. merverdiavgiftsloven § 10 tredje ledd, jf. § 28

 145. Vurdering av om utleie av båt er næringsvirksomhet (merverdiavgiftsloven § 10 første ledd og skatteloven § 5-1 første ledd, jf. § 5-30)

 146. Endring av forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117)

 147. Endring av forskrift om frivillig registrering av skipsrederier Fritak for investeringsavgift for frivillig registrerte flyselskaper

 148. Merverdiavgift og elektronisk handel – nye regler i EU om registrering for merverdiavgift ved omsetning av visse elektroniske tjenester til private

 149. Spørsmål om oppføring av hytter skjer i egen eller fremmed regi (merverdiavgiftsloven §§ 10, første og fjerde ledd og 13)

 150. Spørsmål om tolkningen av forskrift nr. 117 til merverdiavgiftsloven

 151. Forskrift om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr.117)

 152. Merverdiavgiftsbehandlingen av destinasjonsselskaper (reiselivsselskaper)